2
Cruzchö wañug Señor Jesucristopa Alli Willacuynin
Cuyashga waugecuna y panicuna, Dios Yayapa Palabranta willacurnin yachatsigniquicuna shamurga, manam juc alläpa yachayyog allish parlag runanötsu yachaynïwan willayargag. Tsaymi nogaga gamcunacagchö caycar cada junag yarparargä, Señor Jesucristo nogantsicraycu cruzchö wañunganllapag. Tsaypitaga mastaga manam ni imata musyaytapis munargätsu. Tsaynö caycarpis gamcunacagmanmi chämurgä mana juc callpannagnö dëbil mantsacuywanpis carcariarrag. Nogaga Dios Yayapa Alli Willacuyninta willacurnin entenditsiyargag, manam alläpa yachayyog runacunanötsu. Mas bienmi rasumpa firmi criyicuyänayquipag entenditsiyargag, Dios Yayapa poderninwan Espïritu Santo yanapamanganta musyatsiyarniqui. Tsaymi nogaga yachatsiyargag Dios Yayapa poderninman rasumpa firmi criyicur, cay patsachö runacunapa yachaynincunallaman manana confiacuyänayquipag.
Espïritu Santopitam allish yachaycunaga shamun
Tsaynö caycaptinga firmi criyicurnin rasumpacag yachaynintsicwan yashga alli juiciuyognö willacur parlantsic. Pero tsay yachaynintsicga manam cay patsachö runacunapa yachaynintsu ni maygan mandacugcunapa yachaynin juc tiempulla cay patsallachö ushacagnötsu. Mas bienmi imayca pacayllapanö caycag Dios Yayapa alläpa yachayninta willacur yachatsicuntsic. Tsay yachatsicuytaga imayca pacarätsignömi Dios Yaya manarag cay patsata camarnin catsirgan, canan shamug tiempuyag. Tsaynöpam imayca pacaraycagnö Dios Yayapa yachayninta willacushga, unaypitana destinashga cargan alläpa cushishga shumag cawacunapag. Tsaymi cay patsachö mandacug autoridäcunaga ni imata entendiyargantsu. Si rasumpa entendirnin musyarga, alläpa cushicuyyog poderöso Señor Jesucristota manam cruzchö wañutsiyanmantsu cargan. Tsaypagmi Diospa Palabranchö nirgan:
“Manam ni maygan ñawi ricashgatsu,
manam ni maygan rinri wiyashgatsu.
Tsaynöllam ni maygan runapa allish yachayninpis musyashgatsu,
llapan cuyagnin runacunapag Dios Yayaga prevenishga catsingantaga.” Is 64:4.
10 Tsaymi cananga quiquin Dios Yayapa Espïritu Santon caycuna llapanta regetsimashcantsic. Espïritu Santom Dios Yayapa yachayninchö imayca pacaraycagnö llapan mana regengantsicta rasumpa regen.
11 Tsaynö caycaptinga, ¿pirag musyanman juc runa shongollanchö imatapis yarpaycanganta, quiquinpa shongonchö espïritunlla llapan imayca yarpangantapis mana musyaptinga? Tsaynöllam ni pipis Dios Yayapa yarpaynintaga musyantsu, sinöga quiquin Espïritu Santonllam musyan. 12 Nogantsicga manam cay mundupa espïrituntatsu chasquishcantsic, sinöga quiquin Dios Yayapita shamug Espïrituntam mana juc pägacurlla chasquishcantsic, alläpa cuyamarnintsic tucuylä bendiciunninwan rasumpa yanapamangantsicta musyanapag. 13 Caycunapagmi willacurnin parlantsic, manam cay patsachö runacunapa yachayllanpitatsu, sinöga quiquin Espïritu Santopa yachayninpita palabrawanmi rasumpacagcunallata yachatsicuntsic Dios Yaya imanö canganta. 14 Pipis Espïritu Santota shongonchö mana catsirga, Espïritu Santopita shamugta manam chasquingatsu, tsay runapagga imayca mana ni imapag serviptin. Tsaynöpam ni imatapis mana juc entendingatsu, Espïritu Santollawan llapan imaycatapis rasumpa entendina captin. 15 Pero pipis Espïritu Santowan cawarga, llapan imayca alli o mana alli cangantam musyan. Tsaynö Espïritu Santo yanapaptin Dios Yaya munangannö cawaptinmi, tsay runataga ni pipis juzgarnin acusangatsu.
16 Tsaypagmi Diospa Palabran gellgashgachö nirgan: “¿Pitan Señorpa yarpayninta regen? ¿Imapagtan Payta yachatsinman?” Pero nogantsicmi sïga, Señor Jesucristo yarpangancunallata yarparnin catsintsic. Is 40:13.

2:9 Is 64:4.

2:16 Is 40:13.