14
Ola ebrijing weya King Deibid bin dum deya langa Jerusalem
Sekan Semyul 5:11-16
Wal Hairam bin jidan king langa det kantri gulum Taya, en imbin jandim sambala men langa King Deibid, en imbin jandim sambala kapinta garram loda sidatri timba blanga album King Deibid meigimbat haus, en imbin jandim sambala wekinmen weya olabat sabibala blanga bildimap haus garram ston. Wal wen King Deibid bin luk ol detlot men garram detlot enijing, imbin sabi streidawei YAWEI det trubala God bin meigim im jidan king blanga ola Isreil pipul, en imbin sabi YAWEI bin meigim im haibala blanga albumbat im pipul olabat.
Wal wen King Deibid bin oldei jidan langa Jerusalem, deya na imbin gajim mowa waif, en imbin abum bigmob san en doda. 4-7 Wal iya na ola neim blanga detlot bigininimob weya imbin abum langa Jerusalem, Shamuwa, Shobab, Neithan, Salaman, Aiba, Ilaishuwa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jeifiya, Ilaishama, Beliyada en Elifalet.
King Deibid bin bidim detlot Filastain solja
Sekan Semyul 5:17-25
Wal wen detlot Filastain pipul bin irrim det nyus weya detlot Isreil pipul bin meigim Deibid jidan king blanga ola Isreil pipul, streidawei deibin jandim olabat solja blanga go en grebum im. Wal wen King Deibid bin irrim detlot Filastain solja bin lukabat im, imbin go blanga midim olabat. Wal wen detlot Filastain solja bin kamat langa det pleis gulum Refait Beli, deibin stat deigimbat ebrijing. 10 Wen King Deibid bin irrim olabat bin deya, imbin askim God wanim im garra dum. Imbin tok, “Yu wandim mi blanga go en fait langa detlot Filastain solja? En if mi go en fait langa olabat, yu garra meigim mi bidim olabat?”
Wal YAWEI bin tok, “Yuwai. Yu garra go en fait langa olabat, en ai garra meigim yu bidim olabat.”
11 Wal King Deibid en ol im solja olabat bin go en fait langa detlot Filastain solja deya langa Beilperasim, en deibin bidim detlot Filastain solja. En King Deibid bin tok, “God bin album mi blanga binijimap main enamimob jis laik bigwan fladwoda.” En blanga tharran na deibin gulum det pleis Beilperasim. 12 Wal wen detlot Filastain solja bin ranawei, deibin libum ola drimin sheip blanga olabat biyain, en King Deibid bin dalim im solja olabat blanga barnim ol detlot drimin sheip.
13 Bambai na detlot Filastain solja bin kambek langa det seimwan pleis gulum Refait Beli, en deibin stat deigimbat ebrijing igin. 14 Wen King Deibid bin irrim olabat bin deya, wanmotaim imbin askim God if im garra go en fait langa detlot Filastain solja. Wal God bin tok, “Yuwai. Bat yu kaan go en fait langa olabat brom iya. Yu garra goran biyainwei en meigim miselp redi blanga fait langa olabat gulijap langa detlot tri gulum balsamtri. 15 Wen yu irrim det nois ontop langa detlot tri jis laik sambodi wokwok, wal streidawei yu garra go en fait langa detlot Filastain solja, dumaji mi na wokwok lida langa yu, en mi na garra bidim detlot Filastain solja blanga yu.” Wal lagijat na God bin tok.
16 Wal King Deibid bin dum wanim God bin dalim im blanga dum, en imbin pushumbek detlot Filastain solja olawei brom det taun gulum Gibiyan raidap langa det taun gulum Gisa. 17 En det nyus blanga King Deibid bin spredat ebriweya en YAWEI bin meigim ebribodi bradin brabliwei langa King Deibid.