Fes Pida
Det Leda Blanga Album Kristjan Pipul Hu Abumbat Adtaim
Wal Pida bin raidimdan en imbin jandim dijan leda langa sambala Kristjan pipul hubin abumbat loda trabul. Dei nomo bin abum det trabul brom dumbat nogudbala ting. Nomo. Deibin abum det trabul dumaji deibin bulurrumbat Jisas Krais brabliwei. En Pida bin raidimdan dijan leda langa olabat blanga album olabat jidan strongbala en nomo larram enijing deigidawei olabat.
1
Pida bin raidimdan leda
1-2 Orait, mi na Pida, en mi speshalwan mishanri blanga Jisas Krais. En mi raidimbat dijan leda langa ol yumob Kristjan pipul hu jidan jis laiga streinja ebriweya langa detlot kantri gulum Pantas, Galeisha, Kepadoshiya, Eisha en Bithiniya.
God det Dedi blanga wi bin pikimat yumob, dumaji imbin abum im ronwan plen blanga yumob, en det Holi Spirit bin kadimat yumob blanga meigim yumob jidan blanga God, dumaji God bin wandim yumob garra lisin en duwit langa Jisas Krais, en imbin wandim det blad blanga Jisas Krais garra meigim yumob klin brom yumob nogudbalawei.
Wal God garra brabli kainbala langa yumob en meigim yumob jidan brabli gudbalawei.
Wi sabi God garra seibum wi
3-4 Wal wi garra gibit theingks langa God det dedi blanga Jisas Krais det Bos blanga wi, dumaji imbin brabli kain langa wi, en imbin gibit wi nyubala laif wen imbin meigim Jisas Krais gidap laibala brom dedbala, en blanga tharran na wi sabi trubala wi garra gedim ol detlot ting weya God garram deya langa hebin blanga im pipul olabat, en wi sabi detlot ting kaan go nogudwan en binij. Dei garra jidan olagijawan. Praise
Wi bilib langa Jisas Krais en blanga tharran na, det pawa blanga God garra maindimbat wi raidap det rait taim garra kaman weya im garra seibum wi brabliwei, en im jidanbat redi blanga seibum wi langa det laswan dei.
Wal yumob garra gudbinji, dumaji yumob sabi God garra seibum yumob. Nomeda yumob abum olkain trabul, en nomeda yumob oldei nogudbinji fo lilwail, bat stil yumob garra brabli gudbinji, dumaji detkain trabul weya yumob abum, testimbat yumob blanga shoum yumob if yumob bilib brabliwei.
Wal yumob jinggabat gol. Dei oldei testimbat det gol, en dei oldei barnim garram faiya blanga deigimat ola rabish blanga meigim det gol jidan klinwan.
Wal gol im nomo bigbala ting, dumaji det gol garra binij. Bat im bigbala ting hau yumob bilib. En det trabul weya yumob abum testimbat yumob blanga meiksho yumob bilib brabliwei, dumaji if yumob kipgon bilib brabliwei, wal det taim na wen Jisas Krais garra kambek, God garra tok gudbalawei langa yumob, en im garra meigim yumob jidan brabli haibala garram det brabli shainiwan lait blanga im.
Wal nomeda yumob nomo bin luk Jisas Krais, bat stil yumob laigim im, en nomeda yumob kaan luk im tudei, bat stil yumob bilib langa im, en yumob jidan gudbinji detmatj. Yumob kaan faindim eni wed blanga dalim enibodi blanga det filing blanga yumob. En yumob abum detkain hepiwan filing insaid, dumaji God im seibumbat yumob, en blanga tharran na yumob bilib langa im.
10-11 Wal longtaim ola speshalwan mesinja blanga God bin wandi faindat hau God garra seibum im pipul olabat en wotaim im garra seibum olabat. Detlot speshalwan mesinja bin tok olkain wed blanga God weya im garra seibum yumob.
Yumob sabi? Det Spirit blanga Jisas Krais bin jidan langa detlot speshalwan mesinja, en imbin shoum olabat hau God garra seibum im pipul olabat en wotaim im garra seibum olabat. Bat dei nomo bin sabi brabliwei, dumaji deibin tok blanga det trabul weya Jisas Krais bin abum en blanga ola gudbala ting weya bin hepin afta. Bat dei nomo bin sabi tharran na bin det ensa.
12 Wal wen detlot speshalwan mesinja bin tok ol detlot wed, God bin shoum olabat dei nomo bin tok detlot wed blanga ola pipul hubin jidan langa olabat taim. Deibin tok ol detlot wed blanga ola pipul hu jidan langa yumob taim.
Wal ola einjul bin wandim sabi hau God garra seibum ol im pipul olabat en wotaim im garra seibum olabat jis laik detlot speshalwan mesinja bin wandim sabi. Bat nobodi nomo bin sabi raidap Jisas Krais bin kaman. Bat yumob sabi na, dumaji yumob bin irrim detlot wed wen sambodi bin dalimbat yumob det gudnyus, en imbin dalim yumob det gudnyus garram pawa brom det Holi Spirit weya God bin jandim brom hebin.
Wi garra jidan seimwei laik God jidan
13 Wal yumob sabi God im seibumbat wi. En blanga tharran na wi garra oldei jinggabat brabliwei en nomo larram enijing deigidawei wi, dumaji wi kaan trastimbat enijing blanga seibum wi. Oni God na garra seibum wi. En im garra seibum wi langa det taim na wen Jisas Krais garra kambek en shoum miselp langa wi.
14 Wal basdam yumob nomo bin sabi God, en yumob bin oldei bulurrum detlot nogudbala filing blanga olkain ting weya yumob bin oldei wandim. Bat yumob sabi na, en yumob kaan larram detlot filing deigidawei yumob, dumaji yumob garra oldei dum wanim God wandim yumob blanga dum.
15 Yumob sabi? Yumob kaan dumbat nogudbala ting. Oni gudbala ting yumob garra oldei dumbat, dumaji God bin jingat langa yumob blanga bulurrum im, en im jidan brabli gudbala. 16 Wi sabi tharran, dumaji langa oltestaman God im tok, “Yumob garra jidan holiwan, dumaji mi holiwan.” Labid 11:44,45; 19:2
17 Wal nomeda yumob oldei gulum God dedi wen yumob prei langa im, bat stil yumob sabi God garra jadjim ebribodi, en yumob sabi im garra jadjim ebribodi seimwei, en im garra peiyimbek ebribodi seimwei blanga ol detlot ting weya deibin dumbat.
Yumob sabi? God garra jadjim ebribodi. En blanga tharran na yumob garra jidanbat iya langa dijan kantri jis laik yumob nomo blanga dijan kantri, 18 en yumob garra oldei teiknodis langa God en rispek langa im, dumaji yumob sabi wanim God bin dum blanga baiyimbek yumob brom det olwan nogudbala laif weya yumob grengrenfatha olabat bin hendimdan langa yumob brom longtaim. Im nomo bin pei garram gol en silba weya oldei binij. Nomo. 19 Imbin pei garram det ronwan blad blanga Jisas Krais hubin jis laiga lilwan ship nomo garram enijing rong. 20 God bin pikimat im bifo imbin meigim dijan wel. Bat im nomo bin shoum im langa enibodi raidap det rait taim bin kaman blanga album yumob, 21 en God bin meigim im gidap laibala brom dedbala, en imbin meigim im jidan garram det brabli shainiwan lait, en thru im na yumob bilib langa God. Yumob bilib langa Jisas Krais, en blanga tharran na yumob bilib langa God du, en yumob trastim im blanga seibum yumob.
22 Wal yumob bin meigim miselp klin brom yumob nogudbalawei, dumaji yumob bin duwit langa det trubalawan wed, en yumob laigim yumob Kristjan braja en sista olabat trubalawei na.
23 Wal yumob garra kipgon laigimbat gija brabliwei. Nomo oni atsaidwei, bat insaidwei brom yumob hat, dumaji det wed blanga God bin meigim yumob bon igin. Det wed nomo odinriwan wed weya garra binij. Nomo. Det wed im laibalawan weya kaan neba binij. Im jidan olagijawan. 24 Wi sabi tharran, dumaji langa oltestaman im tok, “Ola pipul jidan jis laiga gras, en ola enijing weya meigim olabat haibala jidan jis laiga purdiflawa. Det gras oldei dai, en det purdiflawa oldei buldan. 25 Bat det wed blanga det Boswan garra jidan olagijawan.” Lagijat na im tok langa oltestaman. En det olagijawan wed na det gudnyus weya deibin dalimbat yumob. Aisai 40:6-8

1:16 Labid 11:44,45; 19:2

1:25 Aisai 40:6-8