Paulus susuran
fee neu atahori mamahereꞌ sia
Efesus
1
Paulus suraꞌ susuran nae
Sodꞌa-moleꞌ mia au, Paulus. Au suraꞌ susura ia fee neu basa hei, mana dadꞌi Yesus Kristus atahorin sia Efesus,* Hambu susura dedꞌea Yunani ruma nda nenesuraꞌ oi, “sia kota Efesus”. Huu naa, atahori mahineꞌ ruma duꞌa rae, susura ia, Paulus susuran fee neu basa atahori mamahereꞌ sia bee-bꞌee. ma mana maꞌatataaꞌ misodꞌa meumareꞌ tungga hihii-nanaun. Eni ia, mana denu au tungga Lamatualain hihii-nanaun. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:19-21; 19:1
Naa! Lamatualain, hita Aman. Ma Yesus Kristus, hita Lamatuan. Au hule fo Ara ratudꞌu rala malole Nara fo hei leo-lao no mole-dꞌame.
Paulus koa-kio Lamatualain no Yesus Kristus
Koa-kio Lamatualain! Koa-kio hita Lamatuan Yesus Kristus Aman Lamatualain. Huu Lamatuaꞌ fee hita papala-babꞌanggiꞌ mataꞌ-mataꞌ mia sorga, huu hita dadꞌi Yesus Kristus atahorin ena.
Te leleꞌ raefafoꞌ feꞌe nese, Lamatualain sue ma pili nala hita ena, fo dadꞌi teu Kristus atahorin. Ana nau hita tasodꞌa no meumareꞌ fo atahori nda bisa rundu salaꞌ neu nggita sa. Ana naꞌetuꞌ basa eniꞌ a maꞌahulun, fo pake Yesus Kristus tao hita dadꞌi Anan. Ia mana tao ralan namahoꞌo. Naa de hita koa-kio E. Huu natudꞌu rala malolen neu hita, fo tasodꞌa taꞌabꞌue to Ana susuen.
Mae maꞌahulun hita nda tasodꞌa meumareꞌ tungga Lamatualain dꞌala masodꞌan sa o, Ana natudꞌu rala malolen, ma haitua Anan, fo raan nandali losa mate. No dalaꞌ naa, Anan soi-tefa nggita mia sala-singgo tara. Kolose 1:14 Huu sue naseliꞌ hita, de Ana o tao manggarelo hita ralan, fo bisa tahine hihii-nanaun. Maꞌahulun, Lamatualain nda feꞌe nafadꞌe basa hihii-nanaun neu atahori sa. Te aleꞌ ia, Ana fee hita tahine tae, eniꞌ a lele uluꞌ a Ana naꞌetuꞌ nala nae pake Yesus Kristus fo nadꞌameꞌ atahori no Lamatualain. 10 Losa fain, Yesus Kristus dadꞌi Malangga fo nalalao basa mana sia raefafo ma sia sorga ra.
11-12 Huu hita tasodꞌa to Kristus, naa de hita simbo tala hata-hetoꞌ mia Lamatualain. Te mia fefeun, Ana pili hai atahori Yahudi, dadꞌi Eni atahorin ena. Ana nae pake hai fo soi dalaꞌ fee neu nusaꞌ laen ra, naa fo basa atahori bisa ramahere Kristus. Basa ia ra dadꞌi, tungga saa fo Ana naꞌetuꞌ basa ena. No taꞌo naa, basa hita bisa soꞌu-botiꞌ Lamatualain nara manaselin.
13 Huu hai soi dalaꞌ ena, naa de hei mia nusaꞌ laen o bisa masoꞌ dadꞌi Kristus atahorin, sadꞌi hei mimihere Hara-lii Malole matetun naa. Huu hara-lii Maloleꞌ naa fee masodꞌa neu nggi.
Mete ma mimihere taꞌo naa, na hei simbo Lamatualain Dula-dꞌale Meumaren fo Ana helu-fuliꞌ a. Te Dula-dꞌale Meumareꞌ naa, onaꞌ cap fo dadꞌi tatandaꞌ oi, hei dadꞌi Eni enan ena. 14 Dula-dꞌale Meumaren o dadꞌi tanda nemehereꞌ oi, dei fo Lamatualain fee basa saa fo Ana helu-fuliꞌ naa, losa soi-tefa hita dadꞌi Eni atahori nara, de nene koa-kioꞌ, huu manaseliꞌ.
Paulus hule-oꞌe fee atahori Efesus ra
15 Au rena naeꞌ ena, soꞌal hei nemehere mara neu Hita Lamatuan Yesus Kristus, ma susue mara neu atahori mamahereꞌ ra. Naa de 16 au nda uloeꞌ oꞌe makasi neu Lamatualain sa. 17 Au hule-oꞌe ae, “Ama Bꞌonggiꞌ! Amaꞌ, au Lamatua ngga Yesus Kristus Lamatualain na. Ma Amaꞌ, manaseliꞌ. Au oꞌe Amaꞌ fee Dula-dꞌalem neu atahori Efesus ra, fo rahine dꞌala-dꞌala ndoo-tetuꞌ, ma rahine Amaꞌ no maloleꞌ. 18 Au oꞌe fo Amaꞌ Lamatualain soi rala dudꞌuꞌa nara, ma tao munggurelo rala nara, fo rahine basa saa fo Amaꞌ helu-fuli nae fee neu se. Au o nau fo ara rahine hata-hetoꞌ fo Amaꞌ helu-fuli mae fee neu se. Te hata-hetoꞌ naa, manaseliꞌ tebꞌe, na! 19 Au o oꞌe fo Amaꞌ tulun, fo rahine malole seluꞌ Amaꞌ koasa mana selim. Huu Amaꞌ pake koasa naa fo tulun atahori mamahereꞌ ra. 20 Te Lamatualain koasan naa, manaseliꞌ tebꞌe! Ana tao nasodꞌa baliꞌ Yesus Kristus mia mamaten nendiꞌ koasa naa. Basa ma Lamatualain soꞌu Yesus Kristus sorga neu, de naꞌeꞌendo E sia Lamatualain bobꞌoa onan sia mamanaꞌ nene fee hadꞌa-hormat seli. Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:1 21 Ana sia ataꞌ lenaꞌ basa mana sia raefafoꞌ ma sia sorga ena. Huu Ana manaseliꞌ lenaꞌ basa koasa, ma mana toꞌu parendaꞌ ra. Ana toꞌu koasa manaselin naa, nda akaꞌ leleꞌ ia sa. Huu Ana toꞌu nakandoo losa doo nduꞌu doon. 22 Lamatualain mana fee basaꞌ e beꞌutee neu Kristus. Ma Ana o mana soꞌu Kristus dadꞌi Malangga fo nauli basa dalaꞌ natoꞌuꞌ no atahori mamahereꞌ ra. Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 8:6 23 De mete ma Ana dadꞌi Langgaꞌ, na hita atahori mamahereꞌ ra dadꞌi onaꞌ Eni aon. Dei fo hita mana tao tabasaꞌ saa fo Ana tao leleꞌ Ana feꞌe mia raefafoꞌ. Huu Eni mana naꞌena koasa fo tao basaꞌ e dadꞌi, tungga Lamatualain hihii-nanaun.” Kolose 1:18
Au hule-oꞌe fee nggi taꞌo naa.

*1:1 Hambu susura dedꞌea Yunani ruma nda nenesuraꞌ oi, “sia kota Efesus”. Huu naa, atahori mahineꞌ ruma duꞌa rae, susura ia, Paulus susuran fee neu basa atahori mamahereꞌ sia bee-bꞌee.

1:1 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:19-21; 19:1

1:7 Kolose 1:14

1:20 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 110:1

1:22 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 8:6

1:23 Kolose 1:18