23
Pilatojmu Jesusta pushushkamunda
Mt 27.1-2,11-14; Mc 15.1-5; Jn 18.28-38
Tuki israelgunada mandajkunandi jatarisha Jesusta Pilatojmu pushugaguna. Kashna nisha juchachingu kallarigaguna, “Paidaga ñukuchij llaktabi kausujkuna p'iñanukuchun yachachisha purijtami japimunchi. Paiga <Dios agllusha kachushka Cristosh jatun mandujkish gani> nisha Roma llaktada jatun mandujmu impuestoda ama pagachun ninmi,” niga.
Pilato tapuga, “¿Kanchu israelgunada jatun Manduj gangui?”
“Kanlladi ninguiga,” nisha Jesús niga.
Chimunda Pilatoga manduj curagunadash taugagunadash niga, “Paibiga ima na alli rurushkadaga na japinichu.”
Paiguna ashtan juchachisha katigugaguna, “Galilea llaktamunda kallarisha kai Judea llaktabi kausujkunagama yachachisha bullada rurashami purin,” nisha.
Herodesbujmu Jesusta pushushkamunda
Pilato kaida uyusha tapuga, “Paiga ¿Galilea llaktamundachu?” <Ari> niki Galileada manduj Herodesbujmu kachuga. Chi p'unllagunaga Herodesga Jerusalén pueblollabidimiga. Herodes Jesusta rikusha pachun kushiyaga. Paiga sarunmundadijmi Jesusmunda tauga nishkaida uyuga. Chimunda pi na ruri pudishkada Jesús rurajta rikush niga. Herodes tauga tapunada tapukish Jesusga imadash na nigachu. 10 Manduj curaguna, Moisés mandushkada yachachijkunash chibimiga. Paigunaga kaida chaida nisha ashtan juchachiga. 11 Herodes paibuj soldadogunan Jesusta na valichisha asingaj nisha jatun mandujkunada laya k'uilla churanada churachiga. Shina rurushka k'ipa Pilatojmu kachuga. 12 Ñaubamundadimi Herodesga Pilaton p'iñanukushka gaga. Chi p'unllalladimi alli tukugaguna.
Jesusta wañuchichun nishkamunda
Mt 27.15-26; Mc 15.6-15; Jn 18.38—19.16
13 Pilatoga manduj curagunada, israelgunada mandujkunada, chi llaktabi kausujkunadash tandachisha, 14 kashna niga, “Kangunaga ‘Paiga bullada rurusha purin’ nisha pushamushkanguichi, ashtanbish kangunaj ñaubujllabidi tapushash paidaga kanguna juchachishka laya ima na alli rurushkagunada na japinichu. 15 Herodesbish ima juchachinadash na japishaga kaillamundimi kachushka. Kangunaidi rikushkanguichi. Paida wañuchingukish ima na alli rurushkadaga na japishkanichu. 16 Chimunda paidaga llakichishka k'ipaga kacharisha kachushallami,” niga. 17 Pilatoga Pascua pishta p'unlla chayamukiga prezu tiyajkunamunda maijindash shujta kacharina gaga.* 23.17 Kai verso 17ga ñauba escribishkagunabi wakingunabiga tiyan, shujkunabiga illan.
18 Tukiguna shuj shinalla kaparingu kallariga, “¡Kai Jesusta wañuchi! ¡Barrabasta kachari!”
19 Barrabasga chi pueblobi kausajkunada tandachisha bulla rurashkamundash shujta wañuchishkamundashmi carcelbi tiyaga.
20 Jesusta kacharingu nisha Pilatoga kutin paigunada tapuga. 21 Paiguna ashtan jinchida kapariga, “¡Cruzbi wañuchi! ¡Cruzbi wañuchi!” nisha.
22 Kaiyunga kinsa kutin Pilato tapuga, “¿Imadadi na allida rurushka? Ñukaga wañuchingukish pai ima millida rurushkadaga na rikunichu. Takusha kachushallami.”
23 Tukiguna <¡Cruzbi wañuchichun!> nisha kuchun mandasha kutin kutin kaparigushkanmi vincigaguna. 24 Pilatoga shina kaparigujllabi <ari> nisha sakiriga. 25 Chi pueblobi bulla rurashkamundash shujta wañuchishkamundash prezu tiyajta kacharisha kachuga. Jesustaga israelguna imadash rurachun nisha kuchun mandaga.
Jesusta chakatashkamunda
Mt 27.32-44; Mc 15.21-32; Jn 19.17-27
26 Romamunda soldadoguna Jesusta cruzbi wañuchingu pushusha rigukiga chagramunda shamuj Cirene pueblomunda Simonmu cruzta apachisha Jesusbuj washada katichisha rigaguna.
27 Taugalladijkunami katisha chi pueblomunda riguga. Shinaidi warmigunashmi Jesusta llakisha kaparisha wakusha katigaguna. 28 Paigunamu vueltarisha Jesús niga, “Jerusalén pueblomunda warmiguna, ama Ñukamunda wakichichu, ashtan kangunaj maragunamunda kangunallamundadij wakichi. 29 ‘Na miruj, na iksa charij, na chuchuchij warmigunajka allimi ganga,’ nisha parlana p'unllagunaga chayamungami. 30 Chi p'unllaga kashna ningumi kallaringaguna, ‘¡Urkuguna, ñukuchij jawabi urmabaichi! ¡Lomagunash, pakabaichi!’ 23.30 Os 10.8 31 Ñuka iñajlla yura layan kashna rurashdijka kanguna chakishka yura layagunadadijka ¿imadachari rurungaguna?”
32 Millida rurushkamunda juchachishka ishkigunadash chakatangu Jesuskun igulda pushush riga. 33 Uma Tullu shuti pushtumu chayushaga Jesusta chakataga. Ishki milli rurujkunadash, shujtaga Jesusbuj lluki ladumu, kaishujtaga alli ladumu chakataga. 34 Jesusga, “Ñuka Taitalla, perdonabai, paiguna ima rurashkadash na yachunchu,” niga.
Soldadogunaga Jesusbuj churanagunada japinukungajka sorteoda rurushami japigaguna. 35 Chibi gajkunaga ima tukushkada rikuguga. Mandujkunash Paida asishaga, “Dios agllusha kachushka Cristo gashaga shujkunada kishpichishka layaidi Pailladikish kishpirichun,” nigaguna.
36 Soldadogunash Jesusta asiga. Paibuj kuchumu risha jayuj vinoda ubiachun kushaga, 37 “Kan israelgunada manduj gashaga ¡Kanlladi kishpiriri!” nigaguna.
38 Jesusbuj jawabiga kashna nisha escribishka letrero 23.38 Juan 19.20bi latín hebreo griego shimigunabi escribishka tiyaga nin. tiyaga, “KAIMI ISRAELGUNADA MANDUJ GAN.”
39 Cruzbi lavushka shuj millida rurujka kashna rimuga, “Kanga Cristo gashaga ¡Kanlladi kishpiri! ¡Ñukuchidash kishpichi!”
40 Chaishujka chi rimujta kashna rimuga, “¿Diosta nachu manchungui? Kambish pai layaidi kai llakida apagunguindi. 41 Ñukuchiga na allilladijka kai llakida na apagunchichu. Millida rurushkamundami shina llakichigun. Paiga imadash milligunadaga na rurushkachu.”
42 Kaidash nisha katiga, “Jesús, Kambuj mandanabi shamushaga ñukada yuyaribangui.”
43 Jesús niga, “Kununlladimi Ñukan jawa k'uilla llaktabi gangui. Kabishkadadimi nini.”
Jesús wañushkamunda
Mt 27.45-56; Mc 15.33-41; Jn 19.28-30
44 Chaubi p'unllamunda tardi kinsa urasgama, tuki kai pachaga tutayagami. 45 Indish ansayaga. Diosbuj wasi ukubi tiyaj velo nishka linsosh chaubibi llikiriga. 46 Chimunda Jesús jinchi kapariga, “¡Ñuka Taitalla, Kambuj makibimi Ñukaj espirituda mingani!” Shina nishka k'ipaga wañugallami.
47 Soldadogunada mandujka tuki imalla tukushkada rikusha Diosta <Allimi gangui> nisha kashna niga, “¡Paiga kabishkadimi allida ruruj gashka!”
48 Tuki chibi gajkuna chida rikusha mancharisha shungubi juaktasha llakirisha rigallami. 49 Tuki Jesusta rijsijkunaga Galilea llaktamunda katisha rij warmigunash ima tukushkada karumunda rikusha shayaga.
Jesusta pambushkamunda
Mt 27.57-61; Mc 15.42-47; Jn 19.38-42
50 Shuj alli gasha imadash alli p'aktachisha kausaj Jozi shuti tiyaga. Paish israelgunada mandujkuna tandanukushkapuramundamiga. 51 Chimunda gashash paiguna na allida rurashkada na munugachu. Judea llaktabi tiyaj Arimatea pueblomunda Joziga Diosbuj mandana chayamunadami chapaga. 52 Paimi manduj Pilatojmu risha Jesusbuj cuerpoda pambungaj mañuga. 53 Cruzmunda uriyachishka k'ipaga lino linsubi pilluchisha pidash narij pambushka k'akabi rurashka ut'kubi pambusha churuga. 54 Samana p'unlla ña chayamugukiga tukida alli parijana p'unllamiga.
55 Galilea llaktamunda pacha Jesuskun shamuj warmiguna wañushkada apusha ut'kubi ima laya churajta katish risha rikugaguna. 56 Wasimu vueltamushaga k'uilla ashnariguj yuragunada aceitedash rurugaguna. Samana p'unlla chayamukiga Moisés mandashkabi shinaidimi samugaguna.

*23:17 23.17 Kai verso 17ga ñauba escribishkagunabi wakingunabiga tiyan, shujkunabiga illan.

23:30 23.30 Os 10.8

23:38 23.38 Juan 19.20bi latín hebreo griego shimigunabi escribishka tiyaga nin.