APOCALIPSIS
Apocalipsisbi kallari parluguna
Jesús agllushka Alli Shimida parluj Juanchumi kai libroda escribisha, Uchilla Asia llaktabi kausuj llakichishka crijkunamu kachasha, Jesucristo wacharishka k'ipa iskun chunga (90) wata shinabi Roma llaktada jatun manduj Domiciano mandaguki escribishka yuyachin. Jesucristoj angelga Juanchuda imalla rikushkagunada, imalla tukugushkadash, shinaidi k'ipa ima tukunagunadash escribichun manduga. Juanchuga Asia llaktabi gaj kanchis pueblobi tandanukushka crijkunamu escribisha paiguna kai escribishkada kazuki Dios kushka alligunash k'uilla kausish paigunan gachun niga.
Apocalipsis nishaga “Ima tukunada rikuchij” nishami nin. Kai pachabi tuki laya llakiguna shamuna gakish diablo mandagushkaga illujta chingarina gashkadami kai libroga rikuchin. ¡Manduj Dios, shinaidi Paibuj Churi Jesucristomi vincinga! Chimunda Apocalipsis 11.15biga “Kai pachada mandanaga ñami ñukuchida Manduj Diosbuj shinaidi Pai agllashka Cristoj gan, shinaidi Paiga ima urash na tukuringamami mandunga,” nin. Tuki llakigunada vincisha, crishkada na kungarisha, tukuri p'unllagama Manduj Jesucristoda alli katijkunamunmi Paiga, “Japina gashkadaga kusha,” nin.
Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: Aichayuj tukushka Churi Jesusmi Kallarichijkish, Tukurichijkish gan (1.9-18), jawa pachabi mandusha tiyarinabi gaj Diostaga, “K'uillami gangui, allimi gangui, tukida ruri pudijmi gangui,” nisha ninaidimi kabin (4.1-11), pandachisha purij Satanasta azufren rupaj ninamumi shitushka ganga (20.7-10), wañushkagunada ch'ikun ch'ikun juchachishka ganga (20.11-15), mushuj pachabiga wañish, wakish, llakirinash, nanish na tiyangachu. (21.1—22.6).
1
Ima tukunada Jesucristo rikuchishkamunda
Kai pakushkagunadami Diosga Jesucristomu rikuchisha ñalla ima tukunadi gashkagunada Paibuj sirvijkunamu rikuchichun kuga, 1.1 Dn 2.28; Ap 4.1; 22.10 shinami Jesucristoga Paida sirvij Juanchumu yachi chayachichun Paibuj angelda kachuga. Juanchumi tuki imalla rikushkagunadash kaibi escribishka; Dios parlashkadash Jesucristomunda yachi chayachishkadash kabishkada parlujmi gan. Kai parlashkaguna p'aktana p'unllaga ñami chayamugun; shinusha maijin kaida liyujka, imalla tukunada kaibi parlashkada uyusha, imalla escribishkagunada kazujkunaga kushiyachishkami ganga.
Crijkunamu Juanchu escribishkamunda
Ñuka Juanchumi, Asia llaktabi gaj kanchis pueblobi tandanukushka crijkunamu escribini. Kununbish sarunbish tiyaj k'ipallash shamuna Diosmunda, 1.4 Ex 3.14-15 shinaidi Pai mandusha tiyarinaj ñaubuki gaj kanchis espiritugunamundash* 1.4 Kanchis espirituguna nishaga Diosbuj Espíritu Paibuj allilladi gashkadaga illujta rikuchishkadami nin. Ap 4.5; 5.6; Is 11.2; Zac 4.2-6 Dios kushka alligunash k'uilla kausish kangunan gachun. Shinalladi kabishkallada parluj Jesucristosh 1.5 Is 55.4; 1Ti 6.13 shinaidi kuchun. Paiga wañushkagunapuramunda ñaubushadi kausarijmi, kai pachabi tiyaj jatun mandujkunada Mandujmi. 1.5 Sal 89.27 Paiga ñukuchida k'uyashami Paibuj yaurda jichusha juchabi watashka laya gajkunadaga kacharichiga. 1.5 Ex 12.13,23; 1Pe 1.18-19 Paimi ñukuchidaga mandajkunada rurusha Paibuj Taita Diosbuj curaguna gachun rurashka. 1.6 Ex 19.6; 1Pe 2.5,9; Ap 5.10 Paidaga ima urash na tukuringama, “K'uillami gangui, tukida ruri pudijmingui,” nishka gachun. Shina gachun.
¡Rikichi; Cristoga p'uyubimi ña shamugun!
Tukigunami Paidaga rikungaguna,
Paida lanzan tujsijkunash rikungami;
kai pachabi tiyaj tuki laya gentegunami
Paimunda shungubi juaktarisha wakungaguna.
Ari, shina gachun. 1.7 Dn 7.13; Zac 12.10; Mt 24.30
Tukida imadash ruri pudij, kununbish sarunbish tiyaj k'ipallash shamuna Mandaj Diosga, “Alfa laya kallarichij, Omega 1.8 Alfa shinaidi Omega nishkagunaga griego shimimunda alfabetobiga kallari shinaidi tukuri letragunadami nin. shina tukurichijkishmi gani,” nishami nin.
Cristo Juanchumu rikurishkamunda
Ñukaga kangunaj wauki Juanchumi gani. Kanguna layaidi na shaikurishalla Jesusta katigushallami kangunan igul-lladadi Diosbuj mandanabi gasha, ima llakiguna shamukish jinchida apusha purij gani. Diosbuj Shimida parlushkamunda Jesusmunda yachi chayachishkamundashmi Patmos shuti islabi gagani. 1.9 Patmosbi gashaga prezumi tiyaga. 10 Chibi gashami Manduj Jesusta yuyarina p'unllabi Diosbuj Espiritubi gaki ñukaj washabi buzinada tukushka laya jinchi kaparishkada uyagani.§ 1.10 Kai kaparijka Jesucristoidi gashkadami rikuchin. Ap 1.18 11 Kashnami niguga: “Kan imada rikushkagunada shuj librobi escribisha, Asia llaktabi tiyaj Efesobi, Esmirnabi, Pergamobi, Tiatirabi, Sardisbi, Filadelfiabi, Laodiceabi chi kanchis pueblogunabi tandanukushka crijkunamu kachangui.”
12 Chimunda pidi ñukan parlarigushkada rikungu vueltarigani; shina vueltarishaga kurin rurushka kanchis candelerogunadaga michayujtami rikugani. 13 Chi kanchis candelerogunaj chaubibiga, Aichayuj tukushka Churimu rijchujtami rikugani; 1.13 Dn 7.13; Mt 8.20 chaki pambagama shuj churanallada churashka, kurimunda rurushka chumbidash pecho kinribi chumbillishkami gashkaga. 14 Paibuj uma juakchash, yuruj millma laya, 1.14 Dn 7.9 rasu laya yurajlladimi gaga; shinaidi Paibuj ñawi lulungunash nina rupaj shinami rikuriga. 15 Paibuj chakigunash jurnubi rupachisha llambushkama laya p'alanigujta rurushka broncemu rijchajmiga. Pai parlarishkash manchanaidi yaku jatarisha bullanij shinami gaga. 1.15 Ez 1.24; Dn 10.5-6 16 Paibuj alli ladu makibiga kanchis luzerogunadami chariga; Paibuj shimimundash ishki jiluyuj puntalladi espadami llujshimuguga; 1.16 Is 49.2; Heb 4.12 pachun rupi shitashka shinami Paibuj ñawish indi laya p'alaniguga.
17 Chida rikusha Paibuj ñaubuki wañushkama laya urmugani, shinash Paibuj alli ladu makida ñukaj jawabi churusha kashna niga: “Ama mancharichu. Kallarichijkish, Tukurichijkish Ñukami gani. 1.17 Ap 1.8; 2.8; 22.13; Is 41.4 18 Shinaidi Kausujmi gani. Wañugani, shinash kununga ima uragamash na tukuribuj kausidami kausani. Shinaidi wañimundash Hadesmundash* 1.18 Hades nishaga wañushkaguna maibi tiyashka nishami nin. paskana llavegunadaga Ñukami charini. 1.18 Llaveda parlushaga, kausachishka Cristoga wañidash manduj gashkadami rikuchin. Jn 5.21,25-29 19 Shinushaga kan imalla rikushkagunadaga, kunun imalla tukugushkadash, shinaidi k'ipalla ima tukunagunadash escribi. 20 Ñukaj alli ladu makibi kan rikushka luzeroguna shinaidi kurin rurashka kanchis candelerogunash kai pakashkadami yachi chayachin: Kanchis luzerogunaga kanchis pueblogunabi gaj tandanukushka crijkunaj angelgunami. Shinaidi kanchis candelerogunaga kanchis pueblobi gaj tandanukushka crijkunami.”

1:1 1.1 Dn 2.28; Ap 4.1; 22.10

1:4 1.4 Ex 3.14-15

*1:4 1.4 Kanchis espirituguna nishaga Diosbuj Espíritu Paibuj allilladi gashkadaga illujta rikuchishkadami nin. Ap 4.5; 5.6; Is 11.2; Zac 4.2-6

1:5 1.5 Is 55.4; 1Ti 6.13

1:5 1.5 Sal 89.27

1:5 1.5 Ex 12.13,23; 1Pe 1.18-19

1:6 1.6 Ex 19.6; 1Pe 2.5,9; Ap 5.10

1:7 1.7 Dn 7.13; Zac 12.10; Mt 24.30

1:8 1.8 Alfa shinaidi Omega nishkagunaga griego shimimunda alfabetobiga kallari shinaidi tukuri letragunadami nin.

1:9 1.9 Patmosbi gashaga prezumi tiyaga.

§1:10 1.10 Kai kaparijka Jesucristoidi gashkadami rikuchin. Ap 1.18

1:13 1.13 Dn 7.13; Mt 8.20

1:14 1.14 Dn 7.9

1:15 1.15 Ez 1.24; Dn 10.5-6

1:16 1.16 Is 49.2; Heb 4.12

1:17 1.17 Ap 1.8; 2.8; 22.13; Is 41.4

*1:18 1.18 Hades nishaga wañushkaguna maibi tiyashka nishami nin.

1:18 1.18 Llaveda parlushaga, kausachishka Cristoga wañidash manduj gashkadami rikuchin. Jn 5.21,25-29