4
Tayta Dios munangannö cawacuypä yätsingan
1-2 Waugicuna panicuna, Señornintsic Jesucristupa willacognin carmi gamcunata yachatsiyargö Tayta Dios munangannö cawayänayquipä. Yachatsiyangänölla shumag cawaycäyangayquita musyar cushicümi. Tsaymi cananpis gamcunata rugamü imaypis tsay yachatsiyangänölla cawacuyänayquipä.
Tayta Diosga munan jutsata mana ruraypana pay munanganta rurar cawayänayquitam. Tsaynö caycaptinga majaynagrä cagcuna ama ni piwanpis cacuyätsuntsu. Majayog cagcunapis ama juccunawan puriyätsuntsu. Tsaynö alli cawarga majayquicunawan respitanacurmi alli cawayanqui. Ollgucuna ama warmicunallaman umayquicuna churashga cayaytsu. Tsaynölla ama warmicunapis ollgucunallaman umayquicuna churashga puricuyaytsu. Tsaynöga cawayan Tayta Diosta mana yarpag runacunallam. Ama ollgu ni warmi jucpa gowanwan ni jucpa warminwan cacuyätsuntsu. Tsaynö cawacogcunata Tayta Dios mana cuyapaypa castigananpä cagtaga gamcunata nimurgänam. Tayta Diosga jutsantsiccunapita perdonamarguntsic manam jutsallachö puricunantsicpätsu, sinöga pay munangannöna cawanantsicpämi. Cay yachatsicuynïta pipis mana chasquicogcunaga manam nogallatatsu rechasaycäyäman, sinöga Tayta Diostam. Paymi Espiritu Santuta nogantsicman cachamushga cäsucur cawanantsicpä.
9-10 Macedonia provincia quinran criyicog mayintsiccunawan cuyanacur cawayangayquita musyar cushicümi. Tsaynö cuyanacur cawayänayquipäga quiquin Tayta Diosmi tantiyaycätsiyäshunqui. Tantiyatsiyäshungayquinölla imaypis cuyanacur cawayay. 11 Tsaynö ari piwanpis mana rimanacuypa shumag cawayay. Runa mayiquicuna imanö cawacungantapis ricapar ama jamuräcuyanquitsu. Imapis rurayniquicunachö yätsingänölla arucuyanqui. 12 Tsaynö arucuyaptiquega manam imaycallapis faltäpuyäshunquitsu. Señor Jesucristuman mana criyicogcunapis respitayäshunquim.
Señornintsic Jesucristo cutimunanpä cagta ningan
13 Waugicuna panicuna, wanurpis cawamunantsicpä cagta musyayänayquitam munä. Waquin runacunaga wanur pamparäyangallanchö ushacäriyänanpä cagta yarparmi feyupa llaquicuyan. 14 Nogantsic criyicogcunaga Señor Jesucristo wanunganta y cawamunganta musyantsicmi. Payta Tayta Dios cawatsimungannömi nogantsictapis cawatsimäshun gloriaman apacamänantsicpä.
15-16 Ciëlupita cutimurninmi Señornintsic Jesucristo fuertipa gayacamunga. Tsaynömi arcangelpis* Arcangel manam jutitsu caycan, sinöga “llapan angelcunapa mandagnin” ninanmi. gayacamunga, y Tayta Diospa cornëtanta tucayämunganpis mayacämungam. Tsay öram Jesucristuman criyicushgana caycar wanogcuna wap cawarir sharcayämunga. Tsaypitarämi cawaycagcunatapis gorimäshun. 17 Tsaypitanam nogantsicpis paycunawan juntuna pucutay jananchö Señornintsic Jesucristuwan tincushun. Tsaynömi ari goricamashga paywanna imayyagpis cawacushun. 18 Tsaynö cananpä caycaptinga jucniqui jucniquicunapis musyatsinacuyay Señor Jesucristo ciëlupita cutimuptin cushishgalla chasquicuyänayquipä.

*4:15-16 Arcangel manam jutitsu caycan, sinöga “llapan angelcunapa mandagnin” ninanmi.