Kallari PEDRO
1 Pedrobi kallari parluguna
Tandanukushka crijkunada llakichi kallarikimi Jesús agllushka Pedroga tuki crijkunamu, ashtanga Uchilla Asia llaktabi gaj tandanukuj crijkunamu kai cartadaga kachasha Jesucristo wacharishka sujta chunga chusku (64) wata shinabimi escribishka yuyachin. Crijkuna llakigunan gashash alli katichun kayashkagunamu Pedroga paigunada kushiyachish nisha escribiga.
Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: Ñukuchi crishkamunda Dios kishpichingagama tukida ruri pudishkan wakichishkaguna ganchi (1.3-9), Dios agllashkagunapuramunda, Jatun Mandujbujta ruraj curaguna, Diosllamu ch'ikunyachishka llaktamundaguna, Diosbujlla gachun randishka pueblomi ganchi (2.9-12), wauki panigunapura shina k'uyanukusha, shujkunamunda llakirijkuna gaichi (3.8-12), Jesucristoda katij gashkamunda llakida apagusha na pingui tukuchun (4.12-19), llakilla gashkagunada illujta Diosmu shitichi; Paiga ñukuchida chapana yuyillami gan (5.6-11).
1
Pedro saludashkamunda
Jesucristo agllasha kachashka Pedromi gani; kikingunaj llaktamunda llujshish risha Pontobi, Galaciabi, Capadociabi, Asiabi, Bitinia llaktabish kausaguj agllushkagunamu escribini. Taita Diosmi kangunadaga ñaubagunamundati rijsisha Espíritu linshuyachiki Paida kazuchun shinaidi Jesucristoj yaurgun p'itsilkishka gachunmi agllaga.* 1.2 Israelgunaga juchada rurujkunada linshuyachingujka animalda wañuchisha yaurgun paigunaj jawabi p'itsilkijkunaga. Jesús cruzbi wañushkamunda Paibuj yaurgun linshuyachishkami ganchi. Heb 9.13-14 Dios kushka alligunash k'uilla kausish kangunabi kutin kutin mirarichun.
Alligunada chapagushalla kausanamunda
Ñukuchij Mandaj Jesucristoj Taita Diosta <Allimi gangui> nishunchi. Pai ñukuchida manchanaidi llakishkallamunda Jesucristoda wañushkagunapuramunda kausachishami alligunada chapagushalla kausachun ñukuchida kutin wacharishkagunada rurashka. Shinami jawa pachabi kangunamu wakichisha charishkada, pish na tukuchishtibuj naidi mapayibuj na maugayaj japinadami charinguichi. Kangunaga crishkamundami Dios kishpichinada japingagama tukida ruri pudishkan wakichishkaguna ganguichi; ña parijasha charishka kishpichinadaga tukurij p'unllabimi rikuchinga. Chimundami jatun kushida charinguichi; shinash kununga asha p'unllaguna tuki laya llakigunada apana gakimaga llakida apanguichimami. Shinami kurida ninan yakuyachishkama laya, kanguna crishkadaga kabishkadichu gashkada rikuchishka ganga; 1.7 Kuridaga ninan yakuyachishami imanbish chagrushka na chagrushkachu rikungu shina ruran. Chibimi ima na allida anchichishtasha kurilla gachun sakin. Kaida parlashaga romanogunaj makibi crijkuna katik'ichushka gasha kuri shina linshulla tukungu llakida apanashkadami nigun. Ro 5.3-5; Stg 1.2-3; 1Pe 4.12 shina crishkaga chingarijlla kuridash yalli ashtandi valijmi gan, shinusha chi crijka Jesucristo rikurina p'unllabiga jatunyachishka, allibi churashka, Dios <Alli> nishkami ganga. Kangunaga Paida na rikushkashamash k'uyanguichimi, kununga na rikushash crigushami maida na parli pudibuj k'uilladij kushin kushiyaringuichi. Kangunaj almada kishpichigushkamundami shina kushiyaringuichi; crishkamunda japinaga chilladimi gan. 10 Kai kishpirinamundaga Dios nishkada parlujkuna yuyillandi alli alli tapik'ichusha yachushami, Dios kangunamu kuna gashka alligunamunda parlugaguna. 11 Cristoj Espiritumi Dios nishkada parlujkunamunga Cristo llakigunada apanashkadash chi k'ipaga alli k'uilla tukunagunadash ñaubushadi yachi chayachiga. Chi Espíritu paigunabi gasha rikuchikimi, paigunaga ima shina ima p'unlladi shina tukunashkada yachungu munugaguna. 12 Shinash Diosga Pai parlachigushkadaga na paigunamu gashkada ashtangarin kangunaj allibuj gashkadami yachi chayachiga. Shinakiga kununga, jawa pachamunda kachashka Diosbuj Espíritu Alli Shimida parlachiki kangunamu parlashkami gashka. ¡Kaigunadaga angelgunaidikish manchanaidi yachungu munanguna!
Ima juchash illuj kausachun Dios kayashkamunda
13 Shinushaga kangunaj yuyibiga chumbillirishka shina ruranalladi gasha na alligunamunda yuyillandi jarkarichi; Jesucristo rikurina p'unllabi Dios kangunamu alligunada kunashkada japingu tuki yuyida chillabi churasha chaparianguichi. 14 Alli kazuj churi ushigunashkamundaga, kabishkada narij yachasha rurungu munushka layaidijka ama munichichu. 15 Ashtangarin kangunada Kayujka ima layami ima juchash illaj gan, shinaidi kangunash tuki imalla rurashkagunabi ima juchash illuj gaichi. 16 Dios escribichishkabiga, “Ñuka jucha illaj gashkamundami kangunash ima juchash illaj ganguichi,” ninmi. 1.16 Lv 11.45; Lv 19.2; Mt 5.48
17 Diosga pibuj partish na tukushalla shuj shujta ima rurashkada rikusha kauzayujtichu gashkada rikujmi; Paidaga <Taita> nisha kayashadijka, kai pachabi pasagujlla shina kausashkagamaga manchusha kazusha kausichiri. 18 Kangunaj ñauba taitagunamunda yangaidi kausida japiganguichi; chaimunda randiki kacharichishka shina gashkada yachanguichimi; kuriman kuchkiman ima tukurijllagunallan na randishkachu ganguichi. 19 Ashtangarin Cristoj manchanaidi valij yaurgunmi shina ruraga. Paiga ima mapash ima na allimash illaj, malta oveja shinada wañuchichun kushkami gaga. 1.19 Malta ovejamunda Apocalipsis 5.6 ura chakibi yachachishkada rikungui. 20 Kai pachada narij rurujllabidi Cristoga shina tukuchun ñami agllushka gaga. Shinash kai tukuri p'unllagunabimi kangunaj allibuj rikurishka. 21 Kangunaga Cristomundami Diosta cringuichi; kanguna tuki yuyida crishkadash Diosbi churasha chapaguchunlla, Paidami wañushkagunapuramunda kausachisha jatunyachiga. 22 Kununga kabishka parluda kazushkamunda kangunaj almagunada ña linshuyachishka gasha ña na nij tukushalla k'uyanukujkuna gashkamundami kaishuj chaishuj shungundijta kabishkada tuki munin k'uyanukugunguichilla. 23 Chibujtimi kangunaga wañujlla taitamundaga na kutin wacharishkanguichichu; ashtanbish kausaj shinaidi ima urash na chingarij Diosbuj Shimimundami na wañujbuj taitamunda wacharishkanguichi. 24 Dios escribichishkabiga,
“Tuki gentegunaga k'iwa shinallami,
paiguna k'uilla gashkash k'iwa sisa shinallami.
K'iwaga chakirinllami, sisash urmunllami.
25 Ashtangarin Mandujbuj Shimiga tuki ratugama chibi gagungallami,” ninmi. 1.25 Is 40.6-8; Stg 1.10-11
Kangunamu yachi chayachishka Alli Shimiga kaimi gan.

*1:2 1.2 Israelgunaga juchada rurujkunada linshuyachingujka animalda wañuchisha yaurgun paigunaj jawabi p'itsilkijkunaga. Jesús cruzbi wañushkamunda Paibuj yaurgun linshuyachishkami ganchi. Heb 9.13-14

1:7 1.7 Kuridaga ninan yakuyachishami imanbish chagrushka na chagrushkachu rikungu shina ruran. Chibimi ima na allida anchichishtasha kurilla gachun sakin. Kaida parlashaga romanogunaj makibi crijkuna katik'ichushka gasha kuri shina linshulla tukungu llakida apanashkadami nigun. Ro 5.3-5; Stg 1.2-3; 1Pe 4.12

1:16 1.16 Lv 11.45; Lv 19.2; Mt 5.48

1:19 1.19 Malta ovejamunda Apocalipsis 5.6 ura chakibi yachachishkada rikungui.

1:25 1.25 Is 40.6-8; Stg 1.10-11