11
Pablowan mana alli yachatsicugcuna
Canan gamcuna ¡ojalä awantayämanqui mana servig juc ishcay jinchi palabracunata niyangagcunata! Gamcunaga mana servig palabräcunata wiyarnin alli caycarga, imayca löcunö parlaptïpis awantayämanquich. Gamcunaman jucläpita mana alli yachatsicugcuna shayämunanta chiquicungäga, quiquin Dios Yayapitam shamun Paypa wamrancuna cayaptiqui. Tsaymi Señor Jesucristota mana juc jutsa rurashgatanö entregayangag örapita alläpa cuidayänag Payllapana cayänayquipag, imayca juc warmi gojanwan churacasquir paypa mandädunllachöna cangantanölla. Pero nogaga gamcunapita chiquicurmi mantsatsiyag, Supay culebra tucuyläya mala mäñanwan Evata llullatsir engañangannö, gamcunatapis juc mana alli yachatsicugcuna llullatsiyäshuptiqui mana allicunata yarparnin mana cäsuyämänayquita. Tsaynöllam mantsatsiyag Señor Jesucristota limpiu shongoyquicunawan rasumpa cuyarnin cawacuycarpis, manana cuyar jucläya mana allicunata rurarnin raquicar cayänayquita. Gn 3:1-5,13. Si gamcunaman pipis nogacuna willacuyangäpita jucläya Jesúspag willacur shayämuptin, jucläya espïrituta chasquir o rasumpacag Señor Jesucristopa Alli Willacuyninta jucläyamanpa willayäshuptiquiga, mas fäcilmi awantayanqui. Pero nogam sïga llapan rurangäcunawan rasumpacag apostol cangäta musyatsicur, tsay mana alli yachatsicug apostolcuna “Alläpa yachag apostolmi cayä” niyanganpitaga manam ni imanöpa mënosga cämantsu. Nogaga manam alläpa allish parlag runatsu cä. Pero Diospa Palabranta rasumpa regernin yachatsicurmi, imaypis allish cläru willacurnin caytaga musyatsiyashcag.
Tsaynöpam Señor Jesucristopa Alli Willacuyninta yachatsicungäpita ¿mana cobrayarniquicu mana allita rurashcä? Nogaga manam ni imaypis cobrayashcagtsu, Dios Yayapa Alli Willacuyninta yachatsiyangagpita. Pero tsay mana alli yachatsicugcunam sïga yachatsiyäshungayquipita cobrayäshushcanqui. Tsaymi cananga yarpaycäyanqui yachatsicuynï mana servig captin, mana cobrayangagta. Tsaynö gamcunata servirnin yachatsiyagniqui shamunäpagmi, juclächöcag criyicug waugentsiccuna gellaynincunata churar pägäyämargan. Tsaymi cananga yarpä, gamcunata yanapayänagraycu paycunata imayca suwapugnö wactsayätsingäta. Tsaychö gamcunawan caycarmi jucpun gellayta alläpa wanarga, pero manam ni maygayquitapis obligayarniqui, “wanangä gellayta goriyämuy” niyargagtsu. Sinöga Macedoniapita chämug waugentsiccunam, tsay wanangä gellayta garayämargan. Nogaga manam gamcunapag juc afan caytaga munargätsu. Tsaynöllam imaypis caycäshag mana ni pita afanarnin. Flp 4:15-18. 10 Tsaymi següru caycä, Señor Jesucristopag rasumpa willacungäta. Noga alläpa cushishga mana cobracurlla yachatsicungätaga, manam ni pipis tsay Acaya provinciachö gechumarnï amatsamangatsu. 11 ¿Imanirtan tsaynö parlä? ¿Gamcunata mana cuyar llaquiyarniquitsurag? ¡Manam! ¡Quiquin Dios Yayam musyan gamcunata alläpa llaquirnin cuyayangagta! 12 Pero nogaga imaypis mana cobracurllam yachatsicur sïgishag, tsay mana alli yachatsicugcuna aläbacurnin apostoltucur “Nogacunaga Pablowan iwal o mejormi cayä” nir purigcunata gustuncunachö mana dëjanäpag.
13 Pero tsaycunaga manam ni apostolpistsu cayan, yaptam Señor Jesucristopa “Yachatsicug apostolninmi cayä” nir puriycäyan. Tsaynöllam puriyan “Dios Yayatam serviyä” nir, llullacurnin aläbacur mana ni imapagpis väleg caycarnin. 14 Tsaynöllam Satanaspis Dios Yayapa chipacyag angelnintucun. Tsaynöpam cay mana alli yachatsicugcuna allish apostoltucurnin llullatsirnin engañayäshunayquita mantsacü. 15 Tsaymi Supaypa llapan gatiragnincunapis, “Alli rurag runacunam cayä” nir, allau runacunata engañacurnin llullatsicur puriycäyan. ¡Pero tsay runacunaga imaycarpis jancat ushacarmi, llapan mana alli ruraynincunapa chaninwan infiernuman aywayanga!
Pablo apostol cayninwan alläpa llaquicurnin sufringan
16 Tsaymi yapay niyag: Ama ni pipis juiciunnag löcunö cangäta yarpätsuntsu. Si tsaynö nogapag yarparga, imayca juc löcunö parlamungäta ichic wiyaycayämay, nogapis tsaynö parlarnin llapan allicunata rurangäta ichicllatapis aläbacugnö willaycuyänagpag. 17 Caynö aläbacurga manam Señor Jesucristo munangannötsu parlaycä. Sinöga mana juiciunnag löcunöllam parlaycäpis. 18 ¡Cay munduchö runacunapa rurayllancunapag alläpa aläbacuyangannömi, cananga nogapis llapan imayca allicunata rurangäcunapag aläbacugnö willayäshayqui! 19 ¡Gamcunaga allish imaycata yachayog caycarmi, mana musyag imayca juiciunnag löcunö runacunatapis pacienciayquicunawan awantayanqui! 20 Tsaymi gamcunaga llapan imaycacunatapis, juc runata alläpa serviyänayquipag obligayäshuptiqui o imaycata rurar sufritsiyäshuptiqui, llullatsiyäshuptiqui o imaycata rurar catsiyäshuptiqui, asta gagllayquicunachö magar lagyayäshuptiquipis, allishmi awantayanqui. 21 Tsay mana alli yachatsicug apostolcunanö sufritsiyarniqui mana catsiyangagpitam cananga pengacü, ¡nogacunaga gamcunawan imayca dëbilnö imaycachöpis alläpa alli cayangäta!
Pero si pipis mana alli yachatsicug caycar aläbacuyaptinga, aunqui imayca mana juiciunnag löcunö parlarpis, llapan rurangäcunatam paycunanö aläbacur willayäshayqui. 22 ¿Paycunaga hebreocunacu cayan? Nogapis hebreom cä. ¿Israel castacu cayan? Nogapis israelitam cä. ¿Unay Abrahampa ayllunpita miraynincu cayan? Nogapis Abrahampa ayllunmi cä. 23 ¿Señor Jesucristota servignincu cayan? Noganäga paycunapita masragmi Señor Jesucristopa servignin cä, aunqui juiciunnag löcunö parlarpis. Nogaga paycunapitapis mas alläpa ajatam arushcä. Tsaymi nogataga paycunapitapis mas atsca cuti carcelcunachö gaycarätsiyämashga. Tsaynöllam allicösa astayämargan paycunapitapis mas atsca cuti. Tsaynöpam maytsica cuti cäsi cäsi wañurgäpis. 24 Tsaynöllam judiucunapis pitsga cuti magayämaptin, cada magayämanganchö quimsa chunca isgon astädata chasquirgä. Dt 25:3. 25 Quimsa cutim fierrowan allicösa garutiyämarganpis y juc cutinam rumiwan alli sagmar magayämargan. Tsaynöllam quimsa cuti noga aywangä büquipis lamarchö tallpucarnin jundicargan. Tsaymi shingarnin cäsi cäsi wañur, juc goyat y juc warat alläpa mantsaypag jatun lamar lagchicag rurinchö cargä. 26 Maytsica cutim nogaga maytsay marcacunapa aywarnin cutimur purishcä. Mayucunapis cäsi cäsim apamargan. Tsaynöllam nänicunachö suwacuna wañutsiyämänanpita mantsacurnin llaquicurgä, llapan marcamajïquicunawan juclä marcapita runacunapitapis. Tsaynö alläpa mantsacurmi llaquicurgä jatusag marcacunachöwan tsunyacunachöpis, suwapucugcunapita. Mantsaypag lamarcunapam büquiwan purirgä. Tsaypitapis masga mantsacurgä: “Señor Jesucristomanmi rasumpa criyicug waugecuna cayä” nir, llullacurnin purig mana alli runacunapitam. 27 Alläpa aja atsca aruytawan imayca dificultäcunatam päsashcä. Maytsica cutim mana ni juc puñur, mallag mallag yacunaycarpis alläpa sufrirgä. Maytsica cutim mana juc micur yarpachacurnin alläpa sufrishcä, alalaychö mana llatapä capamaptinpis.
28 Tsay alläpa sufrimientucuna imayca pöcuna caycaptinpis, cada junagmi alläpa yarpachacuycä maytsaychöpis llapan goricaycur Dios Yayman mañacur Señor Jesucristoman criyicug waugentsiccunapag. 29 ¿Si pipis dëbil captinga, nogapis paywan pagtam dëbil senticü? ¿Tsaynöllam si maygantapis mana alliman ishquitsiyaptinga, alläpa rabiarnin piñapätsu?
30 Si noga rasumpa imapagpis aläbacuyta munarga, dëbil cangäpitam aläbacushag. 31 Señor Jesucristopa Taytan Dios Yaya, imaypis alläpa alabashga caycutsun. Tsaymi Payga musyaycan, llapan parlangäcunawan mana juc llullacungäta. 32 Damasco marcachö caycaptïmi, rey Aretaspa servignin gobernador atscag wardiacunata churargan, tsay marcapa yargonan puncu nänicunaman, achcusquir prësu apayämänanpag. 33 Pero tsay marcachöpis cayarganmi waquincag criyicug waugentsiccuna. Tsaymi tsay marcapa alläpa altu murallashga perganchö juc ventäna uchcullapa, juc canastaman wiñarcur wactaman cachäyämargan. Tsaynöpam nogaga tsay gobernadorpa maquincunachöna caycar geshpirgä.

11:3 Gn 3:1-5,13.

11:9 Flp 4:15-18.

11:24 Dt 25:3.