10
Denyul bin abum drim gulijap langa det Taigris Riba
Wal langa det namba 3 yiya wen Sairas bin jidan king langa Pesha, God bin tok langa Denyul thru langa najawan drim. Det naja neim blanga Denyul bin Beltashesa. Det drim bin trubala, bat imbin brabli adwan blanga sabi. Afta na Denyul bin abum najawan drim en imbin sabi wanim det drim bin min.
Wal Denyul bin tok na, “Bifo aibin abum det najawan drim, mi na, Denyul bin kraikraibat en sori miselp blanga 3 wik. Ai nomo bin dagat olkain gudwan daga, o eni bif, en ai nomo bin dringgim eni wain, en aibin libum main heya rafwan raidap det 3 wik bin gopas.
“Langa det namba 24 dei langa det feswan manth langa det yiya aibin jandap wansaid langa det bigiswan riba gulum Taigris. Aibin lukinat langa top en aibin luk wanbala einjul hubin werrimon waitwan kout, en imbin werrimon goldinwan belt. En blanga im bodi bin shain jis laik shainiwan ston, en im feis bin brabli braitwan laik laitining. En im dubala ai bin brabli shainiwan jis laiga laibwan faiya. Im dubala am en im dubala fut bin shain jis laik shainiwan kopa, en wen imbin tok, imbin jis laik bigismob pipul jinginatbat adbala. Reb 1:13-15; 2:18; 19:12
“Wal oni mi na bin luk det drim. Detlot men hubin deya garram mi nomo bin luk enijing, bat olabat bin bradin en ranawei en olabat bin blandim miselp. Aibin deya miselp lukinatbat det drim en aibin gida shok nomo lilbit. Main win bin stap streidawei, en aibin jidan brabli wikwan. En wen aibin irrim im tok, aibin buldan langa graun jis laik aibin deigim fit en aibin leidan deya feisdan langa graun. 10 En aibin filim imbin holdim mi en imbin lidimap mi en imbin meigim mi jidanbat, bat aibin stil sheiksheikbat.
11 “Wal det einjul bin tok langa mi, ‘Denyul, God im laigim yu detmatj. Yu jandap na en yu irrim mi gudwei wanim ai garra tok. God bin jandim mi langa yu.’ Wen det einjul bin tok dijan, aibin jandap bat aibin stil sheiksheikbat.
12 “En imbin kipgon tok na, ‘Denyul, yu nomo bradin. God bin irrim yu preya brom det feswan dei wen yubin jinggabat blanga meigim miselp lobala langa im wulijim yu gin sabi mowa. Aibin kaman blanga ensim yu preya. 13 Det einjul blanga det kantri gulum Pesha bin trai stapam mi blanga 21 dei. Afta na Maikul det wanbala boswan einjul bin kaman blanga album mi, dumaji aibin deya miselp langa Pesha. 14 Aibin kaman blanga meigim yu sabi wanim garra hepin langa yu pipul olabat bambai. Dijan na det drim blanga det taim weya garra kaman bambai.’
15 “Wal wen imbin tok dijan, aibin luk langa det graun en ai nomo bin abum eni wed blanga tok. 16 En afta det einjul hubin luk jis laik men, imbin pudumat im bingga, en imbin tatjim main mawus en aibin tok, ‘Bos, dijan drim meigim mi brabli wikwan. Ai kaan stap sheiksheikbat. 17 Mi jis laiga wekinmen weya jandap lida langa im bos. Hau ai garra tok langa yu? Mi brabli wikwan en shotwin gulijap binij.’
18 “Wal wanmo taim imbin holdim mi, en aibin fil mowa strongbala. 19 Imbin tok, ‘God im laigim yu. Wal yu nomo wori enimo, en yu nomo bradin blanga enijing.’
“Wen imbin tok dijan, aibin fil brabli strongbala na, en aibin tok, ‘Bos, yu dalim mi na wanim yu garra tok. Yubin meigim mi fil brabli gudbala na.’
20-21 “Wal imbin tok, ‘Yu sabi wotfo aibin kaman langa yu? Ai garra shoum yu wanim det sambodi bin raidimdan langa det Buk Blanga Det Trubalawei. Dregli ai garra gobek blanga fait langa det einjul blanga Pesha pipul, en afta ai bidim im ai garra fait langa det einjul blanga detlot Grik pipul. En nobodi garra album mi, oni Maikul, det einjul blanga ola Isreil pipul.’ ” Reb 12:7

10:6 Reb 1:13-15; 2:18; 19:12

10:20-21 Reb 12:7