22
— Ỹhỹ, me ikwỳ me, me iquêtjê me, me ikjêjême, menxũjê, me ikampa. Wa ha me acunaa mã ite amji pytàr xà ita to me amãamji jarẽ — hajỹr.
Mã cute harkwaa to me cumã ihcakôc na mempar, ne me ipinkrên, ne meipinkrên tu. Mã Pawrô me cumã:
— Ỹhỹ, ipê Juta catêjê nõa wa, ne pê waKrĩjara jõ krĩ kam ipỳm, Quiriti jõ pjê kam, ne wa ita ri Krĩpinkrên kam amji to ajpa, ne Camar pê ri imã ampo to hahkre catê. Ne cute ampo to imãhahkre xà ata pê wa cupê cupy, ne me panquêtti te amji kam hapac xà ata pê hàhtôa to hàhtô, ne cati, pê to hahkre ne cupy. Ne pê wa Pahpãm mã amji gõa to cumã amji gõ, tohanea, pom quê ate me cumã amji jõr he. Pê wa nee cormãne Jeju pê Pahpãm kra na hahkre pej nare. Na pê wa ajco Jeju na mehkwỳ pro to ipa, ite mehcuranprãmte, ne pê wa ajco me hũmre pro, ne pyjê pro, ne cuteme amji jacjên xà kam ajco me to awcapê. Ne quê Juta catêjê jõ pahhi cunea pê prohti kamihtỳj ita na me ijarẽ, ne ampeaj kam pê wa ajco me to hajỹr to ipa. Na pê wa Tamatcô jõkrĩ kam me cupê prohti kam me caxuw ihkàhhôc py, cute me hõmpun ne me cahyt, neite Jeju na mehkwỳ pro na cute me itehcajpar to prãm to. Ne wa ma curi to mõ, ite mejũmjê atajê ihpro ne wakỳre to me huwapre, ne ajpênhacpỹ ne Krĩpinkrên wỳr me toimõr, ne ame to kêanre prãmte.
Pawrô ipintuw na cute amji jarẽn xà
Me Hàpên Xà 8.3; 9.1-19; 26.1-23
— Ne pê wa ma mam mõ, ne ramã Tamatcô jõ krĩ na ahtêp, pê ramã pyt ikrã jimoac kam jỹ, pê wa ihprõt pê kỳj rũm, côjkwa rũm ampo pràti catia nõ ata pupu, pê iwỳr mõ. Hamre, pê wa pjê kam ipỳm, ne ihcakôc kampa, pêimã ihcakôc ne imã: “Xawrô, Xawrô! Ampo na mã ca apu ito kên?” hane.
— Hamre, pê wa ihcukij ne cumã: “Pahhi, me anõ mã ca?” hane. Mã imã: “Ipê Jeju, mãr wa Naxare jõ krĩ pĩn icator, ca apu itokêanre ata wa” hane.
— Pê hanea ne, por pê wa hũmre me mõ atajê, hàhcujro pupu, nenee, por pê imã ihcakôc xà ata na hõkre par pej nare. 10 Hamre, wa ite hipêr ihcukij ne cumã: “Ampo to wa hapahhi ajte?” hane. Mã imã: “To xa ne ma Tamatcô jõ krĩ wỳr tẽ, curia quê hajũm amã awjarẽ, he ate imã ite amji mã ampo na prãmti ata ton na ato prãm” hane. 11 Ne pê hàhcujro pràti ata ito to kên, pê ito tũm pyrentu. Pê me hũmre ikôt me mõ atajê, ma Tamatcô jõ krĩ wỳr me ijaprô ne me ito mõ, ne me ito cato.
12 — Pê curi hũmre nõ japrỳ te Anana ata pêPahpãm to amji kam hapac catê, ne hõtpê Mojxe xwỳ jõkàhhôc caca xà kampa. Na pê Juta catêjêTamatcô jõ krĩ kam mehkrĩ atajê ihtỳj ajco meAnana kampa. 13 Ne pê ajpên mõ, ne iwỳr cato, ne imãharkwa to: “Ikjê Xawrô, hacpỹa ma rĩt!” hane. Hamre, pê wa irĩt pyrentu, ne hõmpu.
14 — Pê imã hũjarẽn to: “Me panquêtti jõ Pahpãm te ri amji mã acapi, ne quê ha amã hàpên xà to hahkre. Ca ha Pahpãm kra pê catyt kam ipa catê ata pupu, quê ha taa amã ihcakôc, ca ha kampa. 15 Ampo na? Quê ha ato Pahpãm kra mãimprar catê. Ca ha mehcunea mã, ate ampo pupun neimpar atajê na, amji jarẽ. 16 Ne mẽr, ampo mã ca jỹ ne apu hikaj? To xa, ne ito tojnõ, wa cô kam acumrã, ca amji tehcajpar xà na Jeju na ahwỳ, quê ha Pahpãm ate amji kam gapac xà kên me gàpên xà kên itajê to tojnõ nehicu” hane. Hõ, pê imã hũjarẽn to hane, pê wa harkwa kôt to.
Pê Pawrô hàpên xà na amji jarẽ
Me Hàpên Xà 16.35-39
17 — Na pê wa Krĩpinkrên wỳr amji jaxà, ne Pahpãmto me amji kam hapac xà jũrkwa kam Pahpãm mã icakôc, ne irĩat kam hõmpu. 18 Pê imã: “Acator pyrentu, Krĩpinkrên pê. Ampo na? Jũ wỳr quêita ri jũm akampa, ate ito gũjarẽn xà ata na” hane.
19 — Pê wa ma apu ijitõt, ne ma Krĩpinkrên pê apu icator prãm nõ, na pê wa cumã icakôc ne cumã: “Ijõ Pahhiti, he mehcunea mã ramã ita ri ijàpên xà kêanre atajê na ijahkre pejtu. Pê wa ajcohõtpê cute me akam hapac catêjê te me cuprõn xà jũrkwa wỳr ipa, ne mehpro ne mehcahhy. 20 Ne pê Tewãw hanea ne hõtpê me cumã ato ihcakôc. Cwỳrjapê pê me Tewãw curan na imã impeaj to impej. Nepê ramã me Tewãw curan xàa kam, pa pê wa itỳjmehtehcajpa ne me cumã mehkà jamã, ata na ramã me cumãijahkre pejtu” hane.
21 — Pê Pahpãm pê Pahhiti imã: “Wa ha ma ihmat ri akujate, ca ha mehcahkrit atajê wỳr tẽ” hane — hane.
22 Ỹhỹ, cute me Pawrô te me cumã mehcahkrit atajêjarẽn, mã cute mempar pê kỳj cati pêamã me caràr kam mehtẽm, ne me caràr to:
— Mehcura! Ne me to pjê caprã, quê hamre! — hajỹr.
23 Ne me caràar kam cute me to ihtẽm, ne mehkà krỳ ne kàj mã me to awcapê, ne me pjê jacrô cakrỳ, ne kàj mã me to awcapê. 24 Mã krãhtare jõ pahhi ata te mehkwỳmã harkwa hyr, quê kẽn te ikre tỳjti ata kam me Pawrô jaxà, ne mehcahhy, quê ampo cwỳrjapê ame caràr ata to me cumãawjarẽ, ampo na mã ajte ame caràr to hane. 25 Mã Pawrô cahhyr xà caxuw, cormã ame huwapre kwỳa kam, mã Roman catêjê nõa pê pahhitehcajpar catê ata mõ ne cape na xa, mã cute ihcukij, ne cumã:
— Mõrmõ ajkĩ ate ampo na me Roman catêjê nõ cukij nare kam mehcahhyr xà ita na me amã impej? — hajỹr.
26 Mã pahhi tehcajpar catê ata te ita par, ne amji mãipikrar, ne ma me hõ pahhi wỳr tẽ ne cumã:
— Co he, ca ha gàpên xà ita to impeaj ne! Nãmri hũmre ita pê Roman catêjê nõa ri — hajỹr.
27 Mã ma pahhi Pawrô wỳr tẽ ne cute ihcukij, ne cumã:
— Imã amji jarẽ, xà ajkĩ ampeaj kam mã apê Roman catêjê nõ? — hajỹr. Mã Pawrô cumã:
— Ampeaj kam ri ipê mehnõa wa — hane.
28 Mã pahhi cumã:
— Ite hajỹar ne ipê Roman catêjê kwỳ nõa wa cakrô, pê wa nee curi me kam ipỳm nare, ne ajtea mã pjê nõ kamipỳm. Ne ite amji to Roman catêjê kwỳ prãm topê wa amji jahpan xà na ihpore catia ne cugõ — hane. Mã Pawrô cumã:
— Ỹhỹ, quêt inxũ pêRoman catêjê nõa, cwỳrjapê ri ihkôat ipê Romancatêjê nõ — hane.
29 Mã ihcahhyr catêjê atajê te apu ihcahhyr xàa kam, mã cute cupê Roman catêjê nõ na amji jarẽn, mã cute mempar, ne amji mã me ipikrar, ne me cumã hikran, ne mecupê cator pyrentu. Mã pahhi te Pawrô pê Romancatêjê nõa na hahkre pej, ne apu hũpa. Ampo na? Cute Roman catêjê incaca xà kaj na me huwapre na harkwa hyr, na ri apu hũpa.
Pê Pawrô prohti kam me cuna mã xa
30 Mã pahhi cormã hũpar pej, ne amji jahkre pej prãm, ampo na mã ajte Juta catêjê ame Pawrô na ihcakôckên. Cwỳrjapê ri cute mehcajrẽn jõ pahhi catêjê me, prohti kam me cati atajê cunea me cuprõn na me cumã hũjahkre. Jirô pê mã ri cute me wakỳre te Pawrô cajpre ata pôn, ne ma me hỹrmã me to mõ, ne me to cator, ne me cuna mã cute me hãm na mecumã harkwa hyr. Mã cute harkwa kôt me ton.