16
Pablotawan Silasta Timoteo compañarnincuna aywangan
Tsaypitanam Derbe marcapa päsarnin Listra marcaman chaycur, Señor Jesucristoman rasumpa criyicug jöven Timoteota tarirgan. Tsay Timoteopa rasumpa criyicug mamannam, Judea naciunpita pero taytannam Griego naciunpita cargan. Tsay Timoteopagmi Listrachöwan Iconiochö criyicugcuna, payga “shumag cawagcug alli runam” nir, aläbayargan. Tsayta wiyaycurmi Pablo apayta munarnin, judiumajincuna mana ni imapis niyänanpag Timoteopa cuerpunchö señalatsirgan, Timoteopa taytan griego canganta llapan judiucuna musyayaptin. Tsaypita maytsay marcacunapa aywar päsarmi, llapan criyicug waugecunata willacur yachatsicuyargan Jerusalénchö goricashga apostolcunawan respetashga auquincuna cartancunachö yachatsicuyta apatsiyanganta cäsurnin llapan criyicugcuna rasumpa chasquiyänanpag. Tsay cada marcachö llapan criyicugcuna goricashgata Pablo willacuptinmi, rasumpa firmi criyicuynincunata musyatsicur cada junag mas atscag Señor Jesucristoman criyicur yapacäyargan.
Apostol Pablo revelaciunchö rican, Macedonia marcapita runata
Señor Jesucristopa Alli Willacuyninta Asia provinciachö willacuyänanta Espïritu Santo mana permïtiptinmi, Frigia provinciapawan Galacia provinciapa päsarnin, Misia provinciapa mujunninman chäyargan. Tsaypitanam Bitinia provinciaman yaycuyta yarpäyargan. Pero Señor Jesucristopa Espïritunmi tsayman yaycuyänantaga permïtirgantsu. Tsaynöpam Misia provinciapa defrente päsar, Troas puertuman uraypa aywarnin chäyargan. Tsay Troaschömi Pabloga pagaspa juc revelaciunchö ricargan: Macedonia naciunpita juc runa puntanman ichiycur rugarnin nigta: “Cay Macedonia naciunman päsamur yanapaycayällämay.” 10 Apostol Pablo pagaspa tsay revelaciunta ricashga captinmi, prevenicuyargä Macedonia naciunman aywayänäpag: “Macedonia marcaman aywaycur Señor Jesucristopa Alli Willacuyninta willacunantsictach, següru Dios Yayaga munan” nir.
Filipos marcachö Lidia shutiyog warmi Señor Jesucristoman rasumpa criyicungan
11 Tsaypitanam Troaspita büquiman lätarcur Samotracia marcachö ishlaman defrente aywar, Neapolis niyanganman waränin chäyargä. 12 Tsaypitam Filiposman aywayargä. Tsay marcachömi Romapita maytsicag runacuna täcuyargan, tsay Filipos marcaga Macedoniapa mas importanti capitalnin tsay tiempuchö captin. Tsay marcachömi nogacunapis juc ishcay junagcuna quëdacuyargä. 13 Juc sabado jamay junagmi tsay marcapa yaycunan amänolla mayu cuchunman aywayargä, Dios Yayaman mañacuyänanpag judiucuna tsayman goricagcunawan tincuyta yarparnin. Tsayman chaycurnam jamaycurnin yachatsicur willacuyargä, tsaychö goricashga warmicunata. 14 Tiatirachö yuricug tsayman goricashga jucnin warmipam Lidia shutin cargan. Tsay warmim atsca tëlacunatawan alläpa chäniyog morädo tëlacunata ranticurgan. Payga unaypitana Dios Yayata cäsurnin adoraptinmi, Pablo willacunganta allish wiyarnin Señor Jesucristoman llapan shongonwan criyicurgan Dios Yaya entenditsiptin. 15 Tsaynöpam wajinchö llapan aylluncunawan pagta bautizacusquirnin, rugayämargan: “Si rasumpa criyicungäta gamcuna criyirga, wajiman canan shayämuy posadatsiyänagpag.” Tsaynöpam wajinchö quëdacuyänäpag obligayämargan.
Pablotawan Silasta Filipos marcachö carcelman gaycatsiyan
16 Juc cutinam Dios Yayaman mañacuyänä sitiuman aywaycar, juc jipashta tariyargä mana alli espïritu paychö captin allish adevinay yachagta. Tsay jipashmi servicug cayninwan patronnincunata atsca gellayta gänatsirgan tsaynö allish adevinäpucurnin. 17 Tsay jipashmi Pablotawan nogacunata gayaycacharnin gatiyämayta gallaycur nirgan: “¡Cay runacunaga Camacug mas poderöso Dios Yayapa servignin carmi, imayca nänipa aywagnö salvacäyänayquipag yachatsicuyan!”
18 Tsaymi cada junag tsay jipash tsaynö parlar atsca junagcuna gatiräyämaptin, Pablo piñacurnin tsay jipashchö caycag mana alli espïrituta gargonanpag nirgan: “¡Señor Jesucristopa shutinchömi mandarniqui ordenag, cay jipashpita yargonayquipag!”
Tsaynam tsay mana alli espïrituga jina öra tsay jipashpita dëjasquir aywacurgan.
19 Pero tsay jipashpa manana adevinayta puediptin patronnincunata atsca gellayta manana gänatsiyta puediptinmi, Pablotawan Silasta achcusquir pullan pläzaman apayargan autoridäcunapa puntanman. 20 Tsaynömi llapan juezcunapa puntanman aparnin niyargan: “Cay judiucunam marcantsicchö mana allicunatata yachatsicurnin, runacunatapis alläpa timpullyätsiyan. 21 Tsaynöllam mana alli costumbrincunata yachatsicuyan. Tsaytaga manam nogantsicga aceptashwantsu ni rurashwantsu romäno naciun runacuna car.”
22 Tsaynö niyaptin llapan runacuna alläpa piñacur Pablopawan Silaspa contran shäriyaptinmi, juezcuna mandayargan llatapancunata llushtiscatsir fierrowan alli astayänanpag. 23 Tsaynö alli astaycurnin carcelman apar gaycascatsirmi, carcel cuidagta alli alvertiyargan shumag alcabu cuidananpag. 24 Tsaynö mandayaptinmi carcel cuidag runaga mas ruricag cuartoman wichgayargan, mana cuyuyänanpag chaquincunatapis uchcushga geruman alli chachac wataycurnin.
Carcelta cuidag runa Señor Jesucristoman criyicungan
25 Pero pullan pagasnam Pablowan Silas Dios Yayata alabana cantucunata cantayaptin, waquincag prësucunapis wiyaycäyargan. 26 Tsaynö cantaycäyaptinmi alläpa mantsacaypag illagpita patsa cuyurgan, carcelpa cimientuncunapis jancat sogsicanganyag. Tsay öram carcelpa puncuncunapis jancat quichacasquiptin, llapan prësucunata watayängan cadenacunapis pascacasquiyargan. 27 Carcelta täpag riccharcamurnam llapan puncucuna quicharparaycagta ricaycurnin, prësucuna geshpishga canganta yarpar espädanta jipisquir quiquillan wañutsicuyta munargan. 28 Pero Pablonam jinchi gayargan: “¡Ama ni imatapis ruracaytsu, llapämi caychö caycäyä!” nir.
29 Tsaynam carcelta täpag runaga actsita mañasquir, cörrilla ruriman yaycusquirnin mantsacaywan carcariarrag Pablopawan Silaspa puntancunaman gongorpacuycurgan. 30 Tsaypitanam Pablotawan Silasta apurädu wagtaman jorgascamurnin tapurgan: “Señorcuna, ¿imatatan rurashag jutsäpita salvacashga canäpag?”
31 Paycunanam contestayargan: “Señor Jesucristoman rasumpa firmi criyicuyay, llapan aylluyquicunawan quiquiquipis salvacashga canayquipag.”
32 Tsaynam Señor Jesucristopa Alli Willacuyninta yachatsicur willayargan, quiquintawan llapan aylluncunatapis. 33 Tsay pagas öram carcelta cuidag runa apostolcunapa erïdancunata quiquin shumag mayllarnin jampiscapur, llapan aylluncunawan bautizacuyargan. 34 Tsaypitam wajinman pushaycur micuynincuna garar, llapan aylluncunapis alläpa cushishga cayargan, Dios Yayaman rasumpa criyicuyanganpita.
35 Tsaypa waränin allegnam juezcuna wardiacunata cachayargan, carcel cuidagman juc ordenta aparcatsir, Pablotawan Silasta gargoyänanpag. 36 Tsay carcelta cuidagnam, Pablota nirgan: “Juezcunam ordenayämashga gamcunata libri dëjaycuyänagpag. Tsaynöpa cananga manana ni imapita mantsacurnin tranquïlona aywacuyay.”
37 Pero Pablonam wardiacunata nirgan: “Nogacuna romäno ciudadänu caycäyaptïmi, llapan runacunapa puntanchö alli astayämar ni ima rurayangätapis manarag juzgayämarnï carcelman gaycatsiyämargan. ¿Tsaycu cananga pacayllapa libri gargascayämayta munayan? ¡Manam, tsayga tsaynöllatsu canga! Quiquincuna shayämutsun carcelpita jipiyämänanpag.”
38 Tsay wardiacuna cutisquirnin juezcunata willayaptinmi, mantsacäyargan Pablo ciudadänu cangata wiyaycurnin. 39 Tsaynam juezcuna aywaycur, Pablotawan Silasta perdonta mañar carcelpita jipisquir, marcancunapita aywacuyänanpag rugayargan. 40 Carcelpita yargosquirnam, Pablowan Silas Lidiapa wajinman aywayargan. Tsaychö criyicug waugecunata ricaycurnincuna animascatsirmi, tsaypita yargosquir jucläpa aywacuyargan.