9
Det san blanga Gidiyan neim Abimalek
Bambai na det san blanga Gidiyan neim Abimalek bin go langa det taun gulum Shekam weya ol im mami femili bin jidan, en imbin dalim olabat, “Yumob garra askim ola men iya hu dei wandim blanga jidan bos blanga olabat. Yumob garra askim olabat if dei wandim detlot 70 san blanga Gidiyan blanga jidan bos o if dei wandim wanbala men blanga jidan bos, en yumob garra rimaindim olabat mi kantrimen blanga olabat du.”
Wal detlot femili blanga Abimalek bin go langa detlot men brom Shekam, en deibin askim detlot men wanim deibin wandim. En detlot men bin dalim olabat deibin wandi bulurrum Abimalek, dumaji imbin kantrimen blanga olabat, en deibin gibit im 70 silbawan mani. Deibin gajim det mani brom det seikridwan haus blanga det drimin gulum Beilberith, en garram det mani Abimalek bin peiyim sambala nogudbala men blanga joinap langa im, en imbin go garram detlot men langa im dedi kemp deya langa det taun gulum Ofra, en deibin grebum ol im braja olabat, en deibin kilim olabat ded holot ontop langa wanbala ston. Deya na ola san blanga Gidiyan bin dai. Oni det lilwan san neim Jotham nomo bin dai, dumaji imbin blandim miselp.
Afta na ola men brom Shekam en det najawan taun gulum Bethmailo bin majurrumap miselp, en deibin go langa det seikridwan ouktri deya langa Shekam, en deya na deibin meigim Abimalek jidan king.
Wal wen Jotham bin irrim deibin meigim im braja king, imbin go langa det hil gulum Gerisim, en imbin jandap ontop langa det hil, en imbin jingat adbala langa ol detlot men langa Shekam, “Yumob irrim mi na, dumaji God kaan lisin langa yumob if yumob nomo teiknodis langa dijan stori weya ai garra dalim yumob. Wantaim ola tri bin majurrumap miselp blanga pikimat tri blanga jidan king blanga olabat, en deibin dalim det olibtri, ‘Yu na garra jidan king blanga melabat.’ Bat det olibtri bin tok, ‘Ai kaan jidan king, dumaji ai wandi kipgon meigimbat det seikridwan oil weya dei oldei yusum langa serramoni blanga ola men en ola drimin.’
10 “Afta na ola tri bin dalim det Figtri, ‘Yu kaman en jidan king blanga melabat.’ 11 Bat det Figtri bin tok, ‘Ai kaan jidan king, dumaji ai wandi kipgon meigimbat det brabli switwan daga.’
12 “Afta na detlot tri bin dalim det Greiptri, ‘Yu kaman en jidan king blanga melabat.’ 13 Bat det Greiptri bin tok, ‘Ai kaan jidan king, dumaji ai wandi kipgon meigimbat det wain weya dei oldei yusum blanga meigim ola men en ola drimin gudbinji.’
14 “Afta na detlot tri bin dalim det jigininbala tri, ‘Yu kaman en jidan king blanga melabat.’ 15 En det jigininbala tri bin tok, ‘If im trubala yumob wandi meigim mi jidan king, wal yumob kaman en jidan andanith langa main sheid. En if yumob kaan kaman en faindim eni sheid, wal faiya garra kamat brom main bushis en barnimap ola bigwan sidatri hu jidan bos blanga yumob.’ ” Lagijat na Jotham bin tok langa detlot men, dumaji imbin sabi Abimalek bin jis laik det jigininbala tri weya kaan meigim ola pipul jidan gudbalawei, en imbin sabi Abimalek garra meigim trabul blanga olabat.
16 Wal Jotham bin kipgon tok langa olabat, “Yumob nomo bin jinggabat gudwei bifo yumob bin meigim Abimalek jidan king. Yumob nomo bin lukbek langa Gidiyan. Imbin dum gudbala ting blanga yumob. Bat yumob nomo bin tridim im femili gudwei.
17 “Yumob jinggabat na. Main dedi bin fait blanga yumob. En im nomo bin jinggabat im ronselp wen imbin fait detlot Midiyan pipul blanga meigim yumob fri. 18 Bat tudei yumob bin gibit bekboun langa main dedi femili, en yumob bin kilim ded ola san blanga im. Wal wotfo yumob bin kilim olabat ded? Ai sabi wotfo. Main dedi bin abum san brom det wekingel blanga im, en det wekingel im yumob kantrimen, en blanga tharran na yumob bin meigim Abimalek jidan king blanga dijan taun.
19 “Wal if yumob bin dum gudbala ting langa Gidiyan en im femili olabat, wal yumob garra jidan gudbinjiwei garram Abimalek, en im garra jidan gudbinjiwei garram yumob du. 20 Bat if yumob nomo bin tridim Gidiyan en im femili olabat gudbalawei, wal Abimalek garra meigim trabul blanga yumob garram faiya, en im garra barnimap ol yumob men brom Shekam en Bethmailo jis laik det faiya garra barnimap ola tri. En yumob garra meigim trabul blanga Abimalek du en barnimap im.” 21 Lagijat na Jotham bin tok langa detlot men, en afta imbin ranawei langa det taun gulum Biya, dumaji imbin bradin blanga im braja, en deya na imbin jidanbat.
22 Wal Abimalek bin jidan bos blanga detlot Isreil pipul fo 3 yiya, 23 en afta God bin meigim Abimalek en detlot men brom Shekam jidan bedfren gija, en dei nomo bin wandi bulurrum im na. 24 God bin meigim olabat gibit bekboun langa Abimalek, dumaji imbin wandi panishim Abimalek en ol detlot men hubin bekimap im blanga det nogudbala ting weya imbin kilim ola san blanga Gidiyan ded.
25 Bambai na detlot men brom det taun bin wandi meigim trep blanga Abimalek, en deibin blandim miselp langa ola hil, en deibin stat stilimbat ola enijing brom ola pipul hubin wandi go thru langa det hil kantri, en afta det wed bin gobek langa Abimalek.
26 Bambai na wanbala men neim Geil bin go garram im braja olabat langa det taun gulum Shekam. Olabat dedi bin neim Ibad, en detlot men brom det taun bin gudbinji blanga Geil, 27 en deibin ol go langa olabat gadin blanga gajimbat ola daga brom detlot greiptri, en afta deibin meigim wain brom detlot greip daga, en deibin go langa det seikridwan pleis blanga olabat drimin, en deya na deibin abum bigwan padi, en deibin dagadagat daga en dringgimbat wain, en deibin ol tokabat Abimalek nogudbalawei, 28 en det men neim Geil bin tok, “Wotkain men wi? Wotfo wi bulurrum Abimalek? Im det san blanga Gidiyan, indit? Wal im nomo wi kantrimen. En imbin meigim det men neim Sebul jidan sekanbos blanga im. Wal wi kaan bulurrum im. Wi garra jinggabat det grengrenfatha blanga wi neim Heima, en wi garra abum bos brom im femili. 29 If ola pipul iya bina meigim mi bos, wal ai bina andimwei Abimalek, en ai bina dalim im blanga majurrumap im solja olabat en kaman en fait langa mi.” Lagijat na Geil bin tok.
30 Afta na Sebul bin irrim wanim Geil bin tok, en imbin gitwail nomo lilbit, 31 en imbin jandim wed langa Abimalek deya langa det taun gulum Aruma, imbin tok, “Det men neim Geil bin kaman langa dijan taun garram im braja olabat, en dei reken dei kaan larram yu kambek iya. 32 Wal wen im naitaim, yu en yu solja olabat lafta go en blandim miselp langa ola pedik raidaran langa dijan taun, 33 en wen det san gidap, yumob garra gidap en ran kwikbala langa dijan taun blanga fait, en wen Geil en im solja olabat kamat blanga fait langa yumob, yumob garra fait brabli adbala langa olabat nomo slekap.” Lagijat na Sebul bin jandim wed langa Abimalek.
34 Wal Abimalek bin lisin langa Sebul, en wen imbin naitaim, imbin kadimat im solja olabat, en imbin meigim fobala grup, en deibin go en blandim miselp raidaran langa det taun, 35 en ailibala wen deibin luk Geil bin kamat en jandap deya langa det meinwan geit garram Sebul, streidawei deibin gidap en stat ran langa det taun.
36 Wal wen Geil bin luk langa olabat, imbin dalim Sebul, “Yu luk deya! Sambala men dei kamindan brom detlot hil!”
Wal Sebul bin tok, “Nomo. Tharran yu lukinatbat nomo men. Tharran shedo.”
37 Bat Geil bin tok, “Yu luk deya langa det bigwan hil! Tharran ola men kamindan! En yu luk deya langa det seikridwan tri! Sambala men kaminap brom deya du!”
38 Wal Sebul bin tok, “Yu na bin tok blanga meigim miselp bos, indit? Yu na bin dalimbat ola men nomo blanga bulurrum Abimalek, indit? Wal yu go na en fait langa im.”
39 Brom deya Geil bin gajim ola men blanga im, en deibin go en fait langa Abimalek, 40 en Abimalek bin bidim olabat, en Geil bin lafta ranawei.
Wal Abimalek en im solja olabat bin kilim loda pipul deya ebriweya raidap langa det geit blanga det taun, 41 en afta Abimalek bin gobek en jidan langa det taun gulum Aruma.
Lagijat na Sebul bin meigim Geil en im braja olabat gowei brom Shekam, en dei nomo bin lau kambek en jidan deya.
42 Neksdei na Abimalek bin irrim weya ola pipul langa Shekam garra go en wek langa ola pedik, 43 en imbin kadimat im solja olabat, en imbin meigim thribala grup, en deibin go en blandim miselp langa detlot pedik, en wen deibin luk ola pipul gowei brom det taun, Abimalek en im solja olabat bin gidap en deibin kilim olabat ded. 44 Det dubala grup bin kilim ola pipul deya langa detlot pedik, en Abimalek bin ran garram im grup raidap langa det meinwan geit, 45 en deibin faitfait ol dei, en deibin kilim ola pipul langa det taun ded, en deibin rudimat ola haus, en deibin tjakam solt ebriweya langa det graun blanga meigim det graun nogud.
46 Wal wen ola boswan men hubin deya langa det speshalwan haus blanga Shekam bin irrim wanim bin hepin, deibin go en blandim miselp langa det strongwan haus deya langa det seikridwan pleis blanga det drimin gulum Beilberith, 47-48 en wen Abimalek bin irrim deibin majurrumap miselp deya, imbin go garram im solja olabat langa det hil gulum Seilman, en imbin kadim wanbala tri garram im tomiyauk, en imbin pudum det wud langa im sholda, en imbin dalim im solja olabat blanga hariyap en dum seimwei laik imbin dum, 49 en deibin ol kadim tri, en deibin garrimap det wud, en deibin bulurrum im raidap langa det seikridwan pleis, en deya na deibin pailimap ola wud raidaran langa det haus weya detlot boswan bin blandim miselp, en afta deibin meigim faiya, en det faiya bin barnimap ol detlot pipul deya insaid langa det haus, en deibin ol dai. Det namba blanga detlot pipul hubin dai deya bin 1,000 men en wuman.
50 Brom deya Abimalek bin go langa det najawan taun gulum Thebes, en imbin fait langa ola pipul deya du, en imbin bidim olabat, 51 en ola men en wuman bin gowin langa wanbala brabli strongwan haus deya, en deibin lokimap ola dowa, en deibin gowap ontop langa det rufpat.
52 Wal wen Abimalek bin go langa det strongwan haus weya detlot pipul bin jidan, imbin go langa det dowa blanga stadimap faiya blanga barnimap det haus. 53 Bat wanbala gel bin tjakamdan granding ston brom ontop, en det ston bin hitim Abimalek langa im hed, en imbin krekim im hed boun, 2 Sem 11:21 54 en streidawei imbin jingat langa det wekinmen blanga im, en imbin dalim im, “Yu deigimat yu longwan naif en kilim mi ded, dumaji ai nomo wandim stori blanga goran ebriweya weya det gel bin kilim mi ded.”
Wal det wekinmen bin deigimat im longwan naif, en imbin kilim Abimalek ded, 55 en afta wen ola solja bin luk imbin dai, deibin ol gowei en gobek langa olabat ronwan kemp.
56 Lagijat na God bin panishim Abimalek blanga det nogudbalawei weya imbin dum langa im dedi wen imbin kilim im 70 braja olabat ded, 57 en God bin panishim detlot men brom det taun gulum Shekam blanga olabat nogudbalawei jis laik weya det san blanga Gidiyan neim Jotham bin dalim olabat basdam.

9:53 2 Sem 11:21