16
Copacho castigucuna
Tsepitanam wiyecorqä sielucho quecaq templu rurinpita tse qanchis anjelcunata fuertipa queno mandaqta: “Ewar juclla patsaman jicharcuyë tse qanchis copacho quecaq Diospa feyupa piñaquinin winarëcaq castiguta” neqta.
Tsenam punta caq anjel ewar patsaman jicharcorqan tsararëcanqan copacho castiguta. Tsenam achachipa señalninwan señalacushqa caqcunacho y imajinninta adoraqcunacho yuricurcorqan allapa nanaq y mana cachacäcoq melanepaq qericuna.
Tsepitanam ishque caq anjelna jina tsararëcanqan copacho castiguta jicharcorqan lamarman. Tsenam lamar ticrarerqan yawar püru, imeca nunataraq pishtecuyanman tseno. Tsemi lamarcho llapan animalcunapis wanuriyarqan.
Tsepitanam quima caq anjelna jina tsarecanqan copacho castiguta jicharcorqan mayucunaman y pucyucunaman. Tsemi jina tsecho yacucuna yawarman ticrariyarqan. Tsepitanam yacucuna mandaq anjeltana queno neqta wiyecorqä:
“¡Tseno jusgartaq, alli caqta rurecorqonqui!
Unepita patsam qamqa imecamayaqpis cawaq santu Dios canqui.
Porqui pecunam qamman rasonpa marcäcamoqcunata
y willacoq profetequicunapa yawarninta ramar wanutsiyarqan.
Tseno wanutsiyashqanpitam quiquincunatapis yacuta yawarman ticraratsir, upuratserqonqui.
¡Tsetam pecunaqa munayarqon!” neqta.
Tseno niptinnam, altarpitana queno nïcamotqa wiyecorqä: “¡Aumi, puedeq Dios! Rason caqtam que anjel nirin. Qamqa derechu caqchomi y combieneqchomi nunacunata jusganqui” neqta.
Tsepitanam chuscu caq anjelna tsararëcanqan copacho quecaq castiguta intiman jichecorqan. Tsenam inteqa feyupa achachacurcur, nunacunata limpu ruparerqan. Tsemi llapan nunacuna mantsaquepaq pushllur ushashqa quedariyarqan. Tseno quecarninpis, manam wanacuyarqantsu, y manam Diosta cäsuyarqantsu ni alabayarqantsu. Sinoqa jutsancunapita castigaq Diospa contranmi parlar qallaquicuyarqan. 10 Tsepitanam pitsqa caq anjelna tsararëcanqan copacho quecaq castiguta achachi tëcanqan tronuman jicharcorqan. Tsenam tse achachi mandaquicanqan marca ticracurerqan paqascho. Nunacunanam nanatsiquiwan qalluncunatapis cachur ushayarqan. 11 Peru tseno quecarninpis, manam wanacuyarqantsu mana alli ruraq quenincunapita. Antis tse qerincunata riquecurmi, y nanatsiquiwanmi mas peor sielucho quecaq Diospa contran tuquita parlar qallaquicuyarqan. 12 Tsepitanam joqta caq anjelna tsararëcanqan copacho castiguta Efrates jatun mayuman jichecorqan. Tsenam tse mayu tsaquirerqan, inti ullumunan ladupita ewaq mandacoqcuna pasariyänanpaq. 13 Tsepitanam riquecorqä mantsanepaq culebrapa shiminpita, achachipa shiminpita y tse uli profetapa shiminpita rachac ricoq quima melanepaq mana alli espiritucuna yarqacaramoqta. 14 Mä tsecunaqa canman canaq supëcunam. Tse supëcunam espantepaq milagrucunata rurayarqan. Jina tse supëcunam jinantin nasioncunacho reycunata elluramorqan dia del juisiucho puedeq Diospa contran pelyayänanpaq. 15 Teyta Jesusmi queno nimantsic: “Mäcoq mäcoq quecayë, porqui noqaqa shamushaq derepentitam imeca suwanopis. ¡Cushicuyätsun allita rurar mäcoq mäcoq shuyecayamaqcuna! Pecunataqa ropashqa quecaqtam tarimushaq, y manam penqaquipaq qalapachu caquicaqtatsu.” 16 Tsepitanam tse quima mana alli espiritucunaqa juc pampaman jinantin nasionpita reycunata elluramorqan. Tse pampapam jutin hebreu idiomacho “Harmagedon”. 17 Tsepitanam qanchis caq anjelna tsararëcanqan copacho castiguta bientuman laqchiricorqan. Tseta rurecuptinnam, sielucho quecaq templu rurinpita Dios fuertipa queno nïcamorqan: “Cananqa llapanpis cumplicärishqanam” nir. 18 Dios tseno nïcuptinnam, qallaquicorqan relampagucuna tillapyäcur y rayucunapis bunrurücur. Temlorwanmi patsapis cuyucorqan, y manam tse temlortanoqa imepis nunacuna ricayarqantsu. 19 Patsa tseno allapa cuyuptinmi, tse jatun Babilonia marcapis quimaman qatsacärerqan. Jinantin munducho marcacunam juchur ushacäyarqan. Tseno allapa piñaquininwanmi Dios Babilonia marcata feyupa castiguecorqan, tsecho täraq nunacuna jutsata ruracuyashqanta yarparcurcur. 20 Tse marcacho jircacunapis, y lamar chopincho islacunapis limpum ushacäyarqan 21 Sielupitanam tamyaquicorqan jatusaq runtucuna. Tse runtucunaqa lasarqan chuscu aroba masyanmi. Tseno castiguecuptinmi, tsecho nunacuna mas peor Diospa contran tuquita parlaquicuyarqan.