TIMOT WỲR
Mam Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, pê Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne ajco pjê cunea kam apu ipa. Ne mehcunea mã Jeju pê me pahkritxwỳ na ajco harẽn to ipa. Pê Juta catêjê ma ame Jeju jũjarẽn xà ita par caca. Cwỳrjapê pê me Pawrô pro, ne Roman catêjê mã cugõ, ne pê me hacjên xà kam me haxà. Mã Pawrô cator jirô pê hipêr mehcunea mã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti jarẽn tomõ, na ri hipêr Roman catêjê te Pawrô pro ne me haxàr, me hacjên xà kam. Mã hõtpê cute mehkwỳ mã ihkàhhôc ita ton ne ma ihkujahêc.
Ne pê hũmre nõ japrỳ pê Timot Pawrô kôt Jeju pynãr ita na, cormã intuwre. Ne cupê Pawrôtehcajpar catê, ne ajco kôt apu ipa. Jirô pêmã pê Pawrô Epet jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ mehkrĩ atajê to ihhimpej catê na Timot xãm. Ne pom cu me hõ kàhhôc pijakrut cahyt itajê kam, pê PawrôTimot mã, por mehkwỳ mã ampo kên to hahkre atajê cahpêrhyr na awjahkre. Na pê mam hõ kàhhôc ita japrỳ pê Timot Wỳr, Mam Pawrô Jõ Kàhhôc (1 Timot).
Ne hanea ne cumã cute mehkwỳ jamãr catêjê impeaj pyxwỳr, mã cute me hamãr to impejti na hũjahkre. Ne nee Timot te jũ caxuw Pahpãm mã hàpênjicu nare na cumã hũjahkre.
1
Pê Pawrô Timot mã amji jarẽ
Me Hàpên Xà 16.1-5
Ỹhỹ, ipê Pawrô, por Jeju te ihkujahêc ata, pa wa. Pahpãm pê me pahkên pê me pahto hapôj catê, ne ihcãmter pê Jeju Crixtô te hacpỹa ne amji jaxàr xà ata, cu pahtỳj me hikaj ata jarkwa kôt wa apu ipa.
Ỹhỹ Timot, apê ihhêj rũm ikra. Ampo na? Ca ikôat Jeju to amji mã ahimpej to apa, cwỳrjapê wa ha amã ihhôc. Ne ahpỹanre na ampo itajê cunea na amãihhôc partu. Ne wa apu Pahpãmme, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô mã me acajrẽn, ne me cumã:
— Me to amji pytà ne me hamã, ne me caprĩ, ne me caxwãm pê me cumã acarĩcre gõ — hane.
Pê Pawrô Timot mã me hapackre kên xà cawpa
Roman 16.17; Tito 1.5-6
Ỹhỹ, imã Epet jõ krĩ kam gàhhuc na ato prãm, ita to pê wa ramã Maxeton jõ pjê wỳr itẽm xà xwỳjrea na amã icakôc. Ne Epet jõ krĩkam mehkwỳ te hãn ne ampo to me cumã hahkre xàcupan xà itajê to pit mã ame cumã hahkre to me ipa. Ne caa, ca ha atỳj ita tête me cumã, quê me ita ton jicu. Na ca ha me cumã gũjarẽn to hane he:
— Ca rỳ pêa mã ame aquêtjê te amji kam hapac xà itajê me, me haprỳ na ihhôc japjêhti atajê to pit mã ame hahkre prãm to me apa. Nee ca ameita ton nare. Nãmri ca hãn ne ame ita to, ne teeincwỳrjapê ame apijapu to prãm. Ne Pahpãm mã ihkôt me papa na me pahto prãm, ne pomate me ampo to hahkre xà itajê, nee Pahpãm kôt mepapa na me pahtehcajpar nare. Ne quêt Pahpãm meharkwa to, cu ha amji mã me pahhimpej, ne pahtỳj hỹrmã ame pajapôj — hane.
Ne wa apu amã ihimpej xà itajê cunea to hahkre, mãr quê Jeju na mehkwỳ pê me pahkwỳ cunea mã cute me ajpẽn kĩn xà to ajcamẽ. Cu ha me pamã ampo kên na prãm nare na, cu ha pahtỳj ame ajpẽnkĩnti ne. Cu ha ame amji kampa, ne pahte ramã ame ampo tonitajê kôt me amji kôt hakop, ne nee amji jũ na me pahpahàm nare na, cu ha pahtỳj ame ajpẽn kĩnti ne. Cu ha ampeaj kam Pahpãm to ame amji mã me pahhimpej na, cu ha pahtỳj ame ajpẽn kĩnti ne.
Ne mehkwỳ te ramã me Pahpãm jarkwa cupan, ne ihcaprỳ na me harkwa cakrô to ame ajpẽn mã mehhimpej. Ne ihtỳj cumã cute amjito me cumã Pahpãm jarkwa to hahkre catê na me amjiton to me prãm, por pê Pahpãm Mojxe xwỳ mãharkwa to hahkre ata to. Ne camaampo to amehcakôc atajê jahkre pej nare kam ame to ihcakôc, ne nee hãn ne me harkwa na meamji par nare. Ne ihhêj ne ampeaj kam me harkwa atajê na me cumã amji jahkre pej, ne nee ahna me cumã amji jahkre pej nare.
Pê Pahpãm Mojxe xwỳ mã ihhimpej xà impejti kên nare ata gõ, na pahte ramã me hahkre pej. 9-10 Xà ajkĩ catyt kam me ipa catêjê caxuw pê ihhimpej xà ita to ihhimpej? Hãpà. Por cute me pry rên xiti atajê caxuw pê ihhimpej xà itajê to he. Ihtỳj amjia kôt ame ipa catêjê me, me hũpar nare catêjême, Pahpãm to me amji kam hapac nare catêjê me, mehkrã kêanre catêjê me, Pahpãm to me amji prãr catêjê me, nee cute me Pahpãm Carõ Pejti imparnare catêjê me, cute me hũmxwỳa curan catêjê me, mehkwỳa curan catêjê me, ahti na mehpahàm nõ catêjê me, me hũmrea te me ajpẽn caxun catêjê me, pyjêa te ajpẽn to inxy catêjê me, ahti na cutemehkwỳ to ihpore na me hàhpan prãmcatêjê me, mehhêj xi catêjê me, mehcukij catê cunamã mehkwỳ to mehhêj xi catêjê me, Pahpãm jarkwa to hahkre xà cuna mã mehcakôc kên catêjê. Ne mehcunea te me hajỹr xà catêjê itajê caxuw pê Pahpãm Mojxe xwỳ mã ihhimpej xà ita to. 11 Ne Pahpãm catihti, ne impejti atate ri amji mã icapi, ite me amã ihkraJeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti to harẽn to ipa xà caxuw.
Pê Pahpãm Pawrô caprĩ pyrên hakry
Me Hàpên Xà 26.9-18
12 Cute icapi ne amji mã ipej na ito hajỹr, ne amji mã cumã hàpên catê na iton. Me pajõ Pahhitipê Jeju Crixtô te hàpên xà ita caxuw imã icarôtton, ne imã hõr, wa carôat kôt ijàpên to ipa. Cwỳrjapê ri itajê pyrên ijakryti, wa ijõtpê ijakryti to cumã amji jarẽn to ipa. 13 Pê wa mam ajco Jeju to icakôc kêanre to ipa, ne itỳj ahna mehkwỳ jahêr to ipa, ne ajco ame to kêanre to ipa. Cakrô mã Pahpãm teicaprĩ. Ampo na? Pê wa cormã nee Pahpãm jahkre pej nare, ne nee to amji mã ihimpej to ipa nare. Cwỳrjapê pê wa amji jahkre kêt kam apu to kêanre to hajỹr to ipa. 14 Mã me pajõ Pahhiti te ito kênre nare, ne amji wỳr ito ipipkjêr, wa hỹrmã ipipkjêr, ne toa amji mã ihimpej to ipa. Mã cute imã ihkĩnti na iton, cwỳrjapê wa me pahkwỳ cunea me, Jejumã me ajpẽn kĩnti to me amji hônco to me ipa.
15 Ỹhỹ, pê ajpên pjê ita wỳr Jeju wrỳ, cute mehkrã kên pytàr xà caxuw. Hõhõ, ijũjarẽn xà ita ri quêt ampeaj kam. Gapacta ne ana cuhkõnrecunea to harẽn xà ita na amji capa, ne to amji jahôt to apa. Ne papê wa me girôa pê ikrã kên cati. 16 Cwỳrjapê ri Pahpãm te icaprĩ, quê mehcunea me ipupu ne amji mã me ito:
— Pỳhàpà, ihhêj ne ihtỳj xãmte Pahpãm te Pawrô kêanre ita to impej, wa ha hanea ne cuxà Pahpãm wỳr apkjê, quê ha ito impej. Mãr wa Pahpãmcahê na itĩar na ipa, rohnỳtti mã — hane. Hõhõ, cute amji mã meito ihcakôc to hajỹr prãmte ri, Pahpãm te icaprĩ. 17 Ne imã mehcunea te Pahpãm pupun pejti na me to prãm. Pahpãm pê me pahcunea jõ Pahhiti, na pê nee jũm ton nare, mã ihtĩar na hãn neihkrĩ. Quê nee jũm hõmpun nare. He ampeaj kam ri pyxit peaj, ne pjê ita cunea kam cupê Pahpãm. Ne imã mehcunea te quêt Pahpãm catihti name hahkre pej, ne amji mã ahnamehpahàmti na imã me to prãm, rohnỳtti mã. Hamre.
18 Ỹhỹ ikra Timot, ikam gapacpeaj ne. Pê ramã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê me gàpên xà ita jarẽn to:
— Pahpãm te amji mã acapi, ca ha apê me cumã gũjarẽn pejti jarẽn catê — hane. Ne gàpên xà ita pêkrãhtare pijapu xà pyràac, ne ma harkwa itato amji japackre to apa, ne gõ Pahhiti mã gàpên xà to impejti to apa. 19 Ca ha nee Jeju to amji mã ahimpej jicu nare. Por ca ramã ate ampo pejti ton xà jahkre pej ata, ca hanee ton jicu nare. Ne nee ajte mehkwỳ te mehajỹr nare, ne me cumã ampo pejti itajê jahkre pej cakrô, mã ihkaj na ihtỳj ame ampo kêanreton to me ipa. Ne ihtỳj hãn ne Jeju kôt meamji ton jicu, ne nee ihkôt me hakop ne me hahkre pej nare. 20 Ne me hũmre pijakrut itajê pê ihtỳj ampo kên itajê to ame he: Himẽn me Arexãnre. Cwỳrjapê pê wa me pahcurê xwỳn pê Xatanaj jũhkra mã me haxà. Pê taa ame to kên ne me hapackre, mãr quênee jũ caxuw hipêr Pahpãm cuna mã amehcakôckên to me hajỹr nare.