5
Waugecuna y panicuna, mananam gellgamunäga wanacantsu, Señornintsic Jesucristo imay öra ni imay junag cutimunan cangantapis. Manam tsaytaga ni pipis musyantsu Senornintsic Jesucristo imay cutimunanpag cangantaga. Payga cutimunga imayca juc suwa mana yarpashgallata pagas öra shamungannöllam. Tsaymi maytsaychöpis runacuna ni ima päsananpag canganta mana yarpar, tranquïlo cushishga caycäyaptinmi, illagpita Dios Yayapa castïgun chämunga. Tsayga imayca juc warmipa quillan chämuptin, alläpa ñacar sufrirnin geshyacunanpag tsaripucungannömi canga. Tsaymi mana criyicugcunaga mayganpis, tsincacur geshpiytapis puediyangatsu Dios Yayapa castïgunpitaga. Waugecuna y panicuna, Dios Yaya munangannö cawarmi, gamcunaga imayca tutapaychönö mana ima musyag runacunanötsu cayanqui. Tsaynö alcäbu shuyarar cayaptiquiga, Señor Jesucristo cutimunan junagpis, gamcunapagga manam juc suwa shamungannötsu canga. Pero gamcunaga junagpa actsichönö cawarmi, tutapaychönö mana alli ruraycunataga manana rurayanquitsu. Tsaymi nogantsicga mana criyicugcuna ni imapag yarpachacur, cayangannöga ama cashuntsu. Sinöga imayca ricchaycagnö wiyag wiyaglla caycäshun, Señor Jesucristo cutimunanta shuyarar. Machashgacunawan pagaspa puñucashgacunaga manam ni imatapis musyayantsu. Tsaynöllam mana criyicugcunapis imayca tutapaychönö car, Señor Jesucristo cutimunantaga yarpäyantsu. Pero nogantsicmi sïga shumag tantiyacurnin, alli juiciuntsicwan cawashun, junagpa imaycatapis runacuna alli ricäyangannö. Alcäbu cashun imaycaläya jutsacunapita cuidacur, juc soldädu fierropita chilëquitawan cascuta shucurcur, defendicungannö. Tsaynöllam cuidacushun Señor Jesucristoman criyicurnin, Dios Yaya salvamänapag canganta confiacur, pïmaywanpis cuyanacurnin. Dios Yayaga manam acramashcantsic, juzgarnin castigamänapagtsu, sinöga Señor Jesucristo salvamashga infiernuman mana aywanapag. 10 Señornintsic Jesucristoga nogantsicraycum wañurgan. Tsaymi cananga imayyagpis paywan pagta cashun, cawaycarpis o wañushgana caycarpis. 11 Nogantsicga consolanacur imaycachöpis animatsinacurnin, jucnin jucninwanpis yanapanacur, firmi criyicurnin alli cawacushun. Y cananmi gamcunaga tsaycunata cumpliycäyanqui.
Criyicug waugecunapagwan panicunapag plëtucuycuna
12 Waugecuna y panicuna, plëtur yachatsiyäshugniquicunam afanacuyan Señornintsic munangannö cawayänayquipag. Tsaymi rugaycuyag Dios Yayapa Palabranta yachatsiyäshugniquicunata agradëcicuyänayquipag. 13 Tsaynölla paycunataga alli ricar, llapan shongoyquicunawan cuyarnin chasquiycuyay imayca allicunata gamcunaraycu rurayanganpita. Cananga manana chiquinacur, llapayquipis alli päsacuychö cayay.
14 Tsaymi waugecuna y panicuna, gamcunata rugayag geläcur mana aruyta munagcunata plëturnin piñapäyänayquipag. Tsaynölla mantsacugcunatapis consolar yanapayay mana mantsacuyänanpag. Tsaychö mayganpis saslla imayca mana alliman ishquigcunata yanapar cuidayay, Dios Yayaman mas firmi criyicuyänanpag. Tsaynölla pïmaywanpis shumag pacienciacur cawacuyanqui.
15 Runamajiquicuna mana allita rurayäshuptiquiga ama mana alliwanga cutitsiyanquitsu. Tsaypa rantinga imaypis allillata rurarnin, criyicugmajiquicunawan o mana criyicugcunawanpis shumag cawacuyanqui.
16 Imaypis cushishgalla cawacuyay. 17 Tsaynö mana gongarlla Dios Yayaman mañacuyay. 18 Imayca päsayäshuptiquipis Dios Yayata imaypis agradëcicuyanqui. Señor Jesucristoman criyicuyaptiquim, Dios Yayaga tsaynö cawayänayquita munan. Dt 25:4.
19 Ama ni pipis imayca ninata wañutsignöga amatsacutsuntsu, Espïritu Santopa poderninwan, Diospa Palabranta willacuyaptin. 20 Dios Yayapa willacuyninta pipis willacuptinga, ama despreciayaytsu. 21 Gamcunaga maygan willacuptinpis shumag entendir tantiyanqui, rasumpa o mana rasumpa canganta musyayänayquipag. Tsaynö alli entendirnin, rasumpacagllata chasquiyanquiga. 22 Pero mana alli yachatsicuytaga ama chasquiyanquitsu. Maytsaychöpis mana allicunapitaga cuidacuyanqui.
23 Dios Yayam alli päsacuychö cushishgata catsimantsic, quiquinwan y jucnin jucninwanpis. Quiquin Dios Yaya jutsannag limpiu concienciayog cayänayquipag yanapaycuyäshuy. Tsaynölla cuerpuyquicunatawan almayquicunatapis, mana alli jutsacunapita cuidaycuyäshuy, Señornintsic Jesucristo cutimur jutsannagta tariyäshunayquipag. 24 Acramagnintsic Dios Yayaga änimangantsicta siemprim imaypis cumplinga, llapan imayca allicunata gamcunapag rurarnin.
Cartapa ushanan
25 Waugecuna y panicuna, Dios Yayata nogacunapag mañacuyay.
26 Tsaynölla tsaychö caycag llapan waugentsiccunatawan panintsiccunatapis, Dios Yayapa cuyapäcuyninwan abrasarnin, saludaycuyay.
27 Señornintsic Jesucristopa shutinchömi, niyag: Cay cartata llapan waugentsiccunatawan panintsiccunata entenditsir liyipuyänayquipag.
28 Señornintsic Jesucristo poderninwan yanapaycuyäshuy, Paypa bendiciunninwan cuyapäcuyninta imaypis chasquiyänayquipag. Tsaynö catsun.

5:18 Dt 25:4.