2
Kangunamunda, Laodicea pueblobi gajkunamunda, tuki ñukada na rijsijkunamundash jinchi jinchi takanukuj shina gashkada kanguna yachachunmi munani. Paigunaj shungubi ñaubujmu katina yuyida japichun, k'uyanukusha tandanukushka gachun, illujta intindisha alligunada charijkuna gachun nishami jinchi jinchi shayarini. Shinami Diosbuj pakalla charishkaga Cristo gashkada yachangaguna. Tuki alli yuyigunash alli yachigunash Cristobimi wakichishka tiyagun. Kangunada k'uilla munanai parlugunan ama pish pandachichunmi kaidaga nini. Ñukadi kangunan na gashash espiritubiga kangunanmi gani. Shinaidi kanguna na maidash gachun rurusha Cristoda crishkan jinchi shayarigushkada rikusha kushiyanimi.
Cristobi mushuj kausimunda
Shinakiga ima layami Manduj gachun Jesucristoda japiganguichi, kununga Paibujlla kausichi. Paimunda angu jundushka, Paibi jinchi iñashka, ima laya yachachishka shina crishkabi jinchiyashka shina kutin kutin <Diosolopai> ninguichillami.
Pish yangaidi pandachij parlushkan ama pandachichun yuyin puringuichi. Paiguna parlushkaga na Cristomundachu, ashtangarin ñauba genteguna yuyashka, shinaidi kai pachabi tiyaj yanga yachanagunallami gan.
Dios ima shina gashkaga tukimi Cristoj cuerpobi rikurigun. 10 Kangunash Criston shujlla tukushkamundaga Paibi jundushkami ganguichi. Paiga tuki ima ruri pudinadash mandagushkadash mandi pudij uma layami. 11 Shinaidi Criston gashkamundaga circuncidashkagunami ganguichi. Chi circuncisionga na makin rurushkachu, ashtangarin Cristolladimi ruruga. Chimundami juchada rurana yuyigunada anchuchishka ganguichi. 12 Kanguna bautizaribiga Criston igulda pambashkami gaganguichi. Wañushkagunaj chaubimunda Paida kausachij Diosbuj poderda kanguna crishkamundaga Cristonmi kausariganguichi.
13 Narij chi circuncisionda japishaga kangunaj juchabi wañushkagunami gaganguichi. Shinash Diosga ñukuchij tuki juchagunada perdonasha Criston igulda kausida kuga. 14 Mandashkagunada na p'aktachishkamunda ñukuchi dibijkuna gashkada rikuchij escribishkadaga Dios chingachigami. Chi ñukuchida juchachij llakichinadaga anchuchisha chakatasha churuga. 15 Diosga ruri pudijkunadash mandanada charijkunadash* 2.15 Ima ruri pudinaga ima mandagushkaga rikibujkuna na rikibujkunash kai pachabi jawa pachabi kausujkunash gai pudin. Col 1.16,20 kichusha, tukigunaj ñaubuki cruzbi 2.15 Griegobi “cruzbi”da nisha “Cristobi”dash ni pudin. paigunada vincij gashkada rikuchisha, pinganaidi tukuchun churuga.
16 Chimunda kangunada imadash mikushkamunda ubiashkamunda, na gashaga pishtamunda, llullu lunamunda, samana p'unllagunamundash na rurushkamundaga ama pish juchachichun. 17 Tuki kaigunaga k'ipa shamunaj shuj llandullamiga, ashtangarin kabishkaga Cristobimi gan. 18 Angelgunada adorajkuna, na jatun tukuj shina purijkuna kangunada na valichichunga amalladi sakinguichichu. Chigunaga imadash na rikushash, “Diosmunda rikunimi,” nisha llagmusha parlujkuna shinaidi kikinbuj yuyillabi 2.18 “Kikinbuj yuyi” griego shimibiga “aichaj yuyi”da ninmi. Na Dios layadachu yuyan. manchanaidi yachuj tukujkunami. 19 Paigunaga uma shina Cristobi jinchida shuj shinalla na katingunachu. Paimundami tuki Paibuj cuerpoga Dios iñachiki watushka shina iñan.§ 2.19 Cristoj cuerpo shina iglillaga Dios munashka shina tuki mukugunan tandachisha watashkami jinchiyan.
20-21 Kangunaga kai pachabi tiyaj yanga yachanada sakingumi Criston wañushkanguichi. Shina gashash kai pachabi gaj laya, “Ama chida tupichu, ama chida mikichu, ama makin japichu,” nishka mandashkagunadaga ¿imashadi ñauba rurashkalladati kazugunguichi? 22 Kai tuki p'aktachinagunaga genteguna mandusha yachachishkaga mikuki ubiyaki tukurinalladami yachachin. 23 Chi p'aktachinagunaga alli yachanaidi layami rikurin, Diosta yuyarij tukunada, na jatun tukunada, shinaidi cuerpo ministishkada na kusha kazuchinada* 2.23 Chi p'aktachinagunada katijkunaga kikinbuj yuyarinallan adoran, paigunaga <Tukida p'aktachishkamunda ñukami shujkunada yalli gani> yuyasha jatun tukuj gashash na shina laya rikurish nin, shinaidi paigunaj cuerpo ministikish na mikusha na ubiyasha kikinbujta llakichinmi. Cristollada kazusha juchada rurana munida anchuchishka gai pudinchi, p'aktachinagunada kazusha mana. yachachishash, juchagunada rurana aicha munigunadaga jarkungaj imash na valinchu.

*2:15 2.15 Ima ruri pudinaga ima mandagushkaga rikibujkuna na rikibujkunash kai pachabi jawa pachabi kausujkunash gai pudin. Col 1.16,20

2:15 2.15 Griegobi “cruzbi”da nisha “Cristobi”dash ni pudin.

2:18 2.18 “Kikinbuj yuyi” griego shimibiga “aichaj yuyi”da ninmi. Na Dios layadachu yuyan.

§2:19 2.19 Cristoj cuerpo shina iglillaga Dios munashka shina tuki mukugunan tandachisha watashkami jinchiyan.

*2:23 2.23 Chi p'aktachinagunada katijkunaga kikinbuj yuyarinallan adoran, paigunaga <Tukida p'aktachishkamunda ñukami shujkunada yalli gani> yuyasha jatun tukuj gashash na shina laya rikurish nin, shinaidi paigunaj cuerpo ministikish na mikusha na ubiyasha kikinbujta llakichinmi. Cristollada kazusha juchada rurana munida anchuchishka gai pudinchi, p'aktachinagunada kazusha mana.