1 Tesalonika
Paulus susura kaesan
fee neu atahori saraniꞌ sia kota Tesalonika
1
Paulus se haitua sodꞌa moleꞌ
Sodꞌa moleꞌ mia au, Paulus, ma mia toronoo nggara, Silas no Timotius.
Hai haitua susura ia, fee neu basa hei atahori saraniꞌ sia kota Tesalonika. Hei, mana hii tungga Lamatualain hita Aman, no tungga Yesus Kristus, hita Malanggan.
Hai moꞌe fo Lamatualain natudꞌu rala malolen neu nggi, naa fo ama misodꞌa no mole-dꞌameꞌ. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 17:1
Paulus noꞌe makasi huu atahori Tesalonika ra ramahere rakandoo
Hai moꞌe makasi mikindondooꞌ a neu Lamatualain huu hei nemehere mara. Hai hule-oꞌe fee basa nggi hatuꞌ-rerelon. Hai misinedꞌa mikindooꞌ a ue-tatao mara huu mimihere neu Lamatuaꞌ ma sue E. Hei miꞌitataaꞌ mikindoo mo tataos naa ra, huu mimihena neu Lamatuaꞌ Yesus. Hai akaꞌ moꞌe makasi ma mendi basa naa ra reu Lamatualain, hita Aman, matan.
Toronoo nggare! Hai bubꞌuluꞌ Lamatualain sue nggi. Naa de, Ana pili nala nggi dadꞌi bobꞌonggin. Leleꞌ hai misiꞌ Tesalonika, hai mifadꞌe nggi Lamatuaꞌ Dudꞌui Malolen. Leleꞌ naa, hei pasa ndiki mara de rena malolole hai oꞌolam. Hei nda renaꞌ a sa, te ama o mita no mata-ao mara Lamatualain koasan mia Dula-dale Meumaren. Naa mana tao hei simbo tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatualain Dudꞌui Malolen. Leleꞌ naa, hei mita hai tetende-nemberii mara, ma hai tao taꞌo bee fo hei mihine tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatualain dꞌalan. Huu hei hii nau tungga Lamatualain hihiin, naa de misodꞌa tungga hai tatao-nonoꞌim, ma misodꞌa tungga Lamatuaꞌ Yesus tatao-nonoꞌin boe. Te leleꞌ hei simbo Dudꞌui Maloleꞌ naa, hambu atahori raꞌasususaꞌ hei. Mae taꞌo naa o, hei nda miꞌiundaꞌ sa, huu Dula-dale Meumareꞌ tao namahoꞌo rala mara. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 17:5-9
No taꞌo naa, hei mitudꞌu dalaꞌ soaꞌ neu basa atahori mamahereꞌ sia propinsi Makedonia no propinsi Akaya. Te nda siaꞌ a naa sa. Lamatualain Dudꞌui Malolen o neneola-olaꞌ mia hei sia Tesalonika losa sudꞌiꞌ a bee-bꞌee. Dadꞌi hai feꞌe mae olaꞌ saa fai, huu basa atahori rena hei nemeherem neu Lamatualain ena. Sia bee-bꞌee atahori ra badꞌuiꞌ oi maꞌahulun hei simbo hai no lima ruaꞌ. Basa ma hei nggari hendi sosonggo mara, de heoꞌ baliꞌ tungga Lamatualain matetuꞌ a. Huu hei mae dadꞌi Lamatualain masodꞌaꞌ a pusakan. 10 Ara o badꞌuiꞌ rae, hei nea-nea Lamatualain Anan Yesus nema mia sorga. Maꞌahulun, atahori ra tao risa E, te Lamatualain tao nasodꞌa baliꞌ E ena. Mete ma Lamatualain nae fee huku-dokiꞌ neu atahori, na, Lamatuaꞌ Yesus mana soi nala nggita mia Lamatualain nasan.

1:1 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 17:1

1:6 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 17:5-9