Kallari TESALONICENSES
1 de Tesalonicensesbi kallari parluguna
Kai cartadaga apóstol Pabloga Corinto pueblobi gasha, Macedonia llaktabi tiyaj Tesalónica pueblobi tandanukushka crijkunamu kachasha (1.1), Jesucristo wacharishka k'ipa pichka chunga (50) wata shinabimi escribishka yuyachin. Tesalonicaga kunun p'unllaguna maibi Grecia llakta gan, chibimi gashka. Tesalonicami ñauba p'unllagunaga Macedonia llaktada mandaj gashka.
Kai libroga crijkuna ima laya Diosta kushiyachichun yachachin. Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: crijkunamu alli katinada rikuchina (1.4-10), Diosga Paibujlla linshuyachishka kausachun kayaga (4.3-12), Jesús kutin shamunga (4.13-18).
1
Pablo saludashkamunda
Tesalónica pueblobi Taita Dioskun Mandaj Jesucristonbish tandanukushka crijkunamumi ñuka Pablomi Silvanon Timoteon Diosbuj kushka allish k'uilla kausish kangunabi gachun ninchi.
Tesalonicabi crijkuna alli crishkamunda
P'unllandijta tuki kangunamunda yuyarisha mañagushkabiga Diostaga <Diosolopai> nigunchillami. Kanguna crishkamunda alli rurashkagunada, k'uyin imadash trabajashkada, shinaidi ñukuchida Mandaj Jesucristobi yuyida churashkan ñaubujmu katigushkada alli yachashami p'unllandi ñukuchij Taita shinaidi Diosbuj ñaubuki kangunada yuyarigunchilla.
Dios k'uyashka wauki paniguna, Pai kangunada agllashkadami yachanchi. Na ñukuchij shimigunallan, ashtangarin imadash ruri pudishkan, Diosbuj Espiritun, tuki shungun crishkanbishmi, ñukuchi parlashka Alli Shimiga kangunamu shamuga. Ñukuchi kangunan gasha kangunaj allibuj ima laya k'uyusha ruruj gashkada kangunalladi alli yachanguichimi.
Kangunaga ñukuchij, shinaidi Manduj Jesusbuj rurashkagunada rikusha rurusha katishkanguichi. Chimundami manchanaidi llakibi gagushash Diosbuj Espíritu kushida kushkan, Alli Shimida japiganguichi. Shina rurashami Macedonia Acaya llaktagunabi kausaj tuki crijkunamu alli katinada rikuchiganguichi. Kangunamunda kallarisha Mandujbuj Shimiga na Macedoniallabish Acayallabish yachi chayashkachu, ashtangarin tuki llaktagunabishmi kanguna Diosta crishkaga yacharishka gan. Shina gakimi ñukuchi imada parlanash na ministirin. Paigunalladimi kangunada rikungu riki ima laya ñukuchida kushilla japishkadash, rurashka dioskunada sakisha kausuj kabishka Diosmu kuchuyasha Paibujllada rurungu kallarishkadash paigunalladimi parlanguna. 10 Shinaidi Dios kausachishka Paibuj Churi Jesús jawa pachamunda ima laya shamunada kanguna chapagushkadash parlangunami. Shamuj llakichina p'unllamundaga Jesusmi kishpichin.