2
Na kuyurijta Jesús alliyachishkamunda
Mt 9.1-8; Lc 5.17-26
Asha p'unllaguna k'ipami Jesusga Capernaúm pueblomu kutin waiguga. Wasibi gajta uyushami pungu pamba maida na p'aktidi taugaguna tandanukukimi Jesusga paigunamu Diosbuj Shimida yachachiguki, na kuyurij k'arida chuskupura wandusha apamugaguna. Taugalladijkuna gashkamunda Jesusbuj kuchumu na kuyurijta maida na waiguchi pudishami wasi jawamu sikusha, Jesús maibi gashka jawa k'atashkada anchuchisha Jesusbuj ñaubujmu na kuyurij tiyashka wandushkada uriyachigaguna. Paiguna tuki shungun crishkada Jesús rikushami na kuyurijtaga, “Uyi, kambuj juchaguna perdonashkami sakirin,” niga.
Chibi uyusha tiyaguj Moisés mandushkada yachachij ashagunaga, “¿Ima nishadi paiga shina nin? Paiga Diostami p'iñasha riman. ¡Diosllami juchagunadaga perdoni pudin!” nisha yuyagaguna.
Jesús Paibuj espiritubi kishna yuyajta yachunmi Moisés mandushkada yachachijkunada, “¿Imasha kangunaga shina yuyinguichi?” nisha tapuga. “Kangunamunga, ‘Kambuj juchagunada perdonashkami sakiringui,’ ¿ninachu jawalla rikurin? Na gashaga, ‘Jatarisha kanda wandumushkada japisha ri,’ ¿ninachu alli ganga? 10 Aichayuj tukushka Churiga* 2.10 Tauga kutin Jesús Paillamundadi parlushami shina nigun. Paiga Dios kachushka Cristo gashkada rikuchingumi shina niga. Dn 7.13-14 kai pachabi juchagunada perdoni pudij gashkadami rikuchinga.” Na kuyurijta, 11 “Uyi, kandami nini. Jatari, kanda wandumushkada japisha wasimu ri,” niga.
12 Shina ninmi na kuyurijka jatarisha paida wandumushkada japisha tukiguna rikuki llujshisha riga. Chida rikusha tukiguna mancharisha, “Kishna rurujtaga ima urash na rikushkanchichu,” ninukusha, Diostaga <Allimi gangui> nigaguna.
Levida Jesús kayushkamunda
Mt 9.9-13; Lc 5.27-32
13 Jesusga yaku kucha manyamu kutin riki taugaguna kuchuyakimi yachachiga. 14 Chida rigushami Alfeoj churi Levida Romamu impuestoda japinabi tiyajta rikuga. Chimunda Jesusga, “Ñukada katimi,” niga. Shina nikimi Leviga jatarisha katish riga.
15 Levij wasibimi Jesusga mikusha tiyaga. Jesusta katijkuna tauga gaki manchanai juchayujkunapuramundash Romamu impuestoda cobrajkunapuramundash taugaguna mizabiga Jesuskun Paibuj yachagujkunanbish tiyaga. 16 Na alli gentegunan Jesús mikusha tiyajta rikusha fariseogunamunda Moisés mandashkada yachachijkuna Jesusbuj yachagujkunada, “¿Imashti kangunada pushujka impuestoda cobrajkunan juchayujkunan mikun?” nisha tapugaguna.
17 Shina tapujta Jesús uyishami paigunada niga, “Ungushkagunallami jambijta ministin. Na ungushkagunaga jambijta na ministinchu. Ñukaga kabishkada rurujkunada na kayungu shamuganichu, ashtangarin juchayujkunadami kayungu shamugani.”
Na mikushalla Diosta mañanamunda
Mt 9.14-17; Lc 5.33-39
18 Shuj p'unllami Bautizaj Juanchuj yachagujkuna, fariseogunaj yachagujkunash, na mikushalla kainajta rikusha, shujkuna Jesusbuj kuchumu rishaga, “Juanchuj yachagujkuna, fariseogunaj yachagujkunash na mikushallami kainan. ¿Imasha kambuj yachagujkunaga paiguna shina na kainunguna?” nisha tapugaguna.
19 Jesusga, “¿Bodamu kayushkaguna novio paigunan chibi gaki na mikushalla kainungachu? Novio chibi gakiga na ayuni pudingachu. 20 Novioda pushusha rina p'unllaga chayamungami. Chi k'ipami imaidash na mikushalla kainangaguna.
21 “Maijinsh mauga churanada mushuj linson na p'utyunchu. Shina rurukiga mushuj linsoga tandanukusha mauga churanada llikishtangami, ashtan llikimi sakiringa. 22 Shinalladi rurushkalla vinodash karan rurushka mauga p'urugunabiga na churanallachu. Rurushkalla vinoda mauga p'urubi churukiga p'uruga tugyusha llikiriki vinosh jicharisha chingaringami. Shinusha rurushkalla vinodaga mushuj p'urubimi churana,” niga.
Samana p'unllamunda Jesús yachachishkamunda
Mt 12.1-8; Lc 6.1-5
23 Shuj samana p'unlla, Paibuj yachagujkunan tarbushka ukuda Jesús rigukimi trigo k'atsugunada pilungu kallarigaguna. 24 Chida rikushami fariseoguna, “Uyi. ¿Imashti kambuj yachagujkunaga samana p'unllabi Moisés mandashkabi Dios ama rurachun nishkada ruranguna?” niga.
25 Shina nikimi Jesusga, “Shuj p'unlla, manduj David paiyun purijkunandij ministisha yarijachishaga ima rurushkada ¿nachu liyashkanguichi? 26 Abiatar jatun manduj cura gaki, israelgunaj Diosbuj tuldushka wasimu David waigushami Diosmu kushka tandada Moisés mandashkabi curagunalla mikuna gakish mikuga. Shinami paiyun purijkunamush karuga.”
27 Kaida nishka k'ipaga, “Samana p'unllaga gentegunamumi rurushka gaga. Gentegunadaga samana p'unllajka na rurugachu. 28 Shinushami Aichayuj tukushka Churiga samana p'unlladash mandi pudin,” niga.

*2:10 2.10 Tauga kutin Jesús Paillamundadi parlushami shina nigun. Paiga Dios kachushka Cristo gashkada rikuchingumi shina niga. Dn 7.13-14