2
Jesus cachacätsin imbalidu nunata
(Mateo 9.1-8; Lucas 5.17-26)
Tsepita unetanam yape Capernaum marcaman Jesus cutiriptin nunacuna musyariyarqan cutirishqanta. Tsenam quecanqan wayiman allapa nunacuna ellucar wayi junta puncuchopis quichqui cayarqan. Jesusnam yachatsiquicarqan Diospa willaquininta. Tsemannam chuscoq nunacuna apayarqan juc imbaliduta wantucushqa. Nunacuna pasepa quichquishqa cayaptinmi, Jesuspa nopanman yecatsita puediyarqantsu. Tsemi wayi qataraqta quicharïcur tselläpa qeshyaq nunata quirmantin shumaqlla cacharpuyarqan. Tsenam Jesusqa peman allapa marcäcuyashqanta musyarirnin, qeshyaqta nerqan:
—Iju, jutsequicunapitam perdonecoq.
Tsechonam tëcayarqan ley yachatsicoqcuna. Y waquincunam shonquncunacho queno yarpacachäyarqan: “Que nunaqa ¿imanirraq tseno parlan! Tseno parlarninmi, Diospita burlacun. Diosllam jutsantsicpitaqa perdonamantsic” nir. Peru Jesusqa tseno yarpacachäyanqanta musyarirmi, pecunata queno taporqan:
—¿Imanirtaq shonqiquicunacho tseno yarpacachäyanqui! ¿Que qeshyaq nunapaq meqantaq mas alli ninäpaq canman: ‘Jutsequicunapita perdonashqanam canqui’ ninäcu, o ‘Sharquï, quirmequita aparcur euquï’ nïcümancu! 10 Cananmi musyatsiyashqequi Diospita Shamushqa Nuna, puedeq car que patsacho nunacunapa jutsancunata perdoneta puedenqanta.
Tseno nirirnam, imbalidu nunatana nerqan:
11 —Qamtam neq: Sharcur quirmequita aparcur wayiquita euquï.
12 Tse öram qeshyaq sharcur llapan ricarëcayaptin quirmanta ellurir catarcur eucorqan. Tseta ricarninnam, nunacuna cushicur queno alabayarqan:
—¡Diosqa allapa puedeqmi! ¡Manam ni imepis que rurashqantanoqa ricashqatsu cantsic!
Disipulun cananpaq Mateota Jesus acran
(Mateo 9.9-13; Lucas 5.27-32)
13 Tsepitanam yape lamar cuchunpa Jesus ewarëcarqan. Tseman atsca nunacuna ellucayaptinnam, pecunata yachatserqan. 14 Pasarëcarnam ricarerqan Alfeupa tsurin Levita Romapaq impuestucunata cobracuyänan wayicho cobracur tëcaqta. Petam Jesus nerqan:
—¡Acu eucushun! —nir.
Levinam sharcur Jesuswan eucorqan.
15 Tsepitanam Levipa wayincho Jesus disipuluncunawan miquicayaptin Romapaq impuestuta cobracoqcunapis y jutsasapacunapis Jesuswan juntu miquicayarqan, y atscaqmi tseno nunacuna peta qatiyarqan. 16 Jutsasapacunawan y impuestu cobraqcunawan micoqta riquecurnam, ley yachatsicoq fariseucuna Jesuspa disipuluncunata queno niyarqan:
—¿Imanirtaq mayestriquicuna impuestu cobracoqcunawan y jutsasapacunawan juntacur micuyan!
17 Jesusnam tse niyanqanta wiyarirnin, nerqan:
—Qeshyaqcunallam medicutaqa nesitayan; sanu caqcunaqa manam. Tseno caqmi noqaqa que patsaman shamushqa cä alli ruraq nunacunamantsu, sinoqa jutsasapacunamanmi.
Jesus yachatsicun ayunupaq y mushoq yachatsiquininpaq
(Mateo 9.14-17; Lucas 5.33-39)
18 Juc cutinam bautisacoq Juanpa disipuluncuna y fariseucunapapis ayunucho quecayarqan. Nunacunanam Jesusman ewarnin, queno tapuyarqan:
—Juanpa y fariseucunapa disipuluncunaqa ayunecayanmi, y qampa disipuliquicunaqa ¿imanirtaq ayunayantsu? —nir.
19 Jesusnam iwalatsiquipa queno nerqan:
—Acasu casamientuman combidashqacuna nobiuwan juntu quecar, ¿ayunayancu! ¡Manam! Pewan quecayanqanyaq ayunayantsu. 20 Peru chämonqanam nobiuta apacuyänan junaq. Tsenam si, ayunayanqa.
21 “Manam pipis macwa ropata remendanmantsu mushoq telawan, porqui tse mushoq telaqa qenticarmi macwa ropata mas rachirenqa. 22 Tsenollam jina pipis macwa qara bolsachoqa llullullaraq binuta poqutsinmantsu. Tseno ruraptenqa, binu poqurmi, tse bolsata pashtaratsinman, y binupis bolsapis ushacärinmanmi. Antis, llullullaraq binutaqa mushoq bolsamanmi winanqa.”
Jesuspa disipuluncuna triguta quipchuyan jamaqui junaqcho
(Mateo 12.1-8; Lucas 6.1-5)
23 Jucpinnam jamacuyänan junaqcho disipuluncunawan Jesus ewecayarqan trigu murushqacuna cuchunpa. Disipuluncunanam espigata quipchurir uchuyarqan. 24 Tsenam fariseucuna Jesusta queno niyarqan:
—Riquë, ¿Imanirtaq jamaqui junaq leynintsicpa contran tseno rurayan?
25 Tsenam Jesusqa nerqan:
—Qamcuna ¿manacu Diospa palabranta leyishqa cayanqui, rey David yanaqincunawan mana mircapancuna captin mallaqar, rurayanqanta! 26 Pemi Abiatar jutiyoq mas mandacoq caq saserdotipa tiempuncho Dios adorana wayiman yecurirnin, saserdoticunalla micuyänan Diospaq churashqa tantata yanaqincunawan micucurcuyarqan.
27 Tsepitanam Jesus queno nerqan:
—Diosqa jamaqui junaqta churashqa nunacunapa bienninmi, y manam nunapa malnintsu. 28 Tsemi Diospita Shamushqa Nunapa munenincho jamaqui junaqpis.