2
Pê Pawrô me cumã to hahkre to impeaj ne
Pê wa me awỳr icator xà ata kôt hamre nare. Pê wa me awỳr me icato, ne Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti to me amã harẽ. Pê ca atỳj Jeju toamji mã me ahimpej, ne me acunea te ramã me hahkre pej. Pê wa me awỳr icator xwỳjrea na, Pirip jõ krĩ kam me ito kên crire nare, pê wa meamji pupun xà kêanre to me amji pupun crire nare. Pê ameixũn xà kêanre to ameixũn cakrô, pê Pahpãm me imã icarôt to ihtỳj, pêwa Jeju jarẽn pejti to me amã harẽ. Pê wa nee me amã ihêj xi to ijũjarẽn nare, ampeaj kam pê wa me amã awjarẽ. Ne nee wa me amã ihêj xi to prãm to me awỳr me icator nare. Pê Pahpãm me ikujate, wa Jeju jarẽn pejti to me amã harẽn to me ipa. Cwỳrjapê pê wa nee jũm te hakry xà na ame ijũjarẽn nare, ne quêtPahpãm te me pahkam hakryti prãmte, pê wa me icato. Ne ame amã ijũjarẽn to me ipa, por Pahpãm me pahpupu ne me pahcajpẽr to ipa ata. Nee wa ihêj ne amji cwỳrpê ame ato ikwỳ nõ nare. Ne nee ate me imã ampo jõr xà na, wame amã ijũjarẽn to apu iprar nare. Pahpãm me, meate ita na me ijahkre pejtu. Wa nee jũ caxuw me anõ te me ipejtina me ijarẽn na me prãm nare. Neme ipê Jeju jarkwa na me iprar catêjê cakrô, wa nee jũ caxuw jũm te amji mã me icupa na, imã me to prãm nare.
Pê Jeju Texarõn jõ krĩ wỳr Pawrô kujate
Ne nee jũm te me awỳr me ikujahêc nare, neJeju pê quêt amji mã me icapi, ne me awỳrme ikujate cakrô, wa nee me amã icakôc tỳaj to me ipa nare. Ne me amã icakôc pejti to ipa, pom hãn ne menxyrxwỳ mehkra mã ihcakôc tỳj nare, ita to pê wa ajco me amã icakôc to ipa, ne pê wa ajco me amã icakôc tỳjnare to ipa. Ne imã me akĩan to me akĩn. Cwỳrjapê wa itỳj me amã Pahpãm pĩn Jeju jarẽn pejti hapôj itajê jarẽn prãm. Ne cormã ita jipycumã me akĩn ita kam, wa itỳj me acwỳrjapê me itycprãm, ne imã me akĩn ne me gapêti incwỳrjapê. Me ikjêjê, por pê wa me ijàpên xà to atajê na me ito amji japackrea ne. Pê wa hanea ne ijàpên xà itajê kam amji pupun xà kêanreto amji pupu. Pê wa amcro me caxwa kam me gõt cwỳar ajco me ijàpên to me icuhhê, ate me imã me gàmjõr nare prãm to. Hõ, pê wa ajco me ato hajỹr to ipa, ne me amã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti to harẽn to ipa.
10 Pê wa ampeaj kam catyt kam ajco me ipa, nenee pê wa me ampo kên crire nõ tonnare. Ne nee pê wa ampo to ajco me amã me apahàm ton to ipa nare. Pê ca ramã ita na me ipupu, ne me ijahkre pej, pê Pahpãm hanea ne ramã ahna me ipupu ne me ijahkre pej. 11 Ne ramã ate amji na me ijahkre pej, wa me ato ijàpên to ihhêj rũm me hũmjête mehkra to hàpên ita na, wa me ato apê. 12 Ne wa ita na itỳj me aràn to me ipa, ne ahna me amã hakam to me ipa. He wa nee ampo caxuw ame gapackre nare, mãr ca ampeaj kam me awpa ne catyt kam me apa. QuêPahpãm me apyrên hakryti to ipa xà caxuw, wa ame gapac caxun to me ipa. Nãmri Pahpãm te ihtỳj me anahàhwỳr, ca mehkwỳ mã axà, quê ato impejti to ipa. Nequê ha jũ caxuw amcro nõ na, mehcunea Pahpãm himpej xà kam me ajỹr na me apupu, hõ amcro jàhcujrohti ata kam. Ita caxuw ri Pahpãm te me ana hàhwỳr.
13 Cwỳrjapê wa hõtpê me ana Pahpãm mã icakôc, ne cumã me apyrên me ijakryti na me amji jarẽ. Ne Pahpãm te ito ihhimpej xàa kôt pê wa ajco me atoihimpej, pê ca ihhimpej xàa kôt me amji to. Ne me gũparpyrentu, nãmri me icakôc xà ita pê nee me hũmre nõ pĩn cator nare. Pahpãm pĩn pê hapôj, pê ca ramã me hahkre pejtu. Cwỳrjapê pê ca me gũpar pyrentu, ne Pahpãm jarkwa kôt ame amji ton to me apa. Mãharkwa ita me atête hàmtàr to ipa.
Pê mam Pawrô ramã amji pupun xà kêanre to me amji pupun to ipa
14 Me ikjêjê, pê ca, me akwỳa kam ramã me amji pupunxà to kên crire nare. Ne por pê ca me amjipupun xà kên atajê kwỳa to, pê wa ramã me amji pupu, Juta catêjê jõ pjê kam Jeju na mehkwỳ pê mam me amã me amji pupu. 15 Ne Juta catêjê pê Pahpãm na mehkwỳ nare atajê, pê me pajõ Pahhiti pê Jejucura, ne hanea ajco me Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê cura. Ne pê hanea ne me ito hanea, ne ma amjitête ame icurê. Ne nee Pahpãm mã me hakry jõr to meipa nare, ne ihtỳj mehcunea curê to me ipa. 16 Ne Juta catêjê mã, pê ite mehcahkrit atajê mã Pahpãm jarkwa jarẽn ita na, ihkaj na. Wa ite Jeju te mehcahkrit pê Juta catêjê nare atajê pytàr xà to, me cumã ijũjarẽn na, me cupê ihkaj na. Mã cama mentête me ijuwahi to prãm. Ne pom meijuwahi to prãm itajêa ri cormã nee cute mehkên ton to me hicu nare. Ne ampo kên to pit mã me amji japackre to me ipa. Cwỳrjapê quê ha Pahpãmuu ne me kam incryc jicu nare.
Pê Pawrô hipêr Texarõn catêjê pupun prãm
Me Hàpên Xà 17.10-13
17 Ỹhỹ, me ikjêjê, pê wa ma me apê me pra, ne me ijĩ to pit mã me hawry, ne pahte amji kam me pajapac xà, nee ajpẽn pê hũwrynare. Ne ampeaj kam me ato ijapac xà, cwỳrjapê ri hipêr imã me apupun prãm crire nare. 18 Ne me ikjêjê kwỳ me, wa me awỳr me ikràr. Ne pa, ipê Pawrô, wa me hirôa pê me awỳr ikràr cakrô, mã me pahcurê xwỳn te jũ mã me iton, ne meijuwahi, wa nee me awỳr me iprar nare. 19 Na wa me apyrên ame ijakry catia, ne me acwỳrjapêa ri me ijàpên xà itajê kôt hamre nare. Ite me ana ijàpên xà ita cunea tohjê, neijõtpê mehcunea mã me ato me ijũjarẽn pejti to me ipa. Ne por quê ha amcronõ kam, Jeju te amji jaxàr xà ata kam, cu ha me pahcunea cuna mã me ahtwỳ ne me pahcuhhê. Ne ampeaj kam, quê ha me akam me ijakry, amcro ata kam. 20 Ỹhỹ, ampeaj kam ri me apyrên me ijakrya tome ijakry. Wa hãn ne itỳj me ato mehcunea mã me icakôc to me ipa.