11
Jesus yecun Jerusalenman
(Mateo 21.1-11; Lucas 19.28-40; Juan 12.12-19)
Jerusalenman yequicarnam, Olibus nishqan jircacho quecaq Betfage y Betania marcacunapa chäriyarqan. Tsepitam Jesus ishcaq disipuluncunata cacharqan, queno nishpa:
—Ewayë taqe ricaquecamoq marcaman. Chärirnam, taririyanqui manaraq pipis montashqan pollinu ashnu watarëcaqta. Tse ashnuta pascarir apayämunqui. Sitsun pipis niyäshunqui: ‘¿Imapaqtaq ashnuta pascayanqui?’ nishpa, ‘Teytam nesitan. Rasllam cutiratsiyämushaq’ niyanqui.
Tsenam ewarnin, taririyarqan wayi puncu nänicho ashnutaqa watarëcaqta. Tsenam pascayarqan. Tsecho quecaq nunacunanam queno tapuyarqan:
—¿Imatataq rurayanqui? ¿Imapaqtaq que ashnuta pascayanqui? —nir.
Tsenam Jesus nenqannolla niyaptin, dejariyarqan apayänanpaq. Tsenam ashnuta aparcur Jesus caqman cuticuyarqan. Chäratsirnam, aqshunancunata carunayarqan Jesus montananpaq. Montashqa ewarëcaptinnam, atscaq nunacuna aqshunancunata qoturïcur näniman mashtayarqan; y waquincunanam monticunapa rämanta paquirir qopiyarqan. Y llapan nunacunam Jesuspa puntanta y qepanta ewaqcunaqa, cushicur qaparir qayarir queno niyarqan:
—¡Alabashun Diospa shutincho shamoqta!* Sal 118.25-26 10 ¡Cananqa mandaquinin bendisishqam canqa une papänintsic Davidpa mandaquininno! ¡Alabecuyaqmi sielucho quecaq Dios! —nir.
11 Jerusalenman chärirnam, Jesusqa templuman yecurerqan. Tsecho imecacunatapis cösa ricapäcurirnam, tardiyäquicuptinna, Betaniaman cuticorqan chunca ishque (12) apostolnincunawan.
Igus montita Jesus maldisyicun
(Mateo 21.18-19)
12 Waränin qoyanam Betaniapita eucurëcayaptin Jesuspa pachan waqacurcorqan. 13 Tsenam atsca raprayoq igus montita ricarir ewarqan “¿Mä, frutan cancush?” nir. Peru manaraq igus tiempu captinmi, frutan carqanraqtsu. Rämanllaraq quecarqan. 14 Tsenam igus montita Jesus queno nïcorqan:
—Cananpita witsepa mananam pipis wayïniquicunata miconqanatsu. Tseno nenqantam disipuluncuna wiyayarqan.
Templucho ranticoqcunata Jesus qarqucacharcun
(Mateo 21.12-17; Lucas 19.45-48; Juan 2.13-22)
15 Jerusalenman chärirnam, Jesusqa templuman yequicur, patiucho qatucoqcunata y rantipacoqcunata qarqacacharcamorqan. Tsenollam qelle trocaqcunapa mesancunatapis y paluma ranticoqcunapa täcuyänancunatapis jitacacharcamorqan; 16 y templuman ni imata yecatsiyänanta manam consienterqantsu. 17 Y pecunatam queno piñapar willaparqan:
—Diospa palabranchomi queno escribirëcan:
‘Wayïqa mañacuna wayim.
Tsechomi jinantin nasioncunapita shamur nunacuna mañacuyanqa.’* Is 56.7; Jer 7.11
Tseno quecaptin, ¿imanirtaq suwacunapa machenintano ticratsiyarqonqui! —nir.
18 Tseno parlanqanta wiyecurmi, Jesusta mantsarnin saserdoticunapa mandacoqnincuna, ley yachatsicoqcuna “¿Imanotaq Jesusta wanicatsintsic?” ninacuyarqan, porqui Jesus yachatsiconqantaqa nunacuna allapam gustecuyarqan. 19 Peru paqasyäriptinnam, Jerusalenpita yarqurir eucuyarqan.
Igus montita tsaquishqatana taririyan
(Mateo 21.20-22)
20 Waränin qoya cutirëcarnam, igus montita taririyarqan watsinpita tsaquirishqatana. 21 Tsenam Jesus nenqanta yarparcurnin, Pedru queno nerqan:
—¡Mayestru, riquë! Qanyan maldisiushqequi igus pasepa tsaquirishqa —nir.
22 Tsenam Jesus nerqan:
—Diosman alli marcäcuyë. 23 Rasontam niyaq. Pipis llapan shonqunwan rasonpa marcäcur taqe jircata ‘¡Quepita yarqur lamarman jeqacurquï!’ niyaptiquipis, ewar jeqacurconqam. 24 Tsemi queno niyaq: Llapan shonqiquicunawan marcäcur imatapis mañacorqa, Diosman mañacuyaptiqui imecatapis qoyäshunquim. 25 Y imatapis mañacuyanqequi öra, chiquiyäshoqniquicunata puntata perdonecuyë. Tseno rurayaptiqueqa, sielucho Dios Yayam qamcunatapis jutsequicunapita perdonayäshunqui.
26 ˻Peru sitsun qamcunapis nuna mayiquicunata perdonayanquitsu, sielucho quecaq Diospis manam jutsequicunapita perdonayäshunquitsu.˼
Jesuspa puedeq quenin
(Mateo 21.23-27; Lucas 20.1-8)
27 Tsepitanam Jerusalenman chäriyarqan disipuluncunawan. Templucho Jesus puricaptinnam, saserdoticunapa mandacoqnincuna, ley yachatsicoqcuna y autoridacuna Jesusman witïcur, 28 queno tapuyarqan:
—¿Ima puedeq queniquiwantaq quecunata rurarqonqui! Tseno ruranequipaq ¿pitaq mandashorqonqui! —nir.
29 Tseno niyaptinnam, Jesus nerqan:
—Noqapis qamcunata jucta tapuyashqequi: Tapuyanqaqta yasquiyämaptiqueqa, noqapis willayäshqequim pipa poderninwan quecunata ruranqäta. 30 ¿Pitaq cachamorqan bautisacoq Juanta nunacunata bautisananpaq, Dioscu o nunacunallacu? ¡Mä, niyämë!
31 Tseno tapïcuptinnam, quiquincuna pura queno ninacuyarqan:
—¿Imataq nishun? ‘Diosmi cachamushqa’ nishqaqa, tsepenqa ‘¿Imanirtaq peman creyiyarqequitsu!’ nimäshunmi. 32 ‘Nunacunallam cachayämushqa nïquitaqa manam puedintsictsu’ —nir.
Tse autoridacunaqa mantsayarqanmi nunacunata, porqui Juanpaqqa profeta canqantam creyiyarqan.
33 Tsenam Jesusta queno niyarqan:
—Manam musyayätsu —nir.
Tseno niyaptinnam, Jesuspis nerqan:
—Tsepenqa noqapis manam willayaqtsu quecunata ruranäpaq pi mandamanqanta —nir.

*11:9 Sal 118.25-26

*11:17 Is 56.7; Jer 7.11