5
Juc nunapita supëcunata Jesus qarqun
(Mateo 8.28-34; Lucas 8.26-39)
Lamarta tsimparirnam, Jesus disipuluncunawan chäriyarqan Gadara nishqan marcaman. Y lanchapeq yarpuriptinnam, juc supëyoq nuna Jesusman corillapa ewarqan. Tse nunaqa pantiunpitam shamicarqan; porqui pantiuncho päracoqmi carqan. Manam ni pipis tsareta puederqantsu, ni cadenawan watarninpis. Atsca cutim cadenacunawan chaquinta y maquinta pancayarqan. Peru cadenacunatapis ichic ichicllam rachicacharcoq. Y manam ni pi domineta puederqantsu Tse nunam paqaspa junaqpa qaparir qayarir rumicunawan tsactacurnin, jircacunapa y pantiunpa puricorqan. Carupita Jesusta riquecurninnam, coripa ewar Jesuspa nopanman qonquriquicorqan. Y qayaripa queno nerqan:
—Puedeq Diospa tsurin Jesus, ¿imatataq noqacunawan munanqui! ¡Teyta Diosrecurmi qamta rogacoq ama imanecayämëtsu! —nir.
Jesus, “¡Que nunapeq yarqï supë!” nishqa captinmi, tse nunacho quecaq supë tseno nerqan.
Tsenam supëta Jesus taporqan:
—¿Imataq jutiqui? —nir.
Tsenam nerqan:
—Atscaq cayaptïmi, noqapa jutï “Juc Tropa” nir.
10 Tsepitanam Jesusta allapa rogayarqan tse marcapeq mana qarqushqa cayänanpaq.
11 Tse quecayanqan ladun jircachomi atsca cuchicunata mitsiquicayarqan. 12 Tsenam supëcuna mañepa, queno niyarqan:
—¡Cachecalläyämë taqe cuchicunallaman yecuquiculläyänäpaq! —nir.
13 Jesus äniriptinnam, nunapeq yarqurir, cuchicunaman yecuquicuyarqan. Cuchicunaqa ishque waranqanomi (2,000) cayarqan. Tsenam, coripa ewar cuchicunaqa jircapita qochaman jeqacurcuyarqan, y shenqacar, wanuriyarqan.
14 Tse cuchi mitseqcunanam jinantin marcapa estansiancunapa coripa ewacuyarqan, ricayanqanta willacurnin. Y nunacunanam shayämorqan llapan pasacushqanta ricayänanpaq. 15 Jesus quecanqanman chärirnam, ricariyarqan tse supëyoq nunata pasepa sanutana, roparishqana y juisiunchona tëcaqta. Tseta ricarnam mantsacäcuyarqan. 16 Y ricashqa caqcunanam tseman chaqcunata willayarqan tse supëyoq nunata y cuchicunata ima pasayanqanta. 17 Tsenam Jesusta rogayarqan marcancunapita eucunanpaq.
18 Y lanchaman Jesus lloqacurcuptinnam, supëpa munenincho cacushqa nunaqa rogarqan pewan eucunanpaq. 19 Peru Jesus manam munarqantsu antis quenomi nerqan:
—Wayiquiman cutïcur castequicunata willë qamta Dios ancupäshurniqui llapanta qampaq rurashqanta.
20 Y cuticurnam, Decapolis nishqan marcacunapa purerqan Jesus pepaq llapanta rurashqanta willacurnin. Tsenam llapan nunacuna allapa mantsacäcuyarqan.
Jesus cachacätsin Jairupa tsurinta y yawar ewewan qeshyaq warmita
(Mateo 9.18-26; Lucas 8.40-56)
21 Tsepita Jesus lanchawan cuticurnam, chärerqan lamarpa wac tsimpanman. Lamar cuchunllachoraq quecaptinnam, llutepa nunacuna ellucariyarqan. 22 Tsemanmi jina ellucayänan wayicho mandacoq Jairupis chärerqan. Jesusta riquecurninnam, nopanman qonquriquicur, 23 queno rogarqan:
—Warmi tsurillämi wanurinna. Acu, eweculläshun. Yatarillaptiqueqa, cachacärirmi cawallanqa —nir.
24 Tseno niptinnam, Jairuwan Jesus jeqariyarqan, y atsca nunacunam quichquinacur qepanta ewayarqan. 25 Tse nunacuna rurinchomi juc warmi ewecarqan. Tse warmim chunca ishque (12) watana yawar ewewan qeshyacorqan. 26 Tse qeshyawan jiparmi imecancunatapis ranticur usharqan doctorcunata pagananpaq, peru manam cachacätsiyaqtsu mas peormi antsäquicarqan. 27 Y Jesus ruranqancunata musyarirnam, nunacuna rurinllapa Jesusman witïcur mantunta yatecorqan, 28 shonqunllacho queno nirnin:
—Mantunta yatecurllam que qeshyapita cachacärishaq —nir.
29 Yateconqan öram yawar ewenin paqwepa tsaquirerqan, y cachacärishqa canqantam mäcurerqan.
30 Tsenam Jesus pepita poder yarqushqanta mäcurirnin, qepancho nunacunaman tumecur taporqan queno:
—¿Pitaq yatamushqa ropäta? —nir.
31 Disipuluncunanam niyarqan:
—¡Tëte, quelaya nunachoqa jucnin jucnintaq tanqayäshunqui! Y qamqa tapucunqui: ‘¿Pitaq ropäta yatamushqa?’ —nir.
32 Tseno niyaptinpis, Jesusqa jinantinpam ricachacorqan:
—Mä, ¿Pish yatamashqa? —nishpa.
33 Tsenam warmeqa cachacärishqa canqanta mäcurir, Jesuspa nopanman allapa mantsacashqa qonquriquicur, llapanta willarqan.
34 Tsenam Jesus queno nerqan:
—Ija, noqaman marcäcurmi cachacärerqonqui. Canan cushishqana euquï. Mananam mas jipanquinatsu.
35 Jesus tseno parlecaptinmi, ellucayänan wayicho mandacoq Jairupa wayinpita nunacuna shamur chäriyarqan queno nirnin:
—Tëte Jairu, tsuriqueqa wanurishqanam. ¿Imapaqnatan Jesusta afananqui! —nir.
36 Tse niyanqanta mana cäsushpam Jairuta Jesus queno nerqan:
—Ama mantsaquëtsu. Noqallaman marcäquï.
37 Tsenam Jairupa wayinman Jesus jeqarerqan Pedruta, Santiaguta y Santiagupa wauqin Juanllata pusharcur. Waquincuna qatiyänantaqa manam munarqantsu. 38 Ellucayänan wayicho mandacoq Jairupa wayinman chärirnam, taririyarqan atscaq nunacuna qayaripa, qayaripa waqaquicayaqta. 39 Wayiman yecurirnam, Jesus queno nerqan:
—¿Imanirtaq quelayapa bullata rurar waqayanqui! Wamraqa punicanllam. Manam wanushqatsu —nir.
40 Tseno niptinnam, nunacuna burlapaq churar asipäyarqan. Tsepitanam llapan nunacunata waqtaman Jesus qarqurirna, quiman disipuluncunawan y wamrapa papäninwan y mamäninwan yecuriyarqan wamra quecanqanman. 41 Tsechonam wamrapa maquinpita tsarircurnin, Jesus queno nerqan:
—Talita cum —nishpa. (Tseqa: “Wamra, sharcamï” ninanmi).
42 Y wamranam jinallacho sharcamur purir qallecorqan. Tse wamraqa carqan chunca ishque (12) watayoqmi. Tseta ricarmi, nunacuna espantashqa quedariyarqan 43 Jesusnam nunacunata notificarqan pitapis tseta mana willacuyänanpaq, y mandarqan wamrata pachan qarayänanpaq.