11
Wal deibin abum oni wanbala langgus basdam. Garram seimwan wed ola pipul bin oldei tok.
Wal wen ola pipul bin stat spredatbat sanraiswei, deibin faindim wan plein kantri deya langa det kantri gulum Bebalon, en deya na olabat bin stap, en deibin tok, “Wal kaman na. Wi lafta meigim madwan brik en barnim langa faiya blanga meigim brabli gudwan.” En deibin hipimap detlot brik na, en deibin abum bitjaman deya du, en deibin jingat langa ola pipul na, “Kaman olabat! Wi garra bildimap taun na garram wan bigbala haus. Det haus garra gajimap raidap insaid langa skai, dumaji wi nomo wandi spredatbat ebriweya langa ebri kantri. Wi wandi jidan wanmob garram bigneim.”
Bambai na YAWEI det trubala God bin kamdan blanga luk det taun en det haibala haus weya deibin meigimbat, en wen imbin luk, imbin dalim miselp, “Dislot iya pipul jidan wan pipul garram wanbala langgus. Olabat brabli klebabala, en dei gin dum enijing dei wandim. Wal wi lafta godan en miksimap det langgus blanga olabat wulijim olabat kaan toktok gija.”
Afta na YAWEI bin kadimat ola pipul, en imbin spredimat olabat langa ebri kantri, dumaji imbin miksimap olabat langgus, en dei nomo bin binijim det taun weya deibin bildimbat.
Wal deibin gulum neim blanga det taun Bebul, dumaji deya na YAWEI bin miksimap olabat langgus, en brom deya na ola difrin langgus bin kamat, en afta na ola pipul bin go en spredat ebriweya langa ola kantri.
Ola bigininimob blanga Shem
Fes Kranakuls 1:24-27
10 Wal 2 yiya afta wen det fladwoda bin godan, Shem bin gajimap 100 yiya, en imbin abum lilboi neim Apekshed. 11 En Shem bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 600 yiya ol.
12 Wal Apekshed bin merrit, en wen imbin 35 yiya ol, imbin abum lilboi neim Shela. 13 En Apekshed bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 438 yiya ol.
14 Wal Shela bin merrit, en wen imbin 30 yiya ol, imbin abum lilboi neim Iba. 15 Wal Shela bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 433 yiya ol.
16 Wal Iba bin merrit, en wen imbin 34 yiya ol, imbin abum lilboi neim Peleg. 17 En Iba bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 464 yiya ol.
18 Wal Peleg bin merrit, en wen imbin 30 yiya ol, imbin abum lilboi neim Riyu. 19 En Peleg bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 239 yiya ol.
20 Wal Riyu bin merrit, en wen imbin 32 yiya ol, imbin abum lilboi neim Serug. 21 En Riyu bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 239 yiya ol.
22 Wal Serug bin merrit, en wen imbin 30 yiya ol, imbin abum lilboi neim Neihowa. 23 En Serug bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 230 yiya ol.
24 Wal Neihowa bin merrit, en wen imbin 29 yiya ol, imbin abum lilboi neim Tera. 25 En Neihowa bin kipgon abumbat biginini raidap imbin brabli olmen, en imbin dai wen imbin 148 yiya ol.
26 Wal Tera bin merrit, en wen imbin 70 yiya ol, imbin abum thribala san neim Eibram, Neihowa en Heran.
Ola biginini blanga Tera
27 Wal iya na det stori blanga Tera. Imbin abum thribala san neim Eibram, Neihowa en Heran.
28 Wal Heran bin dai langa det kantri gulum Bebalon. Imbin dai langa det seimwan taun gulum Yura weya imbin bon, en imbin dai bifo im dedi bin dai. Det olmen Tera bin stil jidan laibala wen im san Heran bin dai.
Wal Heran bin libum thribala biginini biyain, wanbala boi neim Lot en dubala gel neim Milka en Iska.
29 Wal Milka bin merrit langa im ronwan anggul neim Neihowa. Det najawan anggul blanga im neim Eibram bin merrit langa wan wuman neim Serai, 30 en Serai nomo bin abum eni beibi.
31 Wal Tera bin gowei brom det taun gulum Yura, en imbin deigim im san Eibram garram im waif Serai, en imbin deigim Lot, det san blanga im dedbala san du, en deibin stat blanga go langa det kantri gulum Keinan. Bat hafwei langa roud deibin stap langa wan taun gulum Heran. 32 Wal deya na deibin jidan longtaim.
Bambai na wen imbin brabli olmen, Tera bin dai. Imbin gajimap 205 yiya bifo imbin dai.