4
Ilaisha bin album wan widogel
Wandei wanbala widogel hubin merrit langa wan speshalwan mesinja bin go langa Ilaisha en imbin tok, “Bos, main hasbin bin dai, en yu sabi imbin bilib brabliwei langa God. Bat tudei wanbala men bin kaman langa mi blanga deigim main dubala san blanga jidan wekinmen blanga im blanga peiyimbek im, dumaji main hasbin bin owim im mani.”
Wal Ilaisha bin tok, “Wanim ai garra dum blanga album yu? Yu garra dalim mi wanim yu garram deya langa kemp.”
En det widogel bin tok, “Ai nomo garram enijing deya, oni wanbala lilwan jag garram oliboil.”
Wal Ilaisha bin tok, “Wal tudei yu garra go deya langa detlot pipul weya jidan gulijap langa yu kemp, en yu garra askim olabat if dei garram eni emtiwan jag. En afta yu en det dubala san blanga yu garra go insaid langa yumob kemp en jadimap det dowa en yumob garra bilimap detlot jag garram det oliboil.” Lagijat na Ilaisha bin tok.
Wal brom deya det widogel bin go insaid garram im san dubala en deibin jadimap det dowa en deya na det widogel bin gajim det jag garram oliboil en imbin bilimap ola jag weya im san dubala bin gibit im. Wen olabat bin binij bilimapbat ola jag, det widogel bin askim im san dubala, “Enimo jag deya blanga bilimap?” En wanbala bin tok, “Najing. Dijan im laswan na.” En det oil bin stap kamat brom det lilwan jag. En det widogel bin gobek langa Ilaisha, en imbin tok langa det widogel, “Yu garra selim det oliboil blanga peiyimbek wanim yu hasbin bin owim en yu garra abum naf mani blanga jidan garram yu san dubala.”
Ilaisha en det ritjwan gel brom Shunam
Wandei Ilaisha bin go deya langa Shunam en deya na wanbala ritjwan gel bin jidan. Imbin askim Ilaisha blanga dagat daga garram im, en brom det taim na wen imbin go langa Shunam imbin go blanga dagat daga langa det haus blanga det ritjwan gel. En det gel bin tok langa im hasbin, “Sabi det men weya im kaman iya olataim? Ai reken im wekinmen blanga God. 10 Wal wi lafta meigim wanbala lilwan rum blanga im deya ontop langa det ruf en wi garra pudum sweig deya en teibul garram wanbala lemp en deya na im gin kemp ebritaim im kaman iya.” Lagijat na det gel bin tok.
11 Wandei Ilaisha bin gobek langa Shunam en imbin go deya insaid langa im rum blanga silip. 12 Brom deya imbin dalim im wekinmen Gehasi blanga go en dalim det ritjwan gel blanga kaman. Wen imbin kaman, 13 Ilaisha bin tok langa Gehasi, “Askim im wanim ai garra dum blanga album im weya imbin kainbala langa mi en weya imbin bildimapbat dijan lilwan rum blanga yunmi en imbin gibit yunmi ebrijing. Wal yu askim im. Maitbi im wandim mi blanga go langa det king, o det boswan solja en dalim olabat weya imbin jidan kainbala langa mi.”
Det ritjwan gel bin tok, “Im rait. Main ronwan femili dei jidan iya ebriweya gulijap langa mi.”
14 Wal Ilaisha bin askim langa Gehasi, “Wal wanim yu reken ai garra dum blanga im?”
Gehasi bin tok, “Wal det gel im nomo garram san en blanga im hasbin im brabli olmen.”
15 Wal Ilaisha bin tok, “Wal dalim im blanga kaman iya.” Det gel bin kaman en jandap langa det dowawei, 16 en Ilaisha bin dalim im, “Bifo distaim neksyiya yu garra abum san.”
En det gel bin tok, “Nomo dalimbat mi laiya, dumaji yu wekinmen blanga God.” Jen 18:4
17 Wal det taim bin kaman na en det gel bin abum det lilwan beibi en imbin lilboiwan, jis laik Ilaisha bin tok.
18 Bambai na wen det lilboi bin lilbit bigwan imbin det taim blanga gajimbat ola sid daga. Ailibala imbin go garram im dedi hubin deya garram ola najalot wekinmen blanga im. 19 Brom deya det lilboi bin jingat brabliwei langa im dedi. Imbin jingat, “Mi ardim main hed! Mi ardim main hed!”
Det dediwan bin tok langa det wekinmen blanga im, “Yu deigim det lilboi langa im mami.” 20 Det wekinmen bin deigim det lilboi raitbek langa im mami en im mami bin holdim det lilboi raidap dinataim en imbin dai. 21 Det gel bin deigim det lilboi langa det rum blanga Ilaisha en imbin pudum im deya ontop langa det sweig blanga Ilaisha en imbin libum im deya en imbin jadimap det dowa wen imbin kamat. 22 Afta na imbin jingat langa im hasbin en imbin dalim im, “Dalim wanbala wekinmen blanga kaman garram dongki, dumaji ai wandi go deya langa det speshalwan mesinja gulum Ilaisha en ai garra kambek kwikbala igin.”
23 “Wotfo yu garra go tudei? Im nomo Sebathdei o det Nyumanth serramonitaim.”
Det wuman bin tok, “Im orait.” 24 Afta, det gel bin dalim im wekinmen blanga sedulumap det dongki en imbin dalim im, “Go kwikbala na!” 25 Wal dubala bin go na langa det hil gulum Kamul weya Ilaisha bin jidan.
Brom deya Ilaisha bin luk brom longwei weya det gel brom Shunam bin kaminap en imbin dalim Gehasi im wekinmen, “Luk! Det gel brom Shunam kaminap. 26 Kwikbala na! Yu garra go en faindat if enijing rong garram im o im femili.”
Det gel bin dalim Gehasi, “Im orait.” 27 Bat wen det gel bin kaman gulijap langa Ilaisha imbin nildan lida langa im en imbin holdim im fut. Gehasi bin redi blanga pushumwei im brom Ilaisha, bat Ilaisha bin tok, “Libum im! Nomo pushum im! Kaan yu sabi im garram trabul? En YAWEI nomo bin dalim mi enijing blanga dis ting.”
28 En det gel bin tok langa im, “Bos, ai nomo bin askim yu blanga san! En aibin dalim yu nomo blanga dalim mi laiya, indit?”
29 Streidawei Ilaisha bin tok langa Gehasi, “Go kwikbala en deigim main wokinstik garram yu. Nomo stap blanga tok garram enibodi. Yu garra go streidap langa det lilboi en holdim main wokinstik ontop langa im.”
30 Det gel bin tok, “Trubala ai dalim yu. Ai kaan libum yu!” Brom deya dubala bin gobek na.
31 Wal Gehasi bin kipgon lida langa dubala en imbin holdim det wokinstik blanga Ilaisha ontop langa det lilboi bat im nomo bin gidap laibala. Brom deya imbin lafta gobek en midim Ilaisha hafwei langa det roud en imbin tok, “Det lilboi nomo bin gidap, najing.”
32 Wal wen Ilaisha bin kamat deya imbin go miselp langa det rum en imbin luk det lilboi bin leidanbat dedwan deya langa det bed. 33 Imbin jadimap det dowa en imbin prei langa YAWEI. 34 Afta na Ilaisha bin leidan ontop langa det lilboi bodi, imbin pudum im mawus langa det lilboi mawus, im ai langa det lilboi ai, en im bingga langa det lilboi bingga, en bambai det lilboi bodi bin go womwan. 35 Brom deya Ilaisha bin gidap en imbin wokwok ebriweya langa det rum, en afta imbin gobek langa det lilboi en imbin leidan ontop langa det lilboi seimwei igin. Det lilboi bin kof sebenbala taim en imbin opinim im ai dubala. 1 King 17:21 36 Ilaisha bin jingat langa Gehasi en imbin dalim im blanga jingat langa det lilboi mami. En wen det mamiwan bin kaman insaid Ilaisha bin dalim im, “Iya na yu san.” 37 Det lilboi mami bin jukdan brabli lobala lida langa Ilaisha. En brom deya imbin gajim im san en gowei.
Dubala mowa gudbala ting
38 Wal wantaim wen Ilaisha bin gobek langa Gilgel deibin ranat brabliwei blanga daga ebriweya langa det kantri. Wen imbin deya titjimbat ola speshalwan mesinja, imbin dalim Gehasi im wekinmen blanga pudum bigwan pot ontop langa faiya blanga meigim supsup blanga olabat. 39 Wanbala speshalwan mesinja bin go langa bush blanga gajim bush daga blanga miksimap langa det supsup. Imbin faindim ola brabli wailwan daga en imbin gajim detmatj na. Im nomo bin sabi wotkain detlot wailwan bush daga en imbin kadimap blanga miksimap langa det supsup. 40 Deibin redi blanga dagat det supsup, bat wen deibin dagat, imbin difrinwan en deibin dalim Ilaisha, “Im poisinwan dijan supsup!” En dei nomo bin wandi dagat na. 41 Wal Ilaisha bin askim olabat blanga sambala flauwa, en imbin tjakam det flauwa langa det pot en imbin tok, “Pudum mowa supsup blanga olabat.” En wen deibin dagat, nomo enijing bin rong, imbin gudwan.
42 Bambai na wanbala men bin kaman brom Beilshalisha. Imbin det taim na blanga gajimbat ola sid daga. Imbin bringimap langa Ilaisha 20 damba weya imbin meigim brom det sid daga gulum bali en imbin bringimap sambala sid daga weya deibin jis kadimbat. En Ilaisha bin dalim im wekinmen blanga fidim ola pipul. 43 Bat im wekinmen bin tok, “Yu reken dislot daga naf blanga wi holot?”
En Ilaisha bin tok, “Gibit olabat blanga dagat na, dumaji YAWEI bin tok olabat kaan binijimap detlot.” 44 Wal det wekinmen bin pudum detlot daga deya lida langa olabat, en deibin dagat detmatj, bat dei nomo bin binijimap detlot daga, jis laik YAWEI bin tok.

4:16 Jen 18:4

4:35 1 King 17:21