Ibaluwa ya Mwanduso ya
Yohane
Ichilongole
Ibaluwa ya Mwanduso ya Yohane tsayandikighwa na Mtumighwa Yohane kune miyaka ya semanini na tano na tisini kulawa Yesu helekighwe. Yohane ng'alongile bae ka yeye iye iyandike, ila isula ya mwanduso yolangusa ka yeye tsakamwona Yesu pfakalile muisi na ukutsilihuka kwa Yesu (1 Yoh 1:1-3). Na pfayandikighwe ibaluwa ino yeghala ghendo na pfayandikighwe Imbuli Inoghile yandikighwe na Yohane. Yotogholighwa ka Yohane hayang'ali yokala Efeso tsakandika Imbuli Inoghile na tsibaluwa ndatu, Ibaluwa ino ya Mwanduso, ya Keli na ya Kadatu.
Yohane tsakawandikila ibaluwa ino Wakiristu wose, na chipindi acho kanisa tsaling'ali lighaya kulawa kingili lye iwanu iwakemighwe “Waginostiki.” Wawo tsawatoghola ka Yesu tsakakala Imulungu ghendo, ila Yesu hakalile hano muisi ng'akalile imunu ghendo. Na kwa chinu acho Yohane kandika mbuli tsa yeye kumwona Yesu kwa tsinenge tsake na kumkinda kwa ghamoko ghake mwenyegho (1Yoh 1:1-3). Yohane tsakandika ibaluwa ino ili ndeng'elo yake itimile. (1 Yoh 1:4), na ili kuwaghoma iwanu we Imulungu waleke kughendelela kutenda nzambi (1 Yoh 2:1), na kuwakinga iwanu we Imulungu mna malangulitso ghe ughutsu (1 Yoh 2:26), na kuwatenda iwanu we Imulungu watoghole ghendo ka wakombolighwa (1 Yoh 5:13).
Ighali mno
Isula ya 1:1-4 Yohane koitambula ibaluwa yake na kulonga ule kayandika
Isula ya 1:5-3:10 Yohane komlonga Imulungu pfayali Ghumwanga na twobamighwa tukale ka pfakalile Yesu.
Isula ya 3:11-5:12 kuya kotukumbusha laghitso lya ukwinoghela
Isula ya 5:13-21 Komalitsila ibaluwa yake.
1
Imbuli ya Ughima
Twomwandikilani usenga wa Imbuli yula wa Ughima, ayula iyakalile kulawa mwanduso, iyatumuhulike na kumwona kwa nenge tsetu wenyegho, tsatumlola na tumkinda kwa ghamoko ghetu wenyegho. Ughima awo tsaulawila, na twetwe tuwona na kuulapfila ukalangama, na twowapetelani mwemwe ughima awo wa ghamatsuwa ghose iukalile kwa Aba na utulawila twetwe. Twowapetelani aghala ghatwonile na ghatuhulike, ili namwe pfipfila mwilunge na twetwe. Twetwe twilunga na Aba na Yesu Kiristu, Imwanaghe. Twomwandikilani ghano ili ndeng'elelo yetu itimile.
Imulungu iyo ghumwanga
Ahuno usenga watuhulike kulawa kwa Yesu na twowapetelani. Imulungu iyo ghumwanga, mna yeye kuduhu chisi chochose. Tung'alonga twilunga naye aku tung'ali twakwanga mchisi, twoghutsuka na ng'atutenda gha kweli. Lekeni ka twakwanga mne ghumwanga ka yeye pfayali mne ghumwanga, twakuwa chinu chimwe, na idamu ya Yesu, iyali Imwanaghe, wotutenda twele tsinzambi tsetu tsose.
Tung'alonga twahela nzambi, tweghutsukila iwenyegho, na kuduhu ukweli mghati mwetu. Lekeni tung'amlongela nzambi tsetu Imulungu, yeye ka wakutogholighwa na kanogha ghamatsuwa ghose, katsotuleghusila nzambi tsetu na kutudeghetesa mna ghose ghehile. 10 Tung'alonga ng'atutendile nzambi bae, twomtenda Imulungu mghutsu, na imbuli yake ng'aili mghati mwetu bae.