2
Efeso marcacho creyicoqcunapaq willapäquicuna
Tsepitanam queno nimarqan: “Efeso marcacho creyicoqcunapa cuidaqnincunaman escribï queno: ‘Tse qanchis qoyllurcunata derechu maquincho tsararaqmi, y orupita qanchis candelerucuna chopincho puricaqmi queno niyaq: Noqa musyämi imecatapis rurecayanqequita, y imecanopapis noqapaq willapäcur uryecayanqequita y jipaquicunata pasar allapa pasensiacuyanqequita. Jina musyämi nunacunapa mana alli rurenincunata mana chasquipäyanqequita. Tsenollam musyä apostol tucoqcunata probecayanqequita, y ulicuyanqanta cuentata qocuriyanqequita. Allapam sufriyarqonqui noqaman creyicayamonqequirecur; peru pasensiequicunawanmi noqata cuyamarnï, imano ecano carpis sirwiyämarqonqui mana qelanärishpa. Peru tseno quecaptinpis, juc rurayanqequim gustamantsu: Mananataq puntatanonatsu cuyayämanqui. Cananqa ¿imanaquicuyarqonquitaq! Puntataqa allapa cuyacoqtaq cayarqequi. Tsenolla mana alli rureniquicunata jaqiricur cananpis cuyacoq cayë. Sitsun tse cuyaquiniquicunawan allicunata mana rurayanquitsu, prontum shamushaq candeleriquicunata qochiyänaqpaq. Peru imano captinpis, juctaqa allitam rurecayanqui: Tse nicolaita sectacuna rurayashqantaqa melanayanquim, y tsetaqa noqapis melanämi. Rinriyoq caqqa wiyacuyë, Santu Espiritu creyicoqcunata queno nenqanta: Noqaman marcäcur imeca mana allita benseq caqtaqa, wiñepa cawatsicoq montipa wawantam micatsishaq. Tse monteqa quecan Diospa “paraiso” nishqan huertanchomi.’ ”
Esmirna marcacho creyicoqcunapaq willapäquicuna
Tsepitam queno nimarqan: “Esmirna marcacho creyicoqcunapa cuidaqninman escribï queno: ‘Tse imepitapis y imeyaqpis cawaqmi y wanuratsiyanqanpita cawarimoqmi queno niyaq: Musyämi imecatapis sufriyanqequita y wactsa cayanqequita. ¡Peru noqapaqqa ricu cuentam quecayanqui! Jina musyämi israel nunacuna wasequi rimecayanqanta. Tsetsun israel nunacunapis cayanman. Tseqa diablupa nunanchi cayan. 10 Ama mantsayëtsu sufriyänequipaq caqta, porqui waquinniquicunatam carselman diablu llawitsiyäshunqui marcäquiniquicunata probananpaq. Maltratashqapis chunca junaqllam cayanqui. Wanuyanqequiyaq tsaracuyaptiqueqa, wiñe cawe premiyiquicunam qoycuyashqequi. 11 Rinriyoq caqqa wiyacuyë, Santu Espiritoqa creyicoqcunata quenomi nin: Noqaman marcäcur imeca mana allita benseq caqtaqa, manam juc paqwe ushacäna infiernucho jipayanqatsu.’ ”
Pergamo marcacho creyicoqcunapaq willapäquicuna
12 Tsepitanam jina nimarqan Pergamo marcacho creyicoqcunapa cuidaqninman queno escribinäpaq: “Ishcan ladupa afilashqa espadayoqmi queno niyaq: 13 Noqa musyämi diablu mandaquicanqan marcacho yachecayanqequita. Peru tseno quecaptinpis, qamcunaqa noqaman allipa marcäcurmi quecayanqui. Tse diablupa marcancho noqapaq willapäcoq Antipasta wanutsiyashqa quecaptinpis noqaman marcäcurmi quecayanqui. 14 Tseno quecayaptiquipis, mana allicunata tsecho ruracuyaptin consientiyanqequim gustamantsu. Tsecho nunacunam Balaampa yachatsiquininmanno cawaquicayan. Balaammi rey Balacta yachatserqan, israel nunacunata jutsaman ishquitsinanpaq. Yachatsirninmi nerqan: Imecanopapis israel nunacunata micutsï imajincunata qarayashqan miquita, y lluta pulicoq cayänanpaq yachatsï, nir. 15 Tsenollam jina consientiquicayanqui nicolaita secta yachatsicuyanqanta ruracuyänanpaq. 16 Tsemi ama tse mana alli ruraqcunata consientiyëtsu. Siguiyaptiqueqa, shamicurmi pecunata ushacäratsishaq shimïpita yarqicaq espadawan.
17 “Rinriyoq caqqa wiyacuyë Santu Espiritu creyicoqcunata nishqanta. Noqaman marcäcur imeca mana allita benseq caqtaqa qoshaq pacarëcaq ‘Manä’ nishqan miquitam micunanpaq. Tsenollam qoshaq juc tacshallan yulaq rumita. Tse rumichomi mushoq juti escribirëcanqa. Y manam ni pi musyanqatsu pipa jutin canqanta, sinoqa rumita chasqueqllam.”
Tiatira marcacho creyicoqcunapaq willapäquicuna
18 Tsepitanam nimarqan Tiatiracho creyicoqcunapa cuidaqnincunaman queno escribinäpaq: “Diospa Tsurin nina nirëcaq nawiyoqmi, y chipapäquicaq bronsi nirëcaq chaquiyoqmi queno niyaq: 19 Noqa musyämi llapan rurayashqequita. Musyämi cuyaquiniquicunata, marcäquiniquicunata y imecata equecata awantarpis sirwiyämanqequita. Jina musyämi punta rurayanqequipitapis cananpis masraq rurecayanqequita. 20 Peru tseno quecarpis, juctam mana allita rurecayanqui: Diospa profetan tucoq Jezabeltam llutancunata yachatsicuptin consientiquicayanqui. Tse warmim sirwimaqcunata lluta pulicuyänanpaq, y imajincunata qarayashqan miquicunata micuyänanpaq engañar yachatsiquican. 21 Unenam shuyarqö tse warmi mana alli rureninta jaqinanpaq; peru manam jaqerqontsu tse lluta cawaquininta. 22-23 Tsemi castiguecushaq juc qeshyawan, y manam cämapitapis sharconqatsu. Tse warmi rurashqanta mana wanacushpa siguir peno lluta ruraqcunataqa limpum ushacätsishaq. Tsenopam noqaman creyicoqcuna cuentata qocuyanqa shonquncunacho imatapis pensayashqanta noqa musyanqäta, y llapequicunata rureniquicunamanno castiganäpaq caqta. 24 Peru waquinniqueqa manam tse Tiatira marcacho tse warmi yachatsiconqanta qatiyarqonquitsu. Y manam ishquiyarqonquitsu ‘¡Diablupa allapa espantepaq!’ niyanqan yachatsiquiman. Tsemi qamcunataqa manana ‘Quetaran wactaran ruranequi’ niyaqtsu. 25 Peru si llapan alli yachacuyashqequicunata shonqiquicunacho yarparar, cutimonqäyaq shumaq cawaquicayë. 26 Noqaman marcäcur imeca mana allitapis benseq caqtaqa, y wanushqanyaq munashqäta ruraqcunataqa, churashaq llapan nasioncunapa mandacoqnin cananpaqmi. 27 Imanomi Papänï qomashqa poderta mandacunäpaq, tsenomi noqapis fierupita rurashqa barrequicuna qoyashqequi, tsewan mandacuyänequipaq. Tsemi mana alli ruraq nunacunata mitupita rurashqa mancatano shalluriyanqui.* Sal 2.8-9 28 Tsenollam jina qoycushaq qoya waraq qoyllurnincunapis.* Tse ninan Jesucristupaq. Riquë 2 Pe 1.19. 29 Rinriyoq caqqa wiyacuyë Santu Espiritu creyicoqcunata que willaquita willashqanta.”

*2:27 Sal 2.8-9

*2:28 Tse ninan Jesucristupaq. Riquë 2 Pe 1.19.