1 Petrus
Petrus susura ka esan
1
Sodꞌa-moleꞌ
1-2 Susura ia mia au, Petrus, naeni Yesus Kristus dedꞌenun.
Au suraꞌ susura ia fee neu basa hei fo Lamatualain pili nala nggi ena. Ama dadꞌi atahori feaꞌ mana leo sea-saranggaa sia mamanaꞌ hetar sia profinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, ma profinsi Bitinia.
Toronoo susue ngga ra e! Mia fefeun, Amaꞌ Lamatualain pili nala nggi ena fo dadꞌi Eni atahorin. Dula-dꞌalen o tao nameu nggi soaꞌ neu Eni, naa fo ama tao tungga basa parendaꞌ fo Yesus Kristus fee nggiꞌ a. Ma mete ma ama tao tungga basa parendan naa ra, naa onaꞌ Lamatuaꞌ bibirus Yesus raan neu nggi, dadꞌi tatandaꞌ oi, ama dadꞌi meuꞌ fee neu E.
Au hule-oꞌe fo Lamatualain natudꞌu rala malolen neu nggi, fo ona bee na, ama misodꞌa tamba fai na tamba nenee lino-lino ma mole-dame.
Mete ma tamahere neu Lamatuaꞌ, na tamahena neu E
Basa kokoa-kikioꞌ soaꞌ neu Lamatualain! Eni, hita Lamatuan Yesus Kristus Aman. Huu Lamatuaꞌ rala susuen, naeni de Ana sue naseliꞌ nggita. Yesus Kristus mate, basa ma Ana nasodꞌa baliꞌ. Dadꞌi mete ma Yesus Kristus fee nggita tasodꞌa, na Ana fee nggita masodꞌa feuꞌ onaꞌ hita nenebꞌonggi baliꞌ. Naeni de ata tamahere takandoo neu Kristus, ma tamahena tebꞌe-tebꞌeꞌ tae, dei fo Ana naꞌabꞌoi nggita no maloleꞌ. Sia raefafoꞌ ia, mete ma amaꞌ esa mate, na, ana lao hela hata-heton fee neu ana nara. Onaꞌ naa boe, Yesus mbedaꞌ hela pusaka fee nggita sia sorga. Te pusaka naa nda bisa nambalutu sa ma nda sambu-lalo sa. Hei mimihere mae, Lamatuaꞌ naꞌena koasa fo tulu-fali nala nggi. Ana naꞌaboi ma nanea nggi, fo nda hambu mana tao ralutu nggi sa. Ma mete ma raefafoꞌ sambu-lalo, Ana nae natudꞌu, no dalaꞌ bee Eni fee masodꞌaꞌ neu nggi.
Naa de, mae aleꞌ ia ama mimedꞌa beran seli huu ama musi hambu sususaꞌ mataꞌ-mataꞌ o, rala mara mimihoꞌo. Lamatualain hela nggita hambu sosobꞌa-dodꞌouꞌ ra, fo nae fora nemehere tara neu E. Mete ma ata tala seri mia sosobꞌaꞌ ra, naa natudꞌu oi, hita nemeheren mahereꞌ ma matetuꞌ. Bisa taꞌasasamaꞌ no lilo a. Huu hita musi hotu lilo a neu ai a, fo orut hendi manggenggeon, dei fo ata feꞌe hambu lilo a meun. Tao-tao te, tungga Lamatualain dudꞌuꞌan, hita nemeheren felin lenaꞌ lilo mbilas. Dadꞌi mete ma tala seri mia sosobꞌa-dꞌodꞌouꞌ naa ra, na, dei fo leleꞌ Yesus Kristus baliꞌ nema, Lamatualain o koa nggita, boe ma natudꞌu manaseli tara, ma fee nggita hadꞌa-hormat.
Mae hei nda feꞌe mita Yesus no mata mara sa o, te hei sue E. Mae leleꞌ ia hei nda mita Yesus sa o, te hei mimihere E. Hei rala mara mimihoꞌo mala seli, mae nda hambu dedꞌea dekeꞌ sa ndaa nafadꞌe atahori soꞌal rala maꞌahe mara sa. Huu mimihere Yesus, de hei hahambum, naeni Lamatualain fee masodꞌaꞌ neu nggi mia sala-singgo mara.
10 Lamatualain mana ola-olan dalahuluꞌ ra sangga dalaꞌ fo rae rahine no maloleꞌ, no dalaꞌ bee Lamatualain fee atahori rasodꞌa mia sala-singgo nara. Mana ola-olaꞌ naa ra rafadꞌe memaꞌ soꞌal Lamatuaꞌ natudꞌu rala malolen neu nggi, huu Ana sadꞌia memaꞌ nae fee masodꞌaꞌ neu nggi. 11 Kristus Dula-dalen ue-tao sia rala nara fo nafadꞌe memaꞌ oi, dei fo Kristus musi hambu sususaꞌ, ma no dalaꞌ bee Ana musi hambu doidꞌosoꞌ. Basa dei fo Lamatuaꞌ soꞌu nananaru E. Naeni de mana ola-olaꞌ naa ra rae rahine fai hiraꞌ fo dalaꞌ ia ra dadꞌi. 12 Boe ma, Kristus Dula-dalen nafadꞌe neu mana ola-olan naa ra nae, ara nda rita sa, te hei mana mita dalaꞌ ia ra. De ia na hei o bisa rena soꞌal dalaꞌ ia ra, huu Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren mia sorga haitua atahori laen fo reu rafadꞌe Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen neu nggi. Tao-tao te, Lamatuaꞌ ate nara sia sorga o nau rita dalaꞌ ia ra boe.
Lamatuaꞌ denu nggita tasodꞌa meumareꞌ
13 Naeni de ama musi mihehere fo mihine malolole basa dalaꞌ ia ra. Minea malolole fo ama dudꞌuꞌa no ndoos. Mihehere fo mimihere mikindoo neu Yesus Kristus losa Ana baliꞌ nema. Huu leleꞌ naa, Lamatuaꞌ nau natudꞌu rala malolen neu nggi. 14 Ama musi rena neu Lamatualain, onaꞌ ana-anaꞌ ra rena neu ina-ama nara. Feꞌesaꞌan, hei nda feꞌe mihine Lamatuaꞌ dala masodꞌa ndoo-tetun sa. Te ia na mihine ena. De afiꞌ misodꞌa tungga dudꞌuꞌa deꞌulakaꞌ mara fai. Te naa hei dala masodꞌa mbara ma. 15 Naeni de ia na ama musi misodꞌa meumareꞌ. Huu Lamatuaꞌ Meumareꞌ. Ana mana noꞌe nala nggi fo dadꞌi Eni anan. Huu naa, basa dala masodꞌa mara musi meumareꞌ. 16 Te nenesuraꞌ sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren nae, “Hei musi meumareꞌ, huu Au meumareꞌ.” Malangga Agama ra Atoran na 11:44-45; 19:2; 20:7
17 Hei hiiꞌ a ola-olaꞌ mo Lamatualain onaꞌ Eni, hei Amam. Ana o dadꞌi mana maꞌetuꞌ dedꞌeat dei fo mana paresaꞌ atahori esaꞌ-esaꞌ masodꞌan. Te Ana nda onaꞌ mana maꞌetuꞌ dedꞌeat laen ra sa. Huu Ana naꞌetuꞌ atahori dedꞌean no matetuꞌ, nda soko seseriꞌ sa. Naa de ama musi misodꞌa besa-bꞌesa. Te hei onaꞌ atahori fuiꞌ mana leo naꞌatataaꞌ sia raefafoꞌ ia.
18 Hei bubꞌuluꞌ mae, Kristus bae etu ena de tefa-soi nala nggi mia masodꞌa mara nda mana naꞌena huu-pataꞌ sa. Hei simbo mala masodꞌaꞌ mataꞌ naa, mia bei-baꞌi mara, onaꞌ suꞌi pusaka sa. Te misinedꞌa, Kristus nda bae nala nggi nendiꞌ lilo do doi fulaꞌ fo mana mopoꞌ sa. 19 Te Ana bae nala nggi nendiꞌ raan. Naa, felin manaseliꞌ! Ana mate onaꞌ bibꞌi lombo anaꞌ nda mana tao salaꞌ sa, fo ara hala tao dadꞌi tutunu-hohotuꞌ.
20 Leleꞌ Lamatualain nda feꞌe tao raefafoꞌ ia sa, Ana nahine memaꞌ saa fo Kristus nae taoꞌ a. Te feꞌesaꞌan, Lamatualain nda feꞌe natudꞌu Kristus neu atahori sia raefafoꞌ ia sa. Ia, dei de, Ana natudꞌu Kristus, fo dadꞌi papala-babꞌanggiꞌ soaꞌ neu nggi. 21 Huu Kristus tao taꞌo naa, naa de hei bisa mimihere neu Lamatualain. Huu Ana tao nasodꞌa baliꞌ Kristus, ma soꞌu nanaru E. Lamatualain tao taꞌo naa, fo ama mimihere neu E, ma mimihena fo Ana tao tungga saa fo Ana helu-fuli memaꞌ a ena.
22 Hei tao tungga saa fo matetuꞌ a. Dadꞌi ia naa ama bisa ue-tao no manggate fee neu Lamatuaꞌ. Naa tao nggi sue matetuꞌ neu toronoo atahori mamahereꞌ ra. Hei susuem naa musi bau manggateeꞌ, huu rala mara meumareꞌ. 23 Ia na, hei hambu masodꞌa feuꞌ ena. Te masodꞌa feuꞌ ia, hei nda hambu mia ina-ama mara fo dei fo mana mate sia raefafoꞌ ia sa, te ama hambu mia hita Aman mana sia sorga fo nda mana mateꞌ a sa. Hei masodꞌa feum ia, hei hambu tungga Lamatuaꞌ Hara-liin. Hara-liin ia, nendi masodꞌa ndoo-tetuꞌ, ma naꞌatataaꞌ nakandoo. 24 Huu Lamatuaꞌ Susura Meumaren suraꞌ nae,
“Atahori, onaꞌ uru, do, bunaꞌ esa.
Huu lole nara, nda raꞌatataaꞌ doꞌ sa.
Uru a, male.
Bunaꞌ o, ou hendi boe.
Doo-doo ma ara mate, ma sambu-lalo hendi se.
25 Te hita Lamatuan Hara-liin,
naꞌatataaꞌ nakandoo, ma nda namaꞌetu sa.”
Naa, Lamatuaꞌ Hara-liin, naeni, Hara-lii Maloleꞌ fo hai mifadꞌe neu nggi ena. Yesaya 40:6-8

1:16 Malangga Agama ra Atoran na 11:44-45; 19:2; 20:7

1:25 Yesaya 40:6-8