4
YAWEI det trubala God im kipgon tok, “Yumob irrim mi na ol yumob ritjwan gel brom Sameriya. Yumob brabli leisibala. Yumob oldei jinggabat blanga dagadagat daga, en meigim miselp fetwan jis laik detlot fetwan buligi weya dagadagat gras oldei langa det gudbala pleis gulum Beishan. En yumob oldei kipgon dalimbat yumob hasbin olabat blanga baiyimbat grog blanga yumob. En yumob oldei tridimbat ola wikbala pipul nogudbalawei, en yumob oldei gibit ola po pipul adtaim.
“Trubala mi YAWEI det boswan God, en mi tok brabli trubalawei du. Bambai najalot pipul garra kaman en deigidawei yumob holot garram huk, weya pipul yusum blanga gajim fish, en dei garra lidimbat yumob wan lain, en dei garra tjakidawei yumob thru langa detlot hol blanga det wol langa dijan taun, en dei garra tjakidawei yumob langa det pleis gulum Haman.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Detlot Isreil pipul nomo wandi len Godwei
YAWEI det boswan God im tok langa yumob Isreil pipul, “Yumob gin go langa det pleis gulum Bethel blanga weship, bat wen yumob dum lagijat, yumob kaan meigim miselp gudbala dumaji yumob kipgon dumbat nogudbala ting. En nomeda yumob go langa det najawan pleis gulum Gilgel blanga weship, bat stil yumob oldei dumbat nogudbala ting. Ailibala ebridei yumob gin bringimap buligi o ship blanga barnim en gibit sekrifais ofring, en ebri 3 dei yumob gin bringimap wanbala ting blanga ebri tenbala enijing blanga yumob. En yumob gin bringimap damba blanga theingkyu ofring langa mi, en yumob gin tok praudbalawei blanga detlot najalot enijing weya yumob gibit blanga ofring. Yumob oldei laigim dumbat detkain ting na.
“Yumob jinggabat na. Mi na bin meigim yumob jidan hanggribala langa ol detlot bigwan taun blanga yumob, bat stil yumob nomo bin kambek langa mi. Aibin stapam ola rein weya yumob bin wandim blanga meigim ola daga langa yumob pedik gro. Aibin jandim rein langa wanbala taun en najing langa najawan taun. Rein bin buldan langa wanbala pedik en najawan pedik bin jidan draiwan. Wal ola pipul brom sambala taun weya rein nomo bin buldan bin jidan brabli thestibala en wikwan du en deibin go langa det najawan taun blanga faindim woda, bat najing, dei nomo bin abum naf woda deya blanga dringgim. Bat stil yumob nomo bin kambek langa mi.
“Aibin jandim det brabli hotwan win blanga draiyimap ola daga langa yumob gadin, en aibin jandim loda grashopa blanga dagat ola greip, fig en olib langa yumob gadin. Bat stil yumob nomo bin kambek langa mi.
10 “Aibin jandim brabli nogudwan siknis langa yumob jis laik det siknis weya aibin jandim longtaim langa detlot pipul langa Ijip. Aibin kilim ded ol detlot yangbala men blanga yumob langa bigbala fait en aibin deigidawei ola hosis blanga yumob. En aibin meigim det nogudwan smel blanga ola dedwan bodi go ebriweya langa yumob kemp. Bat stil yumob nomo bin kambek langa mi.
11 “Aibin binijimap brabliwei sambala pipul brom yumob, jis laik aibin binijimap detlot pipul brom det dubala nogudbala taun gulum Sadam en Gamora. En yumob pipul weya ai nomo bin binijimap, yumob na jis laik det wanbala stik weya sambodi bin pulumat bifo imbin barnap langa faiya. Bat stil yumob nomo bin kambek langa mi. Yumob nomo bin abum irriwol. Jen 19:24 12 En blanga tharran na ai garra panishim yumob, en dumaji ai garra dum lagijat, yumob lafta meigim miselp redi blanga det adtaim weya ai garra panishim yumob.” Lagijat na YAWEI bin tok langa yumob.
13 Aibin tok na,
“God na bin meigim ola bigwan hil
en imbin meigim ola win du.
Im na shoum ola pipul wanim im jinggabat.
Im tjeinjim deitaim en meigim naitaim.
Im pudum im fut ontop langa ola haibala pleis langa dijan graun.
Im neim YAWEI det Boswan God.”
Lagijat na aibin tok.

4:11 Jen 19:24