5
Jesús chaulagunada japichishkamunda
Mt 4.18-22; Mc 1.16-20
Shuj p'unlla Diosbuj Shimida uyangu taugalladijkuna llapinukidimi Jesusmu kuchuyaki Pai Genesaret yaku kucha manyabi gasha chibi ishki chushuj barcagunadami rikuga. Chaulada japijkunaga japinada takshungu uriyashkaga. Jesusga Simonbuj barcabimi sikusha paida, “Yaku manyamunda ashada karuyichi,” niga. Chi k'ipaga barcabi tiyarisha taugalladijkunamu yachachiga. Yachachishka k'ipa Jesusga Simonda niga, “Barcada jundujmu pushi. Chibi chaulada japina red-da shitichi.”
Simón niga, “Yachachij, tuki tuta ni shujlladash na japishkanchichu. Shinash kan nishkamunda kutin redgunada shitasha.”
Shina shitakiga redgunabi junda llikirijtami taugalladi chaulada japigaguna. Chimunda chaishuj barcabi gajkunada ayudangu shamuchun nisha señasta ruragaguna. Paiguna shamushaga ishki barcallabidimi pambarisha nijta jundachiga. Kashna rikushami Simón Pedroga Jesusbuj ñaubuki kungurisha, “Juchasapami gani, Mandaj. Kaimunda ribailla,” niga.
Simonbish chaishujkunash tauga chaulada japishkamundami kushiyasha mancharigaguna. 10 Paigunapuramunda Zebedeoj churi Jacobobish Juanchush Simongun igulda trabajasha purijkunamiga.
Jesús Simonda niga, “Ama manchichu. Kununmundaga gentegunadami Ñukamu japingu kallaringui.”
11 Shina nikiga barcagunada achpamu apasha chibi tukida sakisha Jesusta katisha rigaguna.
Aichada ismuchij unguiyujta alliyachishkamunda
Mt 8.1-4; Mc 1.40-45
12 Jesús shuj pueblobi gakimi aichada ismuchisha katij lepran illujta ungushkaga kuchuyasha Paida rikushami kungurisha pambagama kumurisha Jesusta, “Mandaj, kan munashaga ñukaj unguida anchuchi pudinguimi,” niga.
13 Chimunda Jesusga, “Ari, munanimi,” nisha Paibuj makin tupasha, “¡Linshuyi!” nikiga ñash leprayujka alliyaga. 14 Chi k'ipa Jesusga kashna nisha manduga, “P'akta pimush parlanguimu. Ri, curamu rikuringui. Linsharishkamunda Moisés mandashka shina Diosmu kunada apusha ringui. Shinami kambuj lepra ungui anchushkada tukiguna yachunga.”
15 Ashtangarin Jesús rurashkada p'unllandijta ashtan yachush katigaguna. Taugagunami Pai parlushkada uyungu ungushkagunash alliyangu nisha tandanukuga. 16 Shina gakish Jesusga chulunlla pushtugunabi Dioskun parlanukungu rigujllamiga.
Na kuyurijta alliyachishkamunda
Mt 9.1-8; Mc 2.1-12
17 Shuj p'unlla Jesús yachachiguki fariseoguna Moisés mandashkada yachachijkunash Galilea Judea llaktagunabi tiyaj tuki uchilla pueblogunamunda Jerusalenmundash shamusha chibi tiyariga. Jesús ungushkagunada alliyachichunmi Mandaj Diosbuj poder Paibi tiyaga. 18 Shina yachachigukimi wandunabi shuj k'arigunaga na kuyurij k'arida wandumusha Jesús tiyagushka wasi ukumu waiguchishaga Paibuj ñaubuki churungu munagaguna. 19 Taugaguna gashkamunda maida na waigui pudishaga jawamu sikusha wasi k'atada ut'kushami chi na kuyurijtaga wandushkanlladi gentegunaj chaubibi Jesusbuj ñaubujmu uriyachigaguna. 20 Jesusga paigunaj crishkada yachashaga na kuyurijta kashna niga, “Uyi, kambuj juchagunaga perdonashkami gan.”
21 Moisés mandashkada yachachijkunash fariseogunash kashna yuyungu kallarigaguna, “Dios tukusha rimaringujka ¿pidikun paiga? ¡Diosllami juchagunada perdoni pudin!”
22 Paiguna yuyashkada Jesús yachasha kashna tapuga, “¿Imashadij kangunaga kashna yuyagunguichi? 23 ¿Imada ninadij ashtan jawalla ganga? ‘Kambuj juchagunaga perdonashkami gan,’ ¿ninachu? Na gashaga ‘Jatarisha rilla,’ ¿ninachu jawalla ganga?” 24 Kaidash Jesusga niga, “Aichayuj tukushka Churiga* 5.24 Tauga kutin Jesús Paillamundadi parlushami shina nigun. Paiga Dios kachushka Cristo gashkada rikuchingumi shina niga. Dn 7.13-14 kai pachabi juchagunada perdonana poderda charishkadami rikuchinga.” Nishka k'ipaga chi na kuyurijta kashna niga, “Kandami nini, jatari. Kanda wandumushkada japisha wasimu ri.” 5.24 Jesusga jinchi rikuchinada agllaga.
25 Na kuyurijka tukigunaj ñaubujmunda ñash jatarisha pai sirishka wandumushkada shayachishaga <Dios, Kanga allimi gangui> nisha wasimu riga. 26 Kaida rikusha tukiguna manchanaidi mancharisha, “Pish na ruri pudishkadaga kununmi rikushkanchi,” nisha Diosta <Allimi gangui> nigaguna.
Jesús Levida kayashkamunda
Mt 9.9-13; Mc 2.13-17
27 Chi k'ipa Jesusga wasimunda llujshigusha Leví nishka Romamu impuestoda cobranabi tiyajta rikusha, “Katimi,” niga.
28 Shina nikimi Leviga jatarisha tukida sakisha Jesusta katisha riga.
29 Chimunda paibuj wasibi Jesusmu jatun pishtada ruraga. Chibimi impuestoda cobrajkuna shujkunash paigunan mikungu tiyariga. 30 Fariseoguna Moisés mandashkada yachachijkunash paigunapura gasha Jesusbuj yachagujkunada kashna nisha rimungu kallariga, “¿Imashadi impuestoda na alli nishka cobrajkunan chaishuj juchayujkunanbish mikunguichi, ubianguichilla?”
31 Shina niki Jesusga kashna niga, “Sanugunaga jambijta na ministinchu. Ungushkagunallami ministin. 32 Ñukaga kabishkada rurujkunada kayungujka na shamuganichu, ashtangarin juchagunada sakisha Diosmu kuchuyachun nisha juchayujkunada kayungumi shamugani.”
Ayunanada tapushkamunda
Mt 9.14-17; Mc 2.18-22
33 Jesusta kashna nigaguna, “Bautizaj Juanchuda katijkunash fariseogunada katijkunash tauga kutin na mikushalla Diosta mañunguna, ashtan kambuj yachagujkunaga ubian mikugujllagunami gan.”
34 Shina niki Jesús kashna niga, “¿Kangunaga bodamu shamujkunada <Novio 5.34 Jesusga, “Ñukaga novio layami gani,” kaibi yachachish niga. kaibi gakish ama mikunguichi> nisha ayunachun mandanguichimuchu? 35 Paigunamunda novioda kichuna p'unlla chayamungami. Chi k'ipaga Ñukaj yachagujkunaga na mikungagunachu.”
36 Jesusga kai yachachinadash parlaga, “Maijinbish mauga churana ut'kurishkabi mushuj churanada p'itisha na p'utyungachu. Shina rurakiga mushuj churanaga llikinmi. Mushujka mauganga na alli rikurinchu. 37 Rurushkalla vinodash karan rurushka mauga p'urugunabi na churanchu. Chibi churakiga p'uruda ut'kuchingami. Shina rurakiga vinosh p'urubish chingaringami. 38 Chimunda rurushkalla vinodaga karan rurushka mushuj p'urugunabi churana gan. 39 Maijinsh unida wakichishka vinoda ubiajka ‘K'uilla,’ ninmi. Mushuj vinodaga na munanchu,” niga.

*5:24 5.24 Tauga kutin Jesús Paillamundadi parlushami shina nigun. Paiga Dios kachushka Cristo gashkada rikuchingumi shina niga. Dn 7.13-14

5:24 5.24 Jesusga jinchi rikuchinada agllaga.

5:34 5.34 Jesusga, “Ñukaga novio layami gani,” kaibi yachachish niga.