9
Paigunamu Jesusga, “Kabishkadadimi nini, Diosbuj mandana tukida mandi pudishkan shamunada rikungagama kaibi gajkunamunda shujkunaga na wañungachu,” niga.
Jesusbuj churana yurujti tukushkamunda
Mt 17.1-13; Lc 9.28-36
Sujta p'unlla k'ipa Jesús shuj jatun urkumu Pedroda Jacoboda Juanchudash pushush riga. Paigunallan gashami Jesusga paigunaj ñaubuki shuj laya tukuga. Paibuj churanash yurujlladi p'alanigujmi tukuga. Kai pachabiga manchanai takshagushash shina yurujlladaga na takshi pudinmuchu. Chibiga Eliastash Moisestash Jesuskun parlanukujta rikugaguna. Pedroga Jesusta kashna niga, “Yachachij, ¡Ñukuchi kaibi gashkamunda allimi gashka! Kinsa carpadami rurashun: shujtaga kanmu Moisesmush Eliasmush.”
Mancharishkaguna gashkamundami Pedroga imada ninadash na yachuga. Kashna nigukimi p'uyu shamusha paigunada killpusha llanduga. Chi p'uyumundaga, “Paiga Ñuka k'uyashka Churimi. Paida uyichi,” nishkami uyariga. Shina uyarinmi yachagujkunaga muyundijta rikushash pidash ña na rikugagunachu. Jesuslladami rikugaguna.
Urkumunda uriyagushami Jesusga <Aichayuj tukushka Churi wañushkagunapuramunda kausaringama ima rikushkadash pimush ama yachi chayachinguichichu> niga. 10 Chimundami paiguna rikushkadaga pimush na yachi chayachigaguna, ashtanbish imamunda <Wañushkagunapuramunda kausaringama> nishkadaga paigunapura tapunukushash na yachugagunachu. 11 Yachagujkunaga Jesusta kashna nisha tapugaguna, “¿Imasha Moisés mandashkada yachachijkunaga ‘Eliasmi ñaubusha shamuna gan’ ninguna?”
12 Jesusga kashna niga, “Kabishkami gan, Eliasmi ñaubusha shamusha tukida parijanga. ¿Imashadi Dios escribichishkabiga <Aichayuj tukushka Churida na rikunachisha manchanaidimi llakichinga> nin? 13 Kangunamu nini, Eliasga ña shamugami; Dios escribichishkabi nishka layami paidaga paiguna munushkada rurusha llakichiga.”
Yana katishka marada Jesús alliyachishkamunda
Mt 17.14-20; Lc 9.37-43
14 Ña chaishuj yachagujkunajmu chayamushaga paigunaj muyundijta taugaguna shayajta japiga. Moisés mandashkada yachachijkunash paigunan rimanukuga. 15 Chibi gajkuna Jesús shamujta rikusha tukiguna mancharij shina kushiyasha ut'kalladi risha saludagaguna. 16 Jesusga, “¿Imadadi paigunan rimanukunguichi?” nisha tapuga.
17 Chibi gaj taugalladimunda shuj niga, “Yachachij, ñuka churidami kambujmu pushamugani. Paidaga aya japisha upadami rurusha charigun. 18 Maibi gakish aya japishaga pambamu urmachiki shimimunda pusku shitusha kiru kanirisha kaspi layami tukun. Ayada llujshichichun kambuj yachagujkunada mañukish na pudigachu.”
19 Shina niki Jesusga, “¡Kangunaga mana crijkunami ganguichi! ¿Ima p'unllagamashi kangunan gasha? ¿Ima p'unllagamashi kashnada rikusha? Marada kaimu pushamichi,” niga.
20 Shina nikimi marada Jesusbujmu pushagaguna. Jesusta rikunmi ayaga marada manchanai ch'ujchuchisha shimimunda puskuda shitachisha pambamu urmachisha pelotachiga. 21 Chimunda Jesusga, “¿Ima p'unllamunda shina tukush purin?” nisha taitada tapuga.
Paiga, “Uchillamunda pachami shina gan. 22 Tauga kutinmi ayaga wañuchish nisha ninabish yakubish urmachishka. Shinakiga imadash ruri pudishaga ñukuchida llakisha ayudabai,” niga.
23 Shina niki Jesusga, “¿Imashadi ‘Pudishaga,’ ningui? ¡Tuki shungun crikiga Diosga imadash rurunllami!” ninmi,
24 maraj taitaga kaparisha, “Ñukaga crinimi. ¡Ashtan crina yuyida churabai!” niga.
25 Taugaguna tandanukumugujta Jesús rikusha ayada rimungu kallarishaga, “Na rimuj, na uyuj aya, ¡kai maramunda llujshichunmi mandani! ¡Kutinga ama paibi waiguchunbishmi mandani!” niga.
26 Chimunda ayaga kaparisha pachun ch'ujchuchisha maramunda llujshiga. Wañushka layada sakikimi taugaguna, “Mara ña wañushkami,” nigaguna. 27 Chimunda Jesús makimunda japisha jatarichiki maraga shayarigallami.
28 Jesús wasimu waigushka k'ipa chibi yachagujkunapuralla Paida, “¿Imasha ñukuchiga ayada na llujshichi pudiganchi?” nisha tapuga.
29 Shina niki Jesusga, “Kai laya ayagunadaga Diosta mañushallami* 9.29 Griegobi escribishkagunabi shujkunallabi “na mikusha mañanaga” tiyan. llujshichingu pudina,” niga.
Jesús Pai wañunada kutin parlushkamunda
Mt 17.22-23; Lc 9.43-45
30-31 Chimunda rishaga Galilea llaktadami pasugaguna. Jesusga Paibuj yachagujkunamu yachachigushkamundaga Pai maibi gashkada pish ama yachachunmi munaga. Shina yachachigushaga, “Aichayuj tukushka Churiga gentegunaj makibimi kushka ganga. Paiguna wañuchikish kinsa p'unllabiga kausaringami,” niga.
32 Paigunaga ima nishkadash na intindigagunachu; tapunadash manchagagunami.
“¿Maijinshi yalli alli ganchi?”
Mt 18.1-5; Lc 9.46-48
33 Capernaúm pueblomu chayushaga ña wasibi gashami Jesusga, “¿Imadadi kangunapuralla ñanbi rimanukusha shamuganguichi?” nisha tapuga.
34 <¿Maijinshi yalli valij ganchishi?> nisha rimanukusha shamushkamundami paigunaga upalla sakirigaguna. 35 Chimundami Jesusga tiyarisha chunga ishki yachagujkunada kayushaga, “Maijinsh yalli alli gasha nijka tukigunada yalli yangami tukuna gan; tukigunadash sirvijmi gana gan,” niga.
36 Chi k'ipaga paigunaj chaubibi shuj marada churusha markushaga, 37 “Maijinsh Ñukaj shutibi kai laya marada japijka Ñukadami japin. Ñukada japijka na Ñukalladash japingachu, ashtangarin Ñukada Kachujtashmi japin,” niga.
“Ñukuchida na p'iñujka ñukuchipuralladimi gan”
Mt 10.42; Lc 9.49-50
38 Chimunda Juanchuga, “Yachachij, shujmi kambuj shutibi ayagunada llujshichijta rikushkanchi. Paiga na ñukuchipura gashkamundaga <Ama shina rurunguichu> nishami jarkuganchi,” niga.
39 Jesusga, “Ama jarkunguichichu. Ñukaj shutibi maijinsh pi na ruri pudishkada ruragushaga Ñukamunda ima na allidaga na ni pudingachu. 40 Maijinsh ñukuchida na p'iñujka ñukuchipuralladiminga. 41 Kabishkadadimi nini, maijinsh kanguna Cristoj gashkamunda Ñukaj shutibi shuj ubiana yakulladash kujmunga alli japinagunada na chingachingachu.”
Jucha yuyida japishash na ruranashkamunda
Mt 18.6-9; Lc 17.1-2
42 “Ñukada crij kai uchillagunada ama katichun pandachijtaga kutana jatun rumida kungabi watusha jatun yaku kuchabi shitanami paidaga alli ganmu. 43 Kambuj maki juchada rurachikiga p'iti. Ishki makin uku pacha na wañuj ninamu rina randiga ashtan shuj maki illuj kausimu waigunami alli ganmu. 44 Uku pachabiga k'urugunash 9.44 Maijin griegogunabiga <k'urugunash> tiyan. Tauga griegogunabiga <k'urugunash> illun. ninash na wañunchu. 45 Kambuj chaki juchada rurachikiga p'iti. Ishki chakin uku pachamu shitashka gana randiga ashtan shuj chaki illuj kausimu waigunami alli ganmu. 46 Uku pachabiga k'urugunash ninash na wañunchu. 47 Kambuj ñawi juchada rurachikiga llujshichi. Ishki ñawin uku pachamu shitashka gana randiga ashtan shuj ñawi illuj Diosbuj mandanamu waigunami alli ganmu. 48 Uku pachabiga ‘k'urugunash ninash na wañunchu.’ 9.48 Is 66.24 49 Ima laya mikunabi kachiga churashka gan, shinaidi tukigunamu ninaga churashka ganga. 50 Kachiga allimi gan. Kachi chamujyakiga ¿imandi kachiyujta rurunguichi? Kangunalladi kachida charichi shinaidi kaishujkun chaishujkun k'uilla kausichi,” niga.

*9:29 9.29 Griegobi escribishkagunabi shujkunallabi “na mikusha mañanaga” tiyan.

9:44 9.44 Maijin griegogunabiga <k'urugunash> tiyan. Tauga griegogunabiga <k'urugunash> illun.

9:48 9.48 Is 66.24