GÁLATAS
Galatasbi kallari parluguna
Kai cartada apóstol Pabloga Galacia llaktabi tandanukushka crijkunamu kachashka (Gl 1.2). Jesucristo wacharishka k'ipa pichka chunga kinsa (53) wata shinabimi escribishka yuyachin. Galacia llaktaga Uchilla Asia llaktabimiga; kununga Turquía llaktami gan. Chibi kausaj crijkunaga na israelgunachuga. Maijin israelgunaga chi na israelgunadaga mandushkada p'aktachisha israelgunama laya rurachun munuga.
Shinada rurachun munujkuna na allida yuyashkada richuchingumi Pabloga kai cartadaga escribiga. Paiga “¿Diosga kanguna mandushkada p'aktachishkamundachu alligunada rurun?” tapusha (3.5), “Jesucristoda crishkallamundami ima juchachinash illaj tukushka ganchi,” nin (2.16). Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: Cristomunda Alli Shimiga shujtijka na tiyan (1.5-10), juchachinash illujkunaga crishkallamundami kausunchi (3.1-14), tukigunami Cristo Jesusbi shuj shinalla ganchi (3.26-29), watushkamunda kacharichishka gasha k'uyanukusha kaishujkun chaishujkun allida ruranukunchi (5.1-15), Diosbuj Espiritumunda granogunada japinchi (5.22-26), Espiritumunda na tukurij kausida japisha nishaga allida ruranagunada na shaikurina (6.7-10).
1
Galaciabi gajkunamu Pablo escribishkamunda
Jesucristosh wañushkagunapuramunda Paida kausachij Taita Diosbish agllusha kachushka Pablomi gani; na genteguna kachushkamundama maijinsh agllushkamundamash na gashkachu. Ñukaga tuki kaibi gaj wauki panigunandijmi Galacia llaktabi gaj tandanukushka crijkunada saludanchi. Ñukuchij Taita Diosbuj shinaidi Mandaj Jesucristo kushka alligunash k'uilla kausish kangunan gachun. Jesucristoga ñukuchida kai milli pachamunda kacharichingajmi juchamunda Paibuj kausidadi kurisha, ñukuchij Taita Dios munushkada p'aktachiga. Diosga ima urash na tukuringama <K'uillami gangui> nishka gachun. Shina gachun.
Cristomunda Alli Shimiga shujtijka na tiyashkamunda
Cristo alligunada kushkan kangunada Kayajmunda ratuidi karuyasha shujtij laya alli shimida katingu rishkada yachushami mancharishkaidi gani. Alli shimiga shujtijmaga na tiyanchu. Shina gakish maijingunaga kangunada pandachish nisha Cristomunda Alli Shimidaga shujtij layada yachachingumi munun. Ashtanbish ñukuchi ña yachachishka shina Alli Shimimunda shujtij layada yachachikimaga, ñukuchilladikish na gashaga jawa pachamunda shamushka angelma gakish, llakimu apashka gachun. Ña nishka shinaidi kununbish kutinmi nini: maijinbish, kanguna ña japishka shina alli shimidaga shujtijmada laya yachachijtaga llakimu apashka gachun.
10 Shina nigushaga ¿genteguna alli nishka gangu, na gashaga valichishka ganguchu munani? Ashtanbish Diosti alli nishka gangumi munani. Genteguna ñukada alli nichun chairijtij nigushamaga ña na Cristobujta rurujka gaimuchu.
Diosti Pabloda agllusha kachushkamunda
11 Wauki panigunalla, kaida yachichi: ñuka parlushka Alli Shimiga na gentegunaj yuyushkallachu. 12 Maijin k'arijtaga na japiganichu, yachimaidash na yachuganichu. Ashtangarin Jesucristolladimi ñukamu rikuchiga.
13 Ñaubamu israelguna yachachishkada katigushka ratu ima laya ñuka gashkadaga uyushkanguichimi; Diosbujlla tandanukushka crijkunada yallimanaidi katik'ichushami ima layash chingachingu munagani.* 1.13 Israelgunaga Jesusta crijkunada manchanaidi p'iñashkamundami crijkunagunada carcelbi churangaj Pabloga manchanaidi katik'ichujkuga. Hch 8.3; 9.1-2 14 Ñauba taitaguna yachachishkagunada yallimanaidi kazuj gashami, israelguna yachachishkabi katigushaga ñukaj llaktabi ñuka kanllagunapuramunda taugagunadash ñaubusha alli p'aktachijmi gagani. 15 Shinash Diosga ñukadaga mamaj iksabi gagujllabidi ch'ikunyachishami, na kabikish k'uyushkallamunda kayushaga, ima urami Paibujllada rurusha, 16 Paimunda Alli Shimida na israelgunamu parlachun Paibuj Churi ima shina gashkada ñukamu rikuchiga. Shina rurukish chi ratuga pigunbish na parlanukuganichu. 17 Ñukada ñaubushadi agllusha kachushkagunada Jerusalenbi rikungujllash na riganichu. Ashtangarin Arabia llaktamu riganillami. Chi k'ipaga kutin Damascomumi vueltagani. 1.17 Hch 9.1-25
18 Kinsa wata k'ipami Pedroda rijsingu Jerusalenmu sikugani. Paigunga chunga pichka p'unlladami sakirigani. 19 Shinash Jesús agllusha kachushka chaishujkunamundaga shujlladash na rikuganichu. Ashtanbish Manduj Jesusbuj wauki Jacobolladami rikugani. 20 Kaida ñuka escribigushkabiga Diosbuj ñaubukimi nini, na llagmushkachugun, kabishkami gan. 21 Chi k'ipaga Siria, Cilicia llaktagunamumi rigani. 22 Shinash Cristobi tandanukushka crijkunaga Judea llaktabiga ñawi ñawidijka ñukadaga na rijsijkunachuga. 23 Ashtanbish ñukamundaga, “Sarunga ñukuchida katik'ichusha crishkada chingachisha nigujkish kununga pailladimi Cristoda crinamunda parlagun,” nishkalladami uyushkagunaga. 24 Shina uyusha ñukaj kauzamundami Diosta <K'uillami gangui> nigugaguna.

*1:13 1.13 Israelgunaga Jesusta crijkunada manchanaidi p'iñashkamundami crijkunagunada carcelbi churangaj Pabloga manchanaidi katik'ichujkuga. Hch 8.3; 9.1-2

1:17 1.17 Hch 9.1-25