3
Bigininimob blanga King Deibid
1-4 Wal wen King Deibid bin jidan langa Hebran, imbin abum dislot san na. Emnon bin det feswan boi en im mami bin Ahinowam hubin kaman brom Jesriyel. En Denyul bin det sekanwan san, en im mami bin Ebigeil hubin kaman brom Kamul. En Ebsalom bin det namba 3 san en im mami bin Meiyaka hubin doda blanga King Telmai brom Geshuwa. En Edanaija bin det namba 4 san en im mami bin Heigith. En Shefataiya bin det namba 5 san en im mami bin Ebital, en Ithreiyim bin det namba 6 san en im mami bin Igla. Ol detlot siksbala san bin bon langa Hebran langa det seben en haf yiya wen Deibid bin jidan king deya.
Afta na imbin jidan langa Jerusalem en imbin jidan king fo naja 33 yiya, 2 Sem 5:4,5; 1 King 2:11; 1 Kran 29:27 5-9 en imbin abum mowa san deya, en deibin neim Shimiya, Shobab, Neithan en Salaman. En det mami blanga olabat bin Bethsheba, en imbin doda blanga Amiyel. En Deibid bin abum naja nainbala mowa san, en deibin neim Aiba, Ilaishuwa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jeifiya, Ilaishama, Eliyada en Elifalet. En King Deibid bin abum mowa san igin brom im najalot waif. Imbin abum wanbala doda du en imbin neim Teima. 2 Sem 11:3
Ola femili lain blanga King Salaman
10-14 Dijan na ola femili lain blanga King Salaman. King Salaman bin det dedi blanga Reiyabowam, en Reiyabowam bin det dedi blanga Abaija, en Abaija bin det dedi blanga Asa, en Asa bin det dedi blanga Jehosafet. En Jehosafet bin det dedi blanga Jehoram, en Jehoram bin det dedi blanga Eihesaiya, en Eihesaiya bin det dedi blanga Jowesh, en Jowesh bin det dedi blanga Amasaiya, en Amasaiya bin det dedi blanga Yusaiya, en Yusaiya bin det dedi blanga Jotham, en Jotham bin det dedi blanga Eihes, en Eihes bin det dedi blanga Hesakaiya, en Hesakaiya bin det dedi blanga Manesa, en Manesa bin det dedi blanga Eman, en Eman bin det dedi blanga Josaiya. 15 Josaiya bin abum fobala san neim Johanan, Jehoiyakim, Sedakaiya en Jowahes. 16 En Jehoiyakim bin abum dubala san neim Jehoiyakin en Sedakai.
Ola femili lain blanga King Jehoiyakin
17 Dijan na ola femili lain blanga King Jehoiyakin hu detlot Bebalon pipul bin deigimwei prisana. Jehoiyakin bin abum sebenbala san neim Shiyaltiyel, 18 Melkiram, Pedaiya, Shenasa, Jekamaiya, Hoshama en Neidabai. 19 Pedaiya bin abum dubala san neim Serababal en Shimiyai. Serababal bin dedi blanga dubala san neim Meshalam en Henanaiya, en wanbala doda neim Shelomith. 20 Imbin abum faibala mowa san neim Hashaba, Ohel, Berakaiya, Hasadaiya en Jushabesed.
21 Henanaiya bin abum dubala san neim Pelataiya en Jeshaiya. Jeshaiya bin dedi blanga Refaiya, hubin dedi blanga Anan, hubin dedi blanga Obadaiya, hubin dedi blanga Shekanaiya. 22 Shekanaiya bin abum wanbala san neim Shemaiya en faibala grensan neim Hetash, Aigal, Baraiya, Niyaraiya en Shafat. 23 Niyaraiya bin abum thribala san neim Eliyeinai, Hiskaiya en Esrikam. 24 Eliyeinai bin abum sebenbala san neim Hodabaiya, Eliyashib, Pelaiya, Eikub, Johanan, Dalaiya en Einanai.

3:1-4 2 Sem 5:4,5; 1 King 2:11; 1 Kran 29:27

3:5-9 2 Sem 11:3