FILIPENSES
Filipensesbi kallari parluguna
Kai cartadaga apóstol Pabloga Roma pueblo carcelbi gasha, Macedonia llaktabi tiyaj Filipos pueblobi tandanukushka crijkunamu kachasha, Jesucristo wacharishka k'ipa sujta chunga ishki (62) wata shinabimi escribishka yuyachin. Filiposga kunun p'unllaguna maibi Grecia llakta gan, chibimi gashka. Filiposbi Pablo parlakimi illujta Europabiga crijkunaj tandanukiga kallarishka.
Kai cartabiga paiga crijkunaj k'uyida kumbidashkagunadash kushkamunda <Diosolopai> nin; Cristoda crisha allida rurusha kausachun yuyachin. Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: Cristoj Alli Shimi nishka shina alli kausachun (1.27-30), shujkuna kikindash yalli yachujkuna gashkada yuyarichun (2.1-4), Jesuslladi ima shina gashkada sakisha, ñukuchi shina wacharishaga sirvij tukuga (2.5-11), Pabloga Dios kumbidashkada japingaj chayana yuyin rigunllami (3.12-16), Diosbuj chulunlla kausiga Cristo Jesusbi ñukuchij shungudash yuyidash wakichingami (4.4-7), tuki yalliguna ganabi yuyin yuyachun (4.8-9).
1
Pablo saludashkamunda
Jesucristobujta ruraj Pablosh Timoteoshmi Filipos pueblobi Jesucristo linshuyachishkagunada, crijkunada rikusha pushujkunada shinaidi iglillabi ayudajkunadash saludanchi:
Ñukuchij Taita Diosbuj shinaidi Mandaj Jesucristoj kushka alligunash k'uilla kausish kangunabi gachun.
Pablo crijkunamunda mañashkamunda
Kangunada tuki yuyarishka ratu ñukaj Diosta <Diosolopai> nigunillami. 4-5 Alli Shimida parlungu kallari p'unllamunda pacha kunungama kanguna ñukada ayudashkanguichi. Shinusha Diosta tuki mañashkagunabiga tuki kangunamundami kushilladi mañani. Kangunabi alligunada rurangu kallarij Diosga Jesucristo shamungagama alli p'aktachisha katingami. Kaidami alli yachani. Tuki kangunamunda kashna ñuka sintinaga kabishkamigun, yallidijka kangunadami tuki shungun k'uyani. Cadenan watashka gakish na gashaga Alli Shimi jinchiyachun shayarisha parlaki tuki kangunaga Dios kushka allinmi igulda ayudashkanguichi. Jesucristo k'uyashka layaidi ñukash mejor llakisha, tuki kangunada rikungu munushkada Diosga yachanmi. 9-11 Diosta <Allimi gangui> nisha jatunyachishka gachunga kanguna yalli alligunaida aglli pudij gasha, Cristo shami p'unllaj ima mapa illuj gasha, pish na juchachibuj gasha, Jesucristomunda kabishka rurushkagunan jundashkaguna laya gachun, ñuka Diosta mañashaga kangunaj k'uyi manchanaidi mirarichun, shinaidi yachanadash yuyanadash kuchunmi munani.
“Kausiga Cristojmi,” nishkamunda
12 K'uyashka wauki paniguna, kaida yachachunmi munani: Ñuka kashna tukushkaga Alli Shimi ashtan ñaubujmu katichunmi shina tukushka. 13 Shinushkamundaga ñuka Cristoda sirvishkamunda cadenan watushka gashkadaga mandujbuj wasibi tuki guardaguna, tuki chaishujkunash alli yachi chayungunami. 14 Shina cadenan watushkada yachusha chaubi yalliguna Mandujta crisha imadash na manchushalla Diosbuj shimida parlangu ashtan ñaubujmu katina yuyin puringuna.
15 Partigunaga ñukada p'iñasha mishangumi Cristomunda parlanguna. Shinash shujkunaga alli yuyinmi parlanguna. Kaiga cirtumi. 16 Paigunami Cristoda k'uyusha ruranguna shinaidi Alli Shimimunda shayarichun ñukada Dios churashkada yachungunami. 17 Chaishujkunaga cadenan watushka ñukada ashtan llakichina yuyasha paigunaj allibujta mashkusha na linshu munillanbish Cristomunda parlanguna. 18-19 ¡Imash na tukunachu! Ima laya gashash, kabishka, na kabishka yuyimunda parlashash Cristomundami parlanguna. Chimunda kushiyanimi.
Yallidijka kanguna Diosta mañushkan shinaidi Jesucristoj Espíritu ayudashkan ñukada llujshichishka* 1.18-19 llujshichishka na gashaga kishpichishka. ganada crisha ashtan kushiyasha katigushallami. 20 Ñuka manchanaidi munasha chapashkanga nalladi imabish pingarishachu, ashtangarin jinchi shayarisha imadash na manchushalla, kausashash wañushash, ñauba laya kununbish ñukaj cuerpobimi Cristo jatunyachishka ganga. 21 Ñukamunga kausiga Cristojmi; wañunaga yallida japinami. 1.21 Wañushaga crijkuna Criston gangu risha Paibuj na chingarij kumbidashkada japingaguna. 22 Kausashkagamaga ashtan alligunadami ruri pudini, shinash maijinda agllushari, na pudinichu. 23 Kai ishki yuyigunaj chaubibimi gani; ashtanga Criston gangu rinadami munani. Chimi ashtan yalli alli. 24 Ashtanbish kangunaj allibujka ñuka kausasha katina ministirinmi. 25 Kai yuyinmi gani; kanguna crishkabi ashtan ñaubujmu katisha kushida charichun tuki kangunada ayudangu sakirinadami yachani. 26 Shinushaga kangunajmu kutinlladi ñuka chayukiga ñukamundami kangunaga Cristo Jesusbi yalli kushiyanguichi.
27 Tukimunda yalliga Cristoj Alli Shimi nishka shina alli kausichi. Shinalladi ñuka kangunada rikungu risha, na gashaga karubi gashash kangunamundaga shuj munillan jinchida shayarisha, Alli Shimida crishkan tandanukusha takanukuj laya tukushkada uyasha nini. 28 Jarkujkunada amalladi manchichichu. Shina rurukiga paigunamunga chingarinamu rigushkami rikuringa, kangunaga kishpichishka gashkadami rikuchinguichi. Kaiga Diosmundami shamun. 29 Kangunamunga Cristoda crinalladaga na kugachu, ashtangarin Paimunda llakida apanadashmi Diosga kuga. 1.29 Dios chida rurushaga tuki crijkuna Cristoda alli crisha katichunmi shina ruruga. Crijkuna gashash llakibi gangumi ganchi. 30 Sarun ñuka ima laya takanukuj shina gashkada rikuganguichimi, kununbish shinaidi gashkadaga yachunguichimi, kangunash chi takanukillabidimi ganguichi.

*1:18-19 1.18-19 llujshichishka na gashaga kishpichishka.

1:21 1.21 Wañushaga crijkuna Criston gangu risha Paibuj na chingarij kumbidashkada japingaguna.

1:29 1.29 Dios chida rurushaga tuki crijkuna Cristoda alli crisha katichunmi shina ruruga. Crijkuna gashash llakibi gangumi ganchi.