9
Saulopa cawaynin jucläyaman ticrangan
(Hechos 22:6-16; 26:12-18)
Tsayyagnam Saulo Señor Jesucristoman llapan criyicugcunata rabiaparnin wañutsinanpag amenasar dëjargantsu. Tsaynöpam mas mandacugcag sacerdötipita, juc autorisacion cartata mañargan, Dios Yayaman mañacuyänanpag Damascochö goricäyangan wajiman, Señor Jesucristoman llapan criyicur shumag cawacugcunata ashignin aywananpag. Tsaynö criyicug ollgocunatawan warmicunatapis, Jerusalénman prësurnin apananpag.
Pero Damasco marcaman chaycaptinnam, cielupita alläpa chipacyag actsi illagpita entërunman tumat atsicyaycamurgan. Tsaynam Saulo patsaman shicwasquir, juc voz nimugta wiyargan: “Saulo, Saulo, ¿imanirtan gaticachämanqui?”
Saulonam tapurgan: “¿Señor, pitan canqui?” Tsay voznam contestargan: “Nogagam cä, tsay gaticachangayqui Jesús.” Sharcurnin aywar Damasco marcaman yaycuy. Tsaychömi imata ruranayquipagpis willayäshunqui.
Saulowan pagtan aywag runacunanam tsay vozta wiyaycur alläpa mantsacayargan. Pero paycunaga manam ni pitapis ricäyargantsu. Tsaypitanam Sauloga patsapita sharcurnin ñawinta quichasquir ricchacuyta munarpis ni imata ricayta puedirgannatsu. Tsaynö ruracasquiptinmi, pagtan aywag runacuna maquipita janchashgallana Damascoman chätsiyargan. Tsaychönam quimsa junag gaprayashga mana ricarnin, ni imata micurgantsu ni upyargantsu.
10 Tsay Damascochönam juc criyicug Ananias shutiyog runa täcurgan. Paytam Señor yuripusquir revelarnin nirgan: “¡Ananias!” Paynam contestargan: “Señor, caychömi caycällä.”
11 Señornam nirgan: “Sharcur ayway ‘Derëchucag’ niyangan cällichö Judáspa wajinman. Tsayman chaycur tapucunqui Tarsopita Saulo shutiyog runapag. Paymi mañacurnin, 12 juc revelaciunchö ricashga Ananias shutiyog runa yaycusquir, umanman maquinta churaycuptin yapay ñawin ricayta puedigtana.”
13 Tsayta wiyaycurnam Ananias nirgan: “Señor, tsay runapagga atscag runacunam willayämashga, Jerusalén marcachö mana allicunata rurarnin llapan santo criyicugniquicunata alläpa maltratanganta. 14 Y cananga caymannam shamushga sacerdöticunapa mas mandagnincag sacerdöticunapita autorisacionta jipisquir, gamman mañacurnin criyicamugcunata prësu apatsinanpag.”
15 Pero Señornam nirgan: “¡Jina öra ayway! Nogam tsay runata acrashcä nogapag juclä caru naciuncunachö runacunata willacunanpag. Tsaynöllam willacunga tsay naciuncunapa reynincunatawan llapan Israel runacunatapis. 16 Nogam ricätsishag nogaraycu alläpa sufrinanpag canganta.”
17 Tsaypitanam Ananiasga Saulo posadacungan wajiman aywargan. Yaycusquirnam paypa umanman maquinta churarcur nirgan: “Wauge Saulo, cay marcaman shamuycangayqui nänichö yuripushugniqui Señor Jesucristom, canan cachamashga gampa ñawiqui cutiscasquiptin Espïritu Santopa poderninwan junta canayquipag.”
18 Tsay öram Saulopa ñawinpita imayca tsaparaycagnö shicwasquiptin, ñawin cuticasquirgan. Tsaypita sharcuptinnam Ananias bautizargan. 19 Tsaypitanam micuyta micusquirnin, yapay callpayogna cargan. Tsay Damascochö täcug criyicugcunawanmi juc ishcay junagcunayag quëdargan.
Damascochö Saulo willacur yachatsicun
20 Tsaypitanam Sauloga Dios Yayaman mañacuyänanpag goricäyänan wajicunachö Señor Jesucristo Diospa Tsurin canganta willacur gallaycurgan. 21 Tsay llapan wiyagnin runacunam alläpa mantsacashga car niyargan: “¿Manacu cay runaga, Señor Jesucristopa shutinchö mañacur criyicugcunapa contran runacunata timpullyätsir Jerusalénchö gatichagnin? ¿Manacu payga quiquin cay marcantsicman shamurgan llapan criyicugcunata prësu aparnin, Jerusalénchö mas mandacug sacerdöticunaman entregananpag?”
22 Pero Sauloga cada vez mas valorninwan parlarnin Señor Jesucristoga Diospita rasumpa shamushga canganta willacuptinmi, Damascochö täcug judiucunaga ni imanö caytapis puediyargantsu.
Saulo judiucunapita geshpingan
23 Tsaynö unayyagna yachatsicur captinmi, judiucunaga Saulota wañutsiyänanpag willanacuyargan. 24 Pero Saulonam tsay willanacuyanganta musyasquirgan. Judiucunanam tsay marcapita yargoyänam nänicunachö pagasta junagta shuyaräyargan, Saulota wañutsiyänanpag. 25 Pero criyicugcunanam juc jatun canastaman wiñarcur, pagasllapa tsay marcapa murällanchö ventänapa wagtaman bäjatsiyargan. Tsaynöpam Saulo geshpirnin aywacurgan.
Saulo Jerusalénchö willacun
26 Jerusalénman Saulo chaycurnam, Señor Jesucristoman llapan criyicugcunawan goricayta munargan. Pero llapan criyicugcunanam Saulotaga mantsayargan, payga Señor Jesucristoman mana rasumpa criyinganta yarpar. 27 Pero tsaynö Saulota mantsaycäyaptinmi Bernabe apostolcunaman regetsignin apargan. Bernabenam apostolcunata willargan, Señor Jesucristota Saulo nänichö ricangantawan Señor Jesucristo parlapanganta. Tsaynöllam willargan Damascochö llapan voluntäninwan Señor Jesucristopag willacurnin Saulo yachatsicungantapis. 28 Tsaynömi Sauloga Jerusalénchö paycunawan quëdasquirmi, pagtancuna librina purirgan. Tsaynö purirmi Señor Jesucristopag mana ni imapita mantsacur willacurgan. 29 Tsaynö willacur puringanpitam griego parlag judiucunawan parlarnin discutinacuyargan. Pero tsay judiucunaga imaycanöpam Saulota wañutsiyta munayargan. 30 Tsaychö judiucuna Saulota wañutsiyänanpag yarpäyanganta musyasquirnam, llapan criyicugcuna Cesarea marcaman Saulota apaycur, Tarso marcanman aywacunanpag despachayargan.
31 Tsaypitanam Judeachö, Galileachö y Samaria marcachö llapan criyicugcunapis alli päsacuychö shumag cawacurnin, criyicuynincunachöpis imayca wiñagnö mas firmi cayargan. Dios Yayapa munayllanta rurar cumplirmi, Paypita mantsacurnin shumag alli cawacur Espïritu Santo consolarnin yanapaptin cada junag mas atscag yapacäyargan.
Pedro cuticätsin Eneas niyangan runata
32 Pedronam llapan criyicugcunata visitarnin maytsaypa purir, Lida marcachö criyicugcunata visitanin aywargan. 33 Tsaychömi Eneas shutiyog runa, pusag watana puñunanllachö cuerpun mana cuyuptin caycagta tarirgan. 34 Pedronam nirgan: “Eneas, Señor Jesucristom cuticätsishunqui. Sharcurnin puñunayquita shumag allitsay.”
Tsaymi Eneasga, jina öra cuticashgana sharcamurgan. 35 Tsaynam Lida marcachöwan entëru Saron marcachö täcug runacuna, tsay runa cuticangata ricaycur Señor Jesucristoman rasumpa criyicurnin Dios Yayaman cutiyargan.
Dorcas shutiyog warmi cawamungan
36 Tsay tiempum Jope marcachö juc criyicug Tabita shutiyog warmi cargan. (Tsay Tabita ninagan griego parlaychöga cargan, Dorcas* Dorcas ninanga gacela ninanmi. Tsay gacelaga imayca lluytsu wätanö ninanmi cargan Hch 9:36.ninanmi.) Tsay warmim alläpa alli cayninwan imaypis llapan faltapucugcunata yanapar allillata rurarnin shumag cawacurgan. 37 Tsaynö shumag cawacur caycarmi, Dorcasga geshyagyasquir wañucurgan. Tsaynö wañusquiptinmi cuerpunta armascatsirnin, altuschö cuartoman shütayargan. 38 Tsaynam Jopepita Lidaman amänolla captin, tsaychö Pedro caycanganta musyarnin llapan criyicugcuna ishcag runacunata mandayargan caynö niyänanpag: “¡Jina öra, gam shamuycullay Jope marcaman mana juc demorarlla!”
39 Pedronam paycunawan aywargan. Tsayman chaycuptinnam Dorcaspa ayan caycangan cuartoman pushayargan. Tsay cuartochömi, atscag viudacuna wagaraycar Pedrota entërumpa juntapusquir, Dorcas cawaycarllarag rurapangan llatapancunatawan tünicancunata ricätsiyargan.
40 Pedronam wagtaman llapanta gargosquir gongorpacuycurnin, Dios Yayaman mañacurgan. Mañacur ushasquirnam, Dorcaspa ayanman tumaycur nirgan: “Tabita, shärimuy.”
Tsaynam Dorcaspa ñawin quichacasquiptin, Pedrota ricaycur saslla jamarcamurgan. 41 Pedronam maquipita achcurcur sharcatsimurnin, llapan criyicugcunatawan viudacunata gayascatsir cawaycagtana entregargan. 42 Tsay Dorcas wañunganpita cawamunganta entëru Jope marcachö runacuna jancat musyasquirmi, Señor Jesucristoman maytsicag criyicuyargan. 43 Pedronam Jope marcachö atsca junag quëdargan, suela rurag Simón niyangan runapa wajinchö.

*9:36 Dorcas ninanga gacela ninanmi. Tsay gacelaga imayca lluytsu wätanö ninanmi cargan Hch 9:36.