San Mateo
San Mateo Alli Willacuyta Gellgangan
Cay librutaga San Mateom gellgargan. Mateopam juccag shutin cargan Leví. Payga Israel runa caycarpis, Roma naciunpag impuestu cobracugmi cargan. Tsaypitanam Mateotaga Señor Jesucristo apostolnin cananpag acrargan. Señor Jesucristowan purirmi, rurangancunata ricargannin willacungancunatapis wiyargan. Tsaymi cay libruta Mateo gellgargan Dios Yaya cachamungan salvacug canganta musyanantsicpag. Mateopag masta musyanayquipag liyinqui San Mateo 9:9-13, San Marcos 2:13-17 y San Lucas 5:27-32.
Cay libruchömi San Mateo musyatsimantsic Señor Jesucristo pipa ayllunpita yuringanta (1:1-17) Tsaynöllam musyatsimantsic Señor Jesucristo yuringanman goyllorcunata estudiay yachagcuna shamunganta y Egiptoman Joséwan María apayangantapis (1:18-2:23). Tsaynömi musyantsic Señor Jesucristo Galileachö yachatsicur gallangantapis (capítulo 3 y 4).
Tsaynömi Mateo musyatsimantsic Señor Jesucristo runacunata juc jircachö yachatsingancunata (capítulo 5-7). Señor Jesucristoga imaycatapis Dios Yaya munangannöllam runacunata yachatsirgan, geshyagyashacunata cuticätsir, supaycunata runacunapita gargornin tucuyläya milagrucunatam rurargan (capítulo 8-18).
San Mateom musyatsimantsic Señor Jesucristoga Jerusalénman aywangan nänicunachö runacunata yachatsicunganta aunqui Israel autoridäcuna wañutsiyänanpag canganta musyaycarpis (capítulo 19-23). Tsaymi Señor Jesucristoga Jerusalénchöpis willacurgan cielupita manarag cutimuptin llapan imayca päsananpag canaganta (capítulo 24 y 25).
Tsaynöllam Mateo musyatsimantsic Señor Jesucristo wañunganpita cawamushga cangantapis (capítulo 26-28).
1
Señor Jesucristopa awiluncuna
(Lucas 3:23-38)
Tayta Abrahamwan rey Davidmi Señor Jesucristopa unaycag awiluncuna cayargan. Tsaymi llapan unay awiluncunaga caynö cayargan:
Abrahampa tsurinmi Isaac.
Isaacpa tsurinmi Jacob.
Jacobpa tsurinmi Judá waugencunawan.
Judápa warmin Tamarchömi tsurincuna Fareswan Zara cayargan.
Farespa tsurinmi Esrom. Esrompa tsurinmi Aram.
Arampa tsurinmi Aminadab.
Aminadabpa tsurinmi Nahason.
Nahasonpa tsurinmi Salmon.
Salmonpa warmin Rahabchömi tsurin Booz.
Boozpa warmin Rutchömi tsurin Obed.
Obedpa tsurinmi Isaí.
Isaípa tsurinmi rey David.
Rey Davidpa tsurinmi Salomón.
Salomónpa mamanmi Uriaspa viudan cargan.
Salomónpa tsurinmi Roboam.
Roboampa tsurinmi Abias.
Abiaspa tsurinmi Asa.
Asapa tsurinmi Josafat.
Paypa tsurinmi Joram.
Jorampa tsurinmi Uzias.
Uziaspa tsurinmi Jotam.
Jotampa tsurinmi Acaz.
Acazpa tsurinmi Ezequias.
10 Ezequiaspa tsurinmi Manasés.
Manaséspa tsurinmi Amon.
Amonpa tsurinmi Josias.
11 Josiaspa tsurincunam Jeconías waugencunawan cayargan.
Jeconías caycangan watachömi, waugencunatawan Israel runacunatapis Babilonia runacuna prësurnin marcancunaman apayargan.
12 Prësurnin apasquiyaptinmi tsay Babilonia marcachö Jeconíaspa tsurin Salatiel yurirgan.
Tsaypitanam Salatielpa tsurin Zorobabel cargan.
13 Zorobabelpa tsurinmi Abiud.
Abiudpa tsurinmi Eliaquim.
Eliaquimpa tsurinmi Azor.
14 Azorpa tsurinmi Sadoc.
Sadocpa tsurinmi Aquim. Aquimpa tsurinmi Eliud. 15 Eliudpa tsurinmi Eleazar.
Eleazarpa tsurinmi Matan.
Matanpa tsurinmi Jacob.
16 Jacobpa tsurinmi José.
Josémi Maríapa gojan cargan.
Maríapa wawannam Dios Yaya cachamungan Señor Jesucristo.
17 Tayta Abrahampita gallaycur, asta rey Davidyag chunca chuscum unay awiluncuna cayargan. Tsaynöllam tayta Davidpita asta Babiloniaman israelcunata apayanganyag chunca chuscu unay awiluncuna cayargan. Babiloniaman israelcunata prësu apayanganpita Señor Jesucristo yuringanyagmi chunca chuscu unay awiluncuna cayargan.
Señor Jesucristo yuringan
(Lucas 2:1-7)
18 Señor Jesucristo yuringan caynömi cargan: Jesúspa maman Maríam, Joséwan casarayänanpag parlashgallarag caycar, Joséwan manarag täcurnin Espïritu Santopa poderninwan Maríaga geshyagna caycargan. 19 Joséga alli runa carmi, Maríata mana pengacatsinanraycu willacuyta mana munarnin pacayllapa raquicayta yarpargan. 20 Tsaynö yarpachacurnin José puñuycanganmanmi, Diospa angelnin yuripusquir nirgan: “Davidpa ayllun José, ama mantsacurnin pengacuytsu Maríawan casarayta. Espïritu Santopa poderninwanmi payga geshyag caycan. 21 Ollgo wamran yurisquiptinmi, shutin churanqui ‘Jesústa.’ Jutsancunapita runacunata salvananpag captinmi, tsaynö shutin canga.” 22 Dios Yayapa tsurin tsaynö yurinanpagmi, unay profëtanwan willacatsir nirgan:
23 “Juc jipashmi virgen caycar,
juc ollgo wamrata geshyacunga.
Tsaymi shutinpis churayanga ‘Emanuel.’ ” Is 7:14.
(Emanuelga “Nogantsicwan Dios caycan” ninanmi.)
24 Puñuycanganpita José riccharcamurmi, angel ninganta cäsurnin Maríawan casarananpag wajinpa apargan. 25 Manarag wamran yuriptinga, Maríawan José manaragmi pagta puñuyarganragtsu. Wamra yurisquiptinmi, shutin churayargan “Jesús.”

1:23 Is 7:14.