6
Nogacunaga Dios Yayapa arupucugnin carmi rugayag, Dios Yayapa alläpa cuyacuy yanapacuynintaga ama envänu chasquiyanquitsu. Quiquin Dios Yayam nirgan:
“Alläpa alli tiempuchömi mañacamangayquita wiyarniqui yanapargag.
Tsaynöllam salvaciun junagchöpis yanapargag.”
Tsaymi cananga Dios Yaya alli ricämarnintsic cuyamantsic tiempu chämushga. ¡Cananmi tsay salvaciun junagga caycan! Is 49:8.
Apostol Pablo tucuyläya pruebacunata päsangan
Nogacunaga manam ni pitapis mana allicunataga yachatsiyashcätsu ni mana alli ejemplutapis goyashcätsu, Señor Jesucristoman criyicuyanganta dëjasquir mana alli rurayman cutinanpag. Tsaymi nogacunaga llapan willacuyangäpag ni pipis mana allita yarparnin parlananta munayätsu. Tsaypa rantinmi alli pacienciäcunawan llapan imaycachöpis cada junag mas allishlla awantarnin cawacuyä, Dios Yayapa servignin rasumpa cayangäta musyayänayquipag: Tucuynöpa sufritsiyämaptin, imaycanöpa amatsacur llaquicatsiyämaptinpis. Tsaynöllam nogacunaga imacata awantacuyä alli astayämaptin, carcelchö gaycarätsiyämaptin, conträcuna shärir mana allicunata nogacunapag parlaptin. Alläpa ajacunata arurnin, atsca pagascuna puñuytapis chawarnin, mallag mallagpis serviycäyällam. Hch 16:23. Dios Yaya munangannölla limpiu shongoyog alli cawacurmi, mana allitaga ni imaypis rurayänatsu. Nogacunaga rasumcagllatam yachatsicuyä, alli pacienciayog cayangäta musyayänanpag. Espïritu Santopa poderninwanmi, llapan runacunatapis cuyarnin llaquipar yanapayä rasumpacagllatam. Nogacunaga Dios Yayapa poderninwan rasuncagllata parlayangämi, imayca juc armanö defendicuyänäpagwan, waquincag mana alli yarpagcunatapis mana allicunata parlayanganpita upällatsiyänäpag. Talbesga janäcuna parlarmi aläbayäman; talbesnam imayca mana allicunata conträcuna parlayan. “Paycunaga llullacurmi willacuyan” niyäman, rasumpacagllata imaypis willacuycäyaptï. Imayca mana regeshga runatanömi ricäyäman, Dios Yayapa willacugnin cayangäta regeycäyämarpis. Tsaynöga Señor Jesucristopa Alli Willacuyta willacuyangäpitam imayca wañugnöpis sufriyä. Waquincagcuna alli astarnin magayämaptinpis manam wañuyashcäragtsuga quiquin Dios Yaya yanapayämar callpata mas garayämaptin. 10 Alläpa llaquishganö caycarpis, siemprim cushishga cayä Dios Yayaman rasumpa criyicur. Tsaymi mana imannag wactsa carpis, alli yachatsicuynïcunawan maytsicag runacunata imayca rïcuyätsignö yanapayargog, almayquicuna salvacuptin cieluman aywayänayquipag. Tsaymi mana ni imantsic captinpis, Dios Yayawanga imayyagpis llapan imaycayog cawacushun.
11 Corinto marcachö alläpa cuyashga waugecuna y panicuna, llapan rasumpacagtam canan parlapäyargog. Gamcunata alläpa cuyayarniquim mana ni imata pacar shongöcunachö llapan yarpäyangäta niyargog. 12 Nogacunaga llapan cuyacuynïcunawanmi, imaypis gamcunapag yarparaycäyä. Pero gamcunam sïga Señor Jesucristoman criyicuycarpis, nogacunawan piñashganö car ima yarpäyangayquitapis pacarätsiyanqui. 13 Tsaymi cananga imayca juc tayta wamrancunata alläpa cuyarnin rugangannö gamcunatapis rugaycuyag: ¡Gamcunapis shongoyquicunachö llapan imayca yarpäyangayquita rasumpa jancat willayämänayquipag!
Mana alli ruraycunapita witicushun
14 Imayca yuntacagnöga ama mana criyicugcunawan tallucäyanquitsu. Tsaynö tallucarga ¿imanötagshi acuerdu cayanquiman mana criyicugcunawan rasumpa criyicugcunaga? Tsaynölla ¿imanötagshi junagwan pagaspis pagta cayanman? Manam ni imaypis pagtaga cayanmantsu. 15 ¿Señor Jesucristopis imanötagshi Satanaswan acuerdu cayanman? Tsaynö tallucarga ¿imanötan mana criyicugcunawan rasumpa criyicugcunaga acuerdu cayanquiman? 16 ¿Imanötagshi Dios Yayapa templunchöga ïdolocunapis cayanman? Nogantsicmi cawaycag Dios Yayapa rasumpacag templunga cantsic. Tsaypagmi Diospa Palabran gellgashgachö nirgan:
“Paycunawan pagta cawarmi, paycunachö purishag.
Tsaymi noga Diosnincuna captï, paycuna nogapa jatun marcäcuna cayanga.”
Tsaynam Señor yapay nirgan: Lv 26:12; Jer 32:38; Ez 37:27.
17 “Tsaymi mana criyicug jutsasapacunapita witicur camantsacäcuyay.
Ama ni ima mana alli costumbricunata yatayanquitsu,
nogam ricräta quicharcur chasquiyäshayqui.” Is 52:11. 18 “Gamcunapa Taytayquicuna captïmi,
Gamcuna ollgopis y warmipis cuyay wamräcuna cayanqui,
ninmi alläpa poderöso mandacug Dios Yaya.” 2 S 7:8,14.

6:2 Is 49:8.

6:5 Hch 16:23.

6:16 Lv 26:12; Jer 32:38; Ez 37:27.

6:17 Is 52:11.

6:18 2 S 7:8,14.