20
“¿Pi mandakidi shina rurangui?”
Mt 21.23-27; Mc 11.27-33
Shuj p'unlla Diosbuj wasibi Jesús Alli Shimida chibi gajkunamu parlusha yachachiguki manduj curaguna, Moisés mandashkada yachachijkuna, yuyijkunandi chayamusha kashna tapugaguna, “¿Pi mandakidi kashna ruragungui? ¿Pidi kanda kashna rurachigun?”
Jesús niga, “Ñukash kangunada kaida tapusha. Parlichi. ¿Pidi Juanchudaga bautizachun kachuga? ¿Jawa pachamunda Dioschu? na gashaga ¿kaimunda gentechu?”
Shina niki kaishuj chaishuj parlanukungu kallariga, “ ‘Diosmi kachuga,’ nikiga ‘¿Imashadij na Juanchuda criganguichi?’ ningami. ‘Gentemi,’ nikiga tukiguna rumida pigusha wañuchingamami. Paigunaga Juanchu Dios nishkada parluj gashkadaga crinmi.” Chimunda kashna nigaguna, “Pi kachushkadash na yachanchichu.”
Shina niki Jesús kashna niga, “Pi kaida rurachun mandashkadaga Ñukash kangunamunga na parlushachu.”
Partido charijkunada Jesús yuyachishkamunda
Mt 21.33-46; Mc 12.1-12
Jesús shuj yuyachinada chibi gajkunamu parlungu kallariga, “Shuj achpayujmi uva yuragunada tarbuga. Chi k'ipa achpabi rurajkunamu partido kusha unida sakiringu karuda riga. 10 Ña p'ukuna p'unlla p'aktuki achpayujka shuj sirvijta paibuj partida apachun nisha kachuga. Partido charijkunaga takusha imash illujtami kachuga. 11 Chi k'ipa kutin shuj sirvijta kachuga. Shinaidi rimusha takusha imash illujtami kachuga. 12 Kutin shuj sirvijta kachuga. Chidash chugringama takusha achpamunda llujshichisha kachugaguna.
13 “Shina ruragujllabi uva yurada tarbuj achpayujka niga, ‘¿Imadadij rurasha? Ñuka k'uyashka churida kachusha. Paidaga kazush kazunga.’ 14 Partido charijkuna pai shamujta rikusha kashna parlanukuga, ‘Paimi kai achpada taitamunda japinga. Ñukuchi japingujka wañuchishunchi.’ 15 Chimundami uva tarbushkamunda llujshichisha wañuchigaguna.”
Jesús tapuga, “Achpayujka ¿imadadij rurunga? 16 Partido charijkunada wañuchichingami. Chi achpadaga shujkunamumi kunga.”
Kaida uyajkunaga mancharisha niga, “¡Ñukuchi chashna tukuchunga Dios ama munachun!”
17 Jesús paigunada rikuriasha niga, “Shinaga ¿imada nishadi nigun Diosbuj Shimibi kashna nishkaga?
‘Wasichijkuna na munusha shitushka rumimi, ashtan kallarimu churana rumimi tukushka.’ 20.17 Sal 118.22
18 Maijin chi rumi jawabi urmujka p'akiringami. Maijinbuj jawabi rumi urmushash ñutushtangami.”
19 Manduj curaguna, Moisés mandashkada yachachijkunash kai yuyachinada parlushaga paigunada rimagushkada yachunmi Jesusta prezungu munashash shujkunada manchashkamunda na japigagunachu.
“¿Impuestoda paganachu?”
Mt 22.15-22; Mc 12.13-17
20 Llaktada mandujmu japichingu nishami pakalla alli rikurisha purij na alligunada Jesusta pandachingu nisha kashna tapuchun kachugaguna, 21 “Yachachij, kan nishkash yachachishkash kabishkami gan. Kanga ñawida rikushallaga na yachachinguichu, ashtangarin Diosbuj ñanda kanllami kabishkada yachachingui. 22 Ñukuchida nibai, ¿Roma llaktada jatun mandujmu impuestodaga paganachu ganchi?” nisha tapugaguna.
23 Jesusga paiguna na alli yuyin tapugushkada yachasha kashna niga, 24 “Shuj Romamunda kuchkida rikuchichi. Kai ñawish shutish ¿pibujtikun?”
Paigunaga niga, “Kai llaktada mandujbujmi.”
25 Jesús niga, “Chimunda jatun mandujbujtaga paillamundi kuichi. Diosbujtaga Diosllamundi kuichi.”
26 Shujkunaj ñaubuki parlaki Jesusta na pandachishkamunda japingu yuyushash na pudigagunachu, ashtangarin tapushkada alli nishkamunda mancharisha upalla sakirigallagunami.
Kanchis kusayuj warmimunda
Mt 22.23-33; Mc 12.18-27
27 Chi k'ipa wañushka kausarinada na crij saduceogunamunda shujkuna Jesusta tapungu kuchuyasha nishaga, 28 “Yachachij, Moisés escribishkabiga kashnami nin: Shuj k'ari warmin na mara charishalla wañukiga wañushkamu maragunada kungaj waukiga viudanmi kazarana gan. 29 Shuj kutinmi kanchis waukiguna kausuga. Ñauba wauki kazarashaga narij maragunada charishaidimi wañuga. 30 Paibuj k'ipa wauki chi warmillandi kazaraga. Paish na mara charishaidij wañuga. 31 Katij waukish kazaraga. Kanchis waukigunagama kazarashash na marada charishalla wañugaguna. 32 Chi k'ipaga warmish wañuga. 33 Kanchis waukindijkunan kazarashkamundaga wañushkaguna kausarina p'unllaga ¿maijinbuj warmishi ganga?” nisha tapugaguna.
34 Jesús niga “Kai pachabi shujkunaga kazaran, shujkunaga kazarachin. 35 Ashtanbish k'ipa kausida japingukish wañushkamunda kausachishka gangu <Alli> nishkagunaga na kazaranga, kazarachishkash na ganga. 36 Angelguna laya gasha na wañunga shinaidi kausarishkamunda Diosbuj wawagunami gan. 37 Uchilla zarza yura rupagushkamunda Moisés escribishkabi Mandujka ‘ñauba Abrahambuj, Isaacbuj, Jacob-buj Dios’ 20.37 Ex 3.6 gashkada nishkami. Kashna nishaga wañushkaguna kausarina gashkadami niga. 38 Diosga na wañushkagunajchu, ashtan kausujkunaj Diosmi. Paibuj ñaubukiga tukigunami kausujkuna gan.”
39 Moisés mandashkada yachachijkunamunda shujkuna niga, “Yachachij, allimi nishkangui.”
40 Chimunda mancharisha imadash ashtanga pish na tapugagunachu.
“Cristoga ¿pibuj churidi gan?”
Mt 22.41-46; Mc 12.35-37
41 Jesús tapuga, “¿Imashadi ‘Dios agllusha kachashka Cristoga jatun manduj Davidbuj wawagunaj wawami gan’ ninguichi? 42-43 Davidlladimi Salmos librobi kashna nin:
‘Manduj Diosga ñukada Mandajta niga
“Kanda na rikunachijkunada ñuka kambuj chaki sarunabi churungama ñukaj alli ladubi tiyari.” ’ 20.42-43 Sal 110.1
44 Jatun manduj Davidlladi Dios agllusha kachashka Cristoda ‘Ñukada mandaj’ nigukidijka ¿ima layadij Davidbuj churi ganga?”
Moisés mandashkada yachachijkunada Jesús rimashkamunda
Mt 23.1-36; Mc 12.38-40; Lc 11.37-54
45 Tukiguna uyagukimi Jesús Paibuj yachagujkunada niga, 46 “Moisés mandashkada yachachijkunamunda yuyin puringuichi. Paigunaga k'uilla sundij churanada churujkunami, lasagunabish saludachun paigunada kazuchun munujkunami gan. Diosmunda yachana wasi ukubi ñaubukimi tiyarijkuna, mikungu rishash alli pushtugunabimi tiyaringu munujkuna gan. 47 Viudaj wasigunadash kichusha na alli rurushash Diosta unida mañaj tukujllagunami. Shina rurujkunaga shujkunada yalli llakichishkami ganga.”

20:17 20.17 Sal 118.22

20:37 20.37 Ex 3.6

20:42-43 20.42-43 Sal 110.1