Paulus susuran
fee atahori mamahereꞌ sia kota
Filipi
1
Paulus suraꞌ susuran
(Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:12)
Susura ia mia au, Paulus. Nonoo ngga Timotius o fee hara sodꞌa-moleꞌ neu hei boe. Hai ruꞌa nggi, Yesus Kristus atahori dedꞌenun.
Hai haitua susura ia fee neu basa atahori mana ramahere neu Yesus Kristus sia kota Filipi. Ma hai nau fo basa malangga atahori saraniꞌ, ma mana tulu-fali malangga atahori saraniꞌ ra, rahine malolole susura ia isin.
Lamatualain naa, hita Aman. Ma Yesus Kristus hita Malanggan. Hai moꞌe fo ratudꞌu rala malole nara neu nggi, fo ama misodꞌa no mole-dꞌame.
Paulus hule-oꞌe fo Lamatuaꞌ nanea atahori nara sia kota Filipi
Dꞌooꞌ ena au nda ita hei sa, te au nda liliiꞌ nggi sa! Mete ma au usunedꞌa hei, na au oꞌe makasi neu Lamatuaꞌ, huu hei mimihere mikindoo neu E. Mete ma au hule-oꞌe fee nggi, na rala ngga namahoꞌo, huu eniꞌ a fefeun hei simbo Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen, hei dui-bꞌengga mikindoo ue-tatao Na, miꞌibꞌue mo au. Naa natudꞌu oi, Lamatualain mulai ue-tao sia rala mara ena. Ma au uhine tebꞌe-tebꞌeꞌ ae, Ana ue-tao nakandoo ue-tatao malolen, losa babꞌasan, leleꞌ Yesus Kristus baliꞌ-nema.
Memaꞌ nandaa au sue nggi, huu rala ngga nene paꞌa-sii no hei eniꞌ a dooꞌ ena. Leleꞌ naa, hei ue-tao tungga au boe, leleꞌ au ufadꞌe Lamatuaꞌ Hara-lii malolen neu atahori, ma utaa-uselu o atahori mana labꞌan Hara-lii Maloleꞌ a. Mae au bꞌui rala uu o, hei nda mela hela au sa. Lamatualain bubꞌuluꞌ nae, rala ngga maꞌahe seli neu nggi. Au susue ngga neu nggi, onaꞌ Yesus Kristus susuen boe.
9-10 De au hule-oꞌe fee nggi, taꞌo ia: au oꞌe fo hei esa boe sue esa mikindoo ma au o hule fo Lamatualain fee nggi mihine tebꞌe-tebꞌeꞌ dalaꞌ bee maloleꞌ, fo masodꞌa mara dadꞌi ndoo-meuꞌ. Dei fo, leleꞌ Kristus naꞌetuꞌ dedꞌeat fee basa atahori, nafadꞌe nae, hei nda sala saa-saa sa boe, 11 huu mesaꞌ ne mana tao rala mara ndoo-meuꞌ de leo-lao no ndoo-tetuꞌ boe. No leleo-lalao mara taꞌo naa, atahori laen ra soꞌu rananaru Lamatualain, ma koa-kio E boe.
Mae hambu doidꞌosoꞌ o, tamahere takandoo neu Lamatuaꞌ Yesus
12 Toronoo susue nggara e! Au nau nggi mihine mae, hambu atahori tao doidꞌoso au, de tao bui rala uu. Te nda bubꞌuluꞌ sa te, Lamatuaꞌ Hara-liin nene dui-bꞌenggaꞌ nakandoo, 13 sambe soldꞌadꞌu mana ranea sia ume panggat, ma basa atahori laen o bubꞌuluꞌ rae, au bui rala uu huu tungga Yesus Kristus. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 28:30 14 Lamatualain atahori nara sia ia rita rae, Lamatuaꞌ tao taꞌo naa leleꞌ au sia bui ia rala. Naa de ara boe rambarani, de ara nda ramatau sa ena. Boe ma ara olaꞌ relo-relo Lamatuaꞌ Hara-liin sia bee-bꞌee.
15-17 Sia ia hambu atahori mataꞌ rua mana manggate ranori Kristus dꞌalan na. Naeni, ruma ue-tao no rala ndoos, ma ruma ue-tao rendiꞌ a rala banggi-bꞌanggi nara. Mana ue-tao no rala ndoos, rala nara maloleꞌ ro au. Ara rahine tebꞌe rae, au lemba-dꞌoi doidꞌosoꞌ ia, huu au laoꞌ tao ue-tatao ngga, nda uꞌudꞌeaꞌ mbei sa boe.
Te mana ue-tao no rala banggi-bꞌanggiꞌ, ara ue-tao no rala meraꞌ, ma sangga ralaꞌ. Ara tao sea-saranggaa atahori mamahereꞌ ra, sadꞌi hambu ruma tungga sira. Ara sangga dalaꞌ fo koa-boꞌu ao nara rae, sira manaseliꞌ lenaꞌ au. Ara duꞌa rae, mete ma hambu atahori tungga se, naa neꞌo tao au boe susa sia bui a.
18 Te hela neu ena! Itaꞌ mae atahori ranori no rala ndoos do hokoꞌ o, au nda itaꞌ ae taꞌo bee sa ena boe. Pantin na, sadꞌi ranori Yesus dꞌalan! Naa mana tao rala ngga namahoꞌo. Ma umuhoꞌo tebꞌe-tebꞌeꞌ,
19 huu au bubꞌuluꞌ, hei hule-oꞌe fee au, ma Yesus Kristus Dula-dalen tulu-fali au. De au bubꞌuluꞌ sia fai maꞌabꞌuin na o, mole-dꞌame! 20 De mae au usodꞌa do, mate o, nda saa sa boe. Sadꞌi Lamatualain pake au fo koa-kio soꞌu bꞌotiꞌ Lamatuaꞌ Yesus naran, ma unori relo-relo dꞌalan, losa nda hambu saa naꞌamamaeꞌ au sa boe. Au umuhena ukundoo basa ia ra mia maꞌahulun losa ia.
21-23 Au duꞌa taꞌo ia: mete ma au usodꞌa, na, au usodꞌa uꞌubꞌue o Kristus, ma au laoꞌ ukundoo dui-bꞌengga ue-tataon. Naa maloleꞌ. Te mete ma au mate, au hambu hahambu ngga lenaꞌ naa fai. Huu au lao hela raefafoꞌ ia, ma usodꞌa uꞌubꞌue baliꞌ o Kristus sia sorga. Naa dꞌe rala ngga maꞌahe, ma nda itaꞌ ae bee maloleꞌ lenaꞌ sa boe! 24 Dadꞌi, taꞌo ia a! Huu hei feꞌe nau au sia ia, de malole lenaꞌ au leo uꞌubꞌue o nggi sia raefafoꞌ ia. 25 Au umuhere feꞌe uꞌena uanale naruꞌ, fo leo uꞌubꞌue o nggi. Lamatuaꞌ feꞌe nau au tao manggatee rala mara, fo ama boe mimihere neu E no rala nemehoꞌot. 26 Dadꞌi dei fo hei bisa koa-kio soꞌu minanaru Yesus Kristus naran, huu Ana soi dalaꞌ de au uma undaa o nggi fai.
Misodꞌa mikindoo no ndoos
27-28 Mae taꞌo bee o, masodꞌa mara musi ndoos, huu hei ia, Lamatuaꞌ atahori nara. Dadꞌi hei musi leo-lao nandaa, ma tao tungga saa fo Kristus Hara-lii Malolen nafadꞌe neu hei. Basa fo, mete ma au dadꞌi baliꞌ eti seꞌu nggi, do, rena miaꞌ a atahori rae, hei masodꞌa mara maloleꞌ, na, au umuhoꞌo ena. Au bisa bubꞌuluꞌ ae, hei misodꞌa no ralaꞌ esa, huu Dula-daleꞌ a paꞌa-sii hei mi esa ena. Ma au bisa bubꞌuluꞌ ae, hei manggate de miꞌibꞌue milalao Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen, fo atahori feaꞌ ra ramahere boe. Ma hei o nda mimitau sa, itaꞌ mae atahori labꞌan hei. Naa dadꞌi neu tatandaꞌ soaꞌ neu musu ra oi, Lamatualain nae nggari hendi se. Ma fee masodꞌaꞌ neu nggi, fo misodꞌa mikindoo mo E. 29 Huu Lamatualain malolen seli, de Ana soi dalaꞌ fo ama mimihere neu Kristus, ma dadꞌi atahori nara. Nda akaꞌ mimihereꞌ a sa, te Ana o fee hei hambu sususaꞌ boe, huu hei tungga E. 30 Au rena hambu atahori sia naa labꞌan hei, huu hei tao tungga Kristus Hara-lii Malolen. Misinedꞌa, maꞌahulun ara o labꞌan au taꞌo naa boe. Losa ia nema o, ara feꞌe labꞌan onaꞌ naa boe. Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:19-40

1:13 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 28:30

1:30 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:19-40