FILEMON
Filemonman apostol Pablu cartacun
Apostol Pablum que cartata escribin creyicoq mayin Filemonman. Pëqa tärarqan Colosas marcachomi. Tse witsanqa ricu nunacuna rantiyaq nunacunata esclabuncunapaqmi. Costumbrincunamannomi Filemonpis ranterqan esclabunpaq Onesimo jutiyoq nunata. Tse nunam patronnin Filemonpita escapar eucorqan. Tse eucushqanchomi topacurcorqan carselcho quecaq apostol Pabluwan. Tsenam apostol Pablu Jesucristupa willaquininta willapaptin, Jesucristuman Onesimo creyicorqan. Tsepitanam Onesimota Pablu shumaq yachellapa queno nerqan: “Escapamonqequipita patronniqui Filemon shumaq allipa chasquishunequipaqmi que cartata aparcur cutinqui” nir. Tseno nishpam Onesimota patronnin Filemonman cutitserqan.
1
Pablu Filemonta saludan
Jesucristuta sirweq mayi cuyë wauqi Filemon, noqa Pablum que cartata cartacamü wauqintsic Timoteuwan, Teyta Jesucristupa willaquininta willacushqäpita carselcho llawirëcarnin. Que cartaqa panintsic Apiapaqmi, willapäcoq mayintsic Arquipupaqmi y Diosnintsicman creyicur wayiquiman juntacaqcunapaqmi. Dios Yayantsic, Teyta Jesucristuntsic alli queninwan yanapecuyäshï shumaq pasaquicho cawacuyänequipaq.
Pablu Filemonta rogan esclabun Onesimota chasquinanpaq
Filemon, Diosta cada mañaconqä öram imepis qampaq peta agradesicü. Tsenoqa agradesicü, Teyta Jesucristuta cuyarnin, peman allapa marcäcushqequita musyarirmi, y Diosnintsicman creyicoqcunata cuyanqequita musyarirmi. Diosnintsicmanmi mañaquecamü marcäquiniquicho alli patsacashqa carnin, Jesucristuta cuyarnin, allicunata ruranantsicpaq caqta cuentata qoquicunequipaq. Cuyaquiniquim allapa cushishqata y mas callpayoqta ruraramashqa. ¡Grasias wauqi, Dios cuyaq wauqintsiccunata allapa cuyar shoqeconqequipita!
8-9 Tsemi, wauqi Filemon, Jesucristupa apostolnin canqärecur mandanaqpaq derechü quecaptinpis, mandaqtsu, antis que auquinyënïcho Jesucristupaqrecur, carselcho quecarmi cuyaquinïwan 10 mañecoq Onesimota shumaq chasquïcunequipaq. Pëqa que carselcho willapanqäta wiyacurmi, cananqa Teyta Jesucristuman creyicurishqa. Tsemi pëqa tsurï cuenta ticrarishqa.
11 Nopataqa esclabiqui carpis, manam shumaqtsu yanapashorqequi, cananmi si, qamtapis noqatapis shumaqna yanapamäshun. 12 Pëqa shonqüpa watun cuentam, y patronnin captiquim cutitsimü. 13 Quecho noqawan pe quedacunanta allapam munarqä, alli willaquita willaconqäpita, que carselcho llawirëcaptï rantiqui yanapamänanpaq. 14 Peru manam wätacümantsu qamwan manaraq parlarqa; qamran yanapamänanpaq o mana yanapamänanpaqpis dispuninequi. 15 Itsapis Onesimoqa bienniquipaq qeshpimorqon manana mas nopequipita yarqunanpaq. 16 Tsemi cananqa ricanequi esclabiquitanonatsu; sinoqa Jesusman creyicoq mayintsic canqanrecurmi mas shumaq ricanequi. Noqaqa peta allapam cuyecü. Qamnäqa masran cuyanequi qamwan juntu canqanrecur y Jesusman creyicoq canqanrecur.
17 Tsemi Diosman marcäcoq mayï captiqui mañecoq, quiquïta chasquimaq cuenta cutimuptin chasquïcunequipaq. 18 Onesimo imatapis mana allita rurashqa captenqa o jaqequi captenqa, willecamë noqa paguecunaqpaq. 19 Ama yarpacachëtsu “Manapis pagamanqachi” nir, porqui quiquïmi que cartata escribicamü. Claru parlaquichoqa qampis salbacushqequipita jaqä cuentam quecanqui. 20 Quetaqa rasonpa caqtam neq yo, wauqi, Teyta Jesusman marcäcoq mayï captiquim mañecoq, ama acseqa quequïtsu. Que rogacushqaqta rurecuptiqueqa, shonqüchomi allapa cushicur Jesucristuta “Grasias” nicushaq qampaq.
21 Tsemi que cartata qamman apatsimü ruranequipaq caqta allapa marcäcur, y musyämi mañanqaqpitapis masta rurecunequipaq caqta. 22 Carselpita yarqamunäpaq mañacuyashqequita Diosnintsic wiyecuyäshuptiqueqa, yarqaramurmi watucayaqniquicuna shamita munä. Tsepaq ashirëcayë posadä tsecho quedacurinäpaq.
Saluduscuna
23 Epafrasmi saludusniqui apatsicamun. Pemi Jesucristurecur noqano llawirëcan. 24 Tsenollam saludusniquicuna apatsicamun Marcos, Aristarcu, Demas y Lucaspis. Pecunam imachopis yanapecayäman.
25 Teyta Jesucristupa alli quenin qamcunacho quecatsun. ¡Tseno quecullätsun!