3
Mandaj Jesús kutin shamunamunda
K'uyashkagunalla, kaiyunga ishki kutinmi kangunamu cartada escribini. Chi ishkigunallabidimi kangunaj yuyi linshu kabishkadi gachun takush nisha escribishkani. Diosbujlla gaj Pai nishkada parlujkuna ñaubamu parlashkagunada yuyarichun shinaidi apostolguna kangunamu Mandaj Kishpichij mandashkada yachachishkadash yuyarichunmi nini. Tukimunda yalliga kaidati yachanami ganguichi: asijkuna shamusha tukuri p'unllagunabiga kikin milli munigunan puringaguna. Shinaidi paigunaga, “Cristo <Kutin shamushami> nishkaga ¿imachari tukugun? Ñukuchij taitaguna ña chingarishka gakish Dios tukida rurungu kallarishka p'unllamunda kunungama shina layaidi katigunllami,” nisha tapungagunami. Paiguna shina nigushaga Dios rimarishkallan jawa cieloguna* 3.5 Jawa cieloguna nigushaga p'uyugunama indima lunama luzerogunama ima tiyashkagunaj pushtugundami nigun. chibi ima tiyashkada ñaubamundadi rurushkada shinaidi kai pachadash yakumunda ladunchisha yakullamundadi tiyachun rurushkadaga alli juilluidimi na cuenta kush ninguna. Chillamundatimi ñaubamu tiyaj kai pachadaga yakullandi tapachisha tukuchishtushka gaga. Dios rimarishkallamundadimi kunun tiyaj jawa pachash kai pachash ninan rupachishka gachun wakichishka tiyagun. Dios juchachina shinaidi maidash gachun rurujkunada tukuchishtana p'unllajmi chigunaga wakichishka gan.
Ashtanbish k'uyashka wauki paniguna kaidash ama kungarichichu: Mandajmuga shuj p'unllaga waranga (1.000) wata shinami gan, shinaidi waranga wataga shuj p'unlla layallami gan. Shujkuna <K'ipayashka> nisha yuyashka shinaga Mandajka Pai <Shamushami> nishkadaga narij p'aktachishash na k'ipayagunchu, ashtangarin Paiga pish ama wañuchun nisha ashtanbish juchada sakisha Diosmu vueltachun nishami kangunada gushtulla shuyagun.
10 Shina gakish Mandajbuj p'unllaga shuwa laya shamungami. 3.10 Mt 24.43; 1Ts 5.2,4; Ap 16.15 Chi ratumi jawa cielogunash manchanaida gulun nisha chingaringa; imalla tiyashkagunash ninabi rupasha tukuchishtashka ganga, shinaidi kai pachash chibi imalla rurushkagunandijmi rupachishtushka ganga. 3.10 rupachishtushka ganga – Ñauba escribishkagunabiga, maijingunagarin, “japishkami ganga,” nishallami ninguna.
11 Shinami tuki kaigunada llujshichishtushka ganaidi gashkakiga, Dios yuyilla gasha shinaidi ima juchash illuj ¡¿nachu kausanaidi ganguichiri?! 12 Diosbuj p'unlla shamunada chapagusha chi p'unlla ut'kada chayamuchun pudishkada ruragüichi. Chibimi jawa cielogunadash ninan japichisha tukuchishtuki chibi imalla tiyashkash rupachiki yakuyanga. 13 Shinash ñukuchiga Dios <Kushami> nishka shina jawa cielogunadash kai pachadash mushujtami shuyagunchi; kabishkada ruranaga chibimi tiyagungalla. 14 Shinusha k'uyashkagunalla, shina tukuchun shuyagushkamundaga ima mapash illuj ima juchash illaj alli k'uilla kausagujta Dios japichunga tuki pudishkada rurichi. 15 Shinaidi Mandaj Jesús ñukuchida gushtulla shuyagushkaga gentegunada kishpichingudi gashkadaga alli yuyarichi. Kaigunallamundadi ñukuchi k'uyashka wauki Pablosh Dios paidaga alli yachajta ruruki kangunamu ña escribishkami. 16 Paiga tuki cartagunabi kaigunamundami parlan; chigunabiga parti pushtugunada intindinaga jinchi gakimi imash na intindijkunash kaida chaida yuyarik'ichajkunash ishtuda yachachin; shina layaidimi Dios escribichishka chaishuj escribishkagunanbish paigunalladi tukuchishtaringu ruran.
17 Shinakiga k'uyashka wauki paniguna, ñaubamu kaida yachushkamundaga, millida rurujkuna pandashka yachachishkabi ama aisushka gangujka kunungama jinchilladati shayarigushkamunda ama urmungaj yuyin ganguichi. 18 Chibuj randiga ñukuchida Mandaj shinaidi Kishpichij Jesucristoda ashtan ashtan rijsisha Pai kushka alligunabi iñarisha katichi. ¡Kununbish shinaidi na tukuringama Paiga <K'uillami gangui> nishka gachun! Shina gachun.

*3:5 3.5 Jawa cieloguna nigushaga p'uyugunama indima lunama luzerogunama ima tiyashkagunaj pushtugundami nigun.

3:10 3.10 Mt 24.43; 1Ts 5.2,4; Ap 16.15

3:10 3.10 rupachishtushka ganga – Ñauba escribishkagunabiga, maijingunagarin, “japishkami ganga,” nishallami ninguna.