25
Poshas Festas bin kotim Pol
Wal 3 dei afta wen det nyubala gabman bos neim Poshas Festas bin kamat langa det kantri, imbin go brom det taun gulum Sesariya langa Jerusalem, en deya na ola haibala serramonimen en Juwish lida bin dalim im wanim Pol bin dumbat, en deibin askimbat im blanga meigim olabat gudbinji en bringimap Pol langa Jerusalem blanga kotim im deya.
Wal deibin wandim det gabman bos blanga bringimap Pol deya dumaji deibin meigim plen blanga kilim im ded hafwei langa roud. Bat det gabman bos bin tok, “Nomo. Pol garra jidan langa det jeil deya langa Sesariya. Ai garra gobek deya dregli, en sambala lida brom yumob garra kaman garram mi en kotim im deya.”
Wal tuwikstaim na det gabman bos bin gobek langa Sesariya garram detlot Juwish lida, en neksdei imbin abum det kotkeis blanga Pol, en wen Pol bin kaman deya, detlot Juwish lida bin jandap olaran langa im, en deibin tok imbin dumbat olkain nogudbala ting. Bat dei nomo bin abum pruf.
Afta na Pol bin lafta tok blanga im ronselp. Imbin tok, “Ai nomo bin dum enijing rong. Ai nomo bin breigim det Juwish lowa, en ai nomo bin dum nogudbala ting langa det Serramoni Pleis, en ai nomo bin breigim det Roman lowa du.”
Wal det gabman bos bin wandi meigim detlot Juwish lida gudbinji, en imbin dalim Pol, “Yu wandi go langa Jerusalem garram mi en abum dijan kotkeis deya langa det Serramoni Pleis?”
10 Wal Pol bin tok, “Nomo. Mi jandap rait iya langa dijan gabman kothaus, en iya na yu garra kotim mi. Ai nomo bin dum enijing rong langa ola Juwish pipul, en yu sabi tharran. 11 If aibin breigim eni lowa weya im tok dei garra kilim mi ded, wal ai nomo askim yu blanga larramgo mi fri. Bat if ai nomo bin dum wanim dislot Juwish lida bin reken aibin dum, wal nobodi kaan hendimoba mi langa olabat. Ai wandi go langa det brabli haibala gabman kot deya langa Rom.” Lagijat na Pol bin tok.
12 Wal det gabman bos bin tok langa im ofsaida olabat, en afta imbin dalim Pol, “Wal if yu wandi go langa det haibala kot, wal deya na yu garra go.”
King Agripa bin kotim Pol
13 Bambai na det Roman king neim Agripa bin go langa det taun gulum Sesariya garram im sista neim Benis. Imbin go deya blanga luk det nyubala gabman bos neim Poshas Festas, 14 en wen deibin jidan deya lilbit taim, det gabman bos bin dalim det king blanga Pol.
“Det laswan gabman bos bin libum wan prisana iya neim Pol, 15 en wen aibin go langa Jerusalem, ola Juwish haibala serramonimen en lidamob bin dalim mi olkain stori blanga im, en deibin askim mi blanga hendimoba im langa olabat blanga kilim im ded. 16 Bat aibin dalim olabat ola Roman bos kaan hendimoba enibodi lagijat, dumaji im garra abum tjens blanga tok blanga imselp langa det kot lida langa detlot Juwish bosmob. 17 En wen aibin tok langa olabat lagijat, deibin kaman iya garram mi, en streidawei neksdei aibin kotim det men, 18 en detlot Juwish bosmob bin jandap, en deibin dalimbat mi olkain stori. Bat dei nomo bin dalim mi wanim aibin reken olabat garra tok. 19 Aibin reken dei garra tok imbin breigim Roman lowa. Bat deibin agamin garram det men blanga olabat ron lowa en blanga wan men neim Jisas. Det men bin dai. Bat Pol bin tok imbin gidap laibala.
20 “Wal ai nomo bin sabi wanim blanga dum, en aibin lafta askim Pol if im wandi go langa Jerusalem en larram olabat kotim im deya blanga detlot ting. 21 Bat im nomo bin wandi go deya. Imbin wandi go langa det haibala gabman kot deya langa Rom. Wal aibin dalim main blijiman olabat blanga wotjim im raidap im taim blanga jandim im langa det brabli haibala bos langa Rom.” Lagijat na det gabman bos bin tok.
22 Wal det king bin tok, “Ai wandi irrim det men miselp.”
En det gabman bos bin tok, “Wal yu garra irrim im tumorro.”
23 Wal neksdei na deibin abum bigwan shou wen det king en im sista bin go langa det kothaus, en ola boswan solja en ola lida blanga det taun bin go deya garram dubala du, en afta det gabman bos bin jingat blanga Pol, 24 en wen imbin kaman, det gabman bos bin dalim ebribodi deya.
“King Agripa en ol yumob najalot pipul iya, yumob luk dijan men iya? Ola Juwish pipul iya langa dijan taun en langa Jerusalem bin dalimbat mi olkain stori blanga dijan men, en deibin jinginat adbala langa mi blanga larram olabat kilim im ded. 25 Bat ai nomo bin faindim enijing rong langa im blanga kilim im ded, en wen imbin tok im wandi go langa det haibala gabman kot, aibin jinggabat blanga jandim im deya. 26 Bat ai nomo sabi wanim ai garra dalim det haibala bos blanga wi.
“Wal aibin bringimap im iya langa yu, King Agripa, en langa ol dislot najalot bos iya blanga larram yumob kotim im, 27 en afta yumob garra dalim mi wanim ai garra dalim det haibala bos blanga wi, dumaji ai kaan jandim dijan men langa det haibala bos blanga kotim im nomo garram eni risan.” Lagijat na det gabman bos bin tok.