9
Llapan wactsacunapag colaboraciun goriyangan
Llapan criyicug wactsa waugentsiccunata yanapayänayquipag colaboracionta goriyangayquipagga, manam cartata gellgayämunäga wanacannatsu, musyänam gamcuna yanapacuypag alläpa munayangayquita. Imaypis alläpa cushishgam aläbayarniqui willacuyashcä Macedoniachö täcug waugentsiccunatapis. Gamcuna Acayachö täcugcuna ganyan watapitanam alläpa faltapucug waugeyquicunata yanapayänayquipag yarpäyangayquita willacuyaptïmi, cäsi llapan Macedoniachö täcug waugentsiccunapis colaboracionta goriyänanpag animacuyashga. Tsaynö caycaptinpis cay waugentsiccunatam cachayämü aläbayarniqui willacuyangäta mana gongar, llapayqui alli voluntäniquicunawan goriyänayquipag. Tsaynöllam llapan goriyangayquita quiquincunapa ñawincunawan ricar, rasumpa cada junag mas allish gorirnin prevenicushgata tariyäshunqui. Pero cuidädutag cay Macedonia marcapita waugentsiccunawan shamurnin, mana cumpliycagta tariyagman. Tsaynö manarag gorishgata tariyarniquiga nogacunach alläpa pengacuypag quëdayäman alläpa confiacuycäyangagpita. Pero gamcunapis tsaynö manarag gorishgata tariyämuptigga, alläpa pengacuychöchi cayanqui. Tsaynö mana cayänayquipagmi cay waugentsiccunata rugayargä, gamcunacagpa nogacunapita mas puntata shayämunanpag. Tsaymi paycuna puntata shayämunan wanacan, imanö caycagta tariyäshurniqui yanapar llapan colaboraciun äniyangayquita cumplirnin pagtatsiyänayquipag. Tsay colaboracionniquicunam musyatsicunga rasumpa alli llaquipäcug cayangayquita. Tsayga manam musyatsicunga mana munaycar obligädu churayangayquitatsu, sinöga llaquipäcur generöso yanapacug cayangayquitam.
Mas generöso llaquipäcug cayänanpag plëtucuycuna
Canan cayta yarpäyay: Si pipis ichic wallcallata murucurga, tsaynö ichic wallcallatam cosechar goringapis. Pero si atscata murucurga, tsaynö atscatam cosecharnin goringa. Tsaynöllam llapanpis quiquincunapa shongoncunachö yarpäyangallanta garayanga, ama mana munaycarga ni amälasga mana voluntänincuna caycaptinga ni imatapis colaboräyätsuntsu. Dios Yayagam cuyan alläpa cushishga rasumpa alli voluntäninwan ichicllatapis o atscatapis colaboranganta. Tsaymi Dios Yaya tucuyläya yanapacuy bendiciunnincunata garayäshunqui, mana ni imaypis pishig asta sobrat cayäpushuptiqui llapan faltapucugcunata imaypis yanapayänayquipag. Tsaynölla gamcunapis imayca cayäpushungayquiwan maytsaychö wactsacunata imaypis yanapaycuyanqui. Diospa Palabranchömi gellgashga caycan:
“Tsay runa alläpa allita rurarnin atscag wactsacunata yanapar garanganpitam,
llaquipäcug cuyacug generöso alli cayninpita imayyagpis yarpäyanga.” Sal 112:9.
10 Dios Yayam murucug runatapis muruta garanga. Tsaynöllam micuyninpis garanga llapan faltapucugcunata gararnin yanapanapag. Tsaynömi Dios Yayaga juc alli cosëchawannö llapan imayca wanayangayquichö yanapayäshunqui, waquincag faltapucugcunatapis mas atscawan yanapayänayquipag. Is 55:10. 11 Dios Yaya imaycayquicunapis atsca cananpag tucuynöpa yanapayäshuptiquim, mas atscata garaycuyanqui faltapucugcunatapis. Tsaynö llapan colaboracionta gorisquir apatsiyämangayquipitam, llapan waugentsiccuna Dios Yayata alläpa cushishga agradëcicuyanga.
12 Cay llapan colaboraciun garaycunata aparga manam paycuna wanayangallantatsu apaycayä. Mas bienmi paycunatawan waquincagcunatapis cada junag mas tantiyaycätsiyä, Dios Yayata alläpa cushishga agradëcicuyänanpag. 13 Tsaynöpam alläpa cushishga Dios Yayata agradëcicurnin alabayanga, cay garayniquicunawan Señor Jesucristopa Alli Willacuyninta rasumpa cäsurnin paycunatapis musyatsiyangayquipita. Tsaynöllam Dios Yayata alläpa cushishga alabayanga, gamcuna llaquipäcug cayniquicunawan llapan faltäpucugcunatapis yanapayangayquipita. 14 Tsaymi paycunapis alläpa cuyayäshurniqui Dios Yayamanpis gamcunapag mas cushishga llapan shongoncunawan mañacuyanga. Tsaynöllam Dios Yayatapis agradëcicuyanga alläpa llaquirnincuna yanapar apatsiyangayquipita. 15 ¡Tsaynö cushishga agradëcicushun Dios Yayata, Paymi cuyacug cayninwan alläpa chaniyog garaytanö juc japallan Tsurin Jesucristota garamashcantsic!

9:9 Sal 112:9.

9:10 Is 55:10.