5
God garra binijimap pipul en kantri
Wal YAWEI det trubala God bin tok, “Ol yumob serramonimen en Isreil pipul, yumob irrim mi na. En yumob femili blanga det king, yumob lisin langa mi du, dumaji ai garra jadjim ol yumob na. Yumob bin trikim ola pipul en yumob bin meigim olabat bulurrum det nogudbalawei blanga yumob. Im jis laik yumob bin meigim trep langa det taun gulum Mispa blanga gajim ola pipul. En im jis laik yumob bin meigim net spredat ontop langa det hil gulum Teibowa blanga gajim ola pipul. En im jis laik yumob bin grajim dipwan hol langa det pleis gulum Akeisha blanga gajim ola pipul. En blanga detlot ting na ai garra panishim yumob.
“Wal yumob Isreil pipul kaan blandim miselp brom mi. Ai sabi wotkain yumob pipul. Yumob nomo trubala langa mi. Yumob nogudbala. En ol detlot ting na oldei stapam yumob blanga kambek langa mi, en yumob wandi kipgon dumbat detlot nogudbala ting, en yumob nomo wandi teiknodis langa mi.
“Ol yumob Isreil pipul oldei reken miselp blanga detlot nogudbala ting weya yumob oldei dumbat, en detlot wed na jidan pruf weya yumob bin oldei goweigowei brom mi. Ol detlot nogudbala ting meigimbat yumob slekbek, en yumob garra binij. En ol detlot Juda pipul garra binij garram yumob du. Yumob stil bringimap yumob buligi en ship blanga abum sekrifais serramoni blanga mi. Bat detlot serramoni kaan album yumob. Nomeda yumob lukabat mi, bat stil yumob kaan faindim mi, dumaji aibin gowei brom yumob. Yumob nomo bin jidan trubala langa mi, en detlot biginini weya yumob bin abumbat nomo blanga main.
“Yumob nomo trubala langa mi. En blanga tharran na ai garra binijimap yumob. En ai garra binijimap dijan kantri blanga yumob du.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Trabul garra kaman langa Isreil en Juda
Wal YAWEI bin tok, “Ol yumob Isreil pipul hu jidan langa det taun gulum Gibiya garra blowim det wisul blanga majurrumap ola solja. En ol yumob Isreil pipul hu jidan langa det taun gulum Rema garra blowim det hon blanga majurrumap ola solja. En ol yumob Isreil pipul hu jidan langa det pleis gulum Bethel garra majurrumap ola solja. En ol yumob Isreil pipul brom det Benjamin klen garra majurrumap miselp redibala blanga fait, dumaji det taim garra kaman weya ol yumob Isreil pipul garra abum det panishmen, en ebribodi langa det kantri garra binijap. En trubala ai dalim ol yumob Isreil pipul dijan ting garra hepin.
10 “Wal mi wail langa ola boswan blanga Juda pipul, dumaji olabat bin go en shifdimbat ola ston weya bin jidan langa det boda langa yumob kantri. En ai garra panishim olabat jis laiga fladwoda weya im tjakidawei ola ebrijing.
11 “Ol yumob Isreil pipul bin abumbat bigismob trabul, dumaji yumob bin go langa najalot pipul blanga askim olabat blanga album yumob, en detlot pipul na bin stat deigidaweibat yumob kantri.
12 “Wal ai garra binijimap ol yumob Isreil pipul, en ai garra binijimap ola Juda pipul du. 13 Wen ol yumob Isreil pipul bin luk yumob kantri bin jidan rabishwan, en wen ola Juda pipul bin luk det kantri blanga olabat bin jidan rabishwan du, yumob Isreil pipul bin go langa det kantri gulum Asiriya, en yumob bin askim det haibala king blanga album yumob. Bat im nomo bin abum pawa blanga album yumob en meigim yumob gudbala.
14 “Wal ai garra binijimap ol yumob Isreil pipul en ola Juda pipul du. Ai garra terrimap yumob hafenhaf jis laiga laiyan weya im kilim enimul blanga dagat. Ai garra deigidawei yumob brom yumob kantri, en afta ai garra gowei brom yumob, en nomo enibodi kaan seibum yumob. 15 Ai garra libum yumob en larram yumob abumbat trabul. Ai garra libum yumob raidap yumob garra tok melabat gilti blanga ola nogudbala ting weya melabat bin dumbat. En wen yumob abumbat det trabul, bambai yumob garra jinggabat mi en kambek en bulurrum mi trubalawei.” Lagijat na YAWEI bin tok.