Ibaluwa ya Keli ya Pauli kwe
Iwanu wa Kolinto
Ichilongole
Ibaluwa ya keli ya Pauli kwa Wakolinto yandikighwa miyaka ya hamsini na tano mbaka hamsini na sita kulawa Yesu helekighwe (1:1). Aino ibaluwa ya keli yatuli nayo mna tsibaluwa mbili tsayawandikile Wakiristu wa Kolinto. Iwasomi wotoghola ka Pauli tsakalongola ukwandika ibaluwa ingi ya ukali kwa Wakolinto kubita aino ya kabili. Na ibaluwa ayo iyo yoilonga mna isula ya 2:3-4. Lekeni twetwe twahela ibaluwa ayo. Ibaluwa ya keli ya Pauli kwa Wakolinto yolongighwa yandikighwa hayang'ali iyokala Makedoniya (2:13).
Mne ibaluwa yake kwa Wakiristu iwali Korinto Pauli kolonga pfayadeng'elele ahala Tito hayamlongele mbuli tse likanisa ilili kuko. Mne ibaluwa yake ayo twomwona Pauli kowalangulitsa Wakorinto wawagholele tsisendi Iwakiristu iwali ako Yelusalemu. Kuya yakoneka tsakulawila walangulitsi wa ughutsu iwadeng'elele ukwisonga kwe wanu iwali mne likanisa ili malangulitso gha Pauli ghoneke si chinu bae. Walangulitsi awo tsawang'ali woghutsa angu Pauli kana ukulu wachi, naye Pauli kawalongela ghendo ukulu iyali nawo ka yeye ka mtumighwa wa Yesu Kiristu hala haimalila ibaluwa yake ya keli kwa Wakorinto.
Ighali mno
Mne isula ya 1:1-7, Pauli kakwandusa ibaluwa yake kwa kuwalamsa Wakiristu wa Korinto.
Mne isula ya Kuya 1:8-7:16, Pauli kolonga umwanza wake pfaughalamke chayahulike kulawa wao na pfawaidike ibaluwa yake ilongole
Mne isula ya 8:1-9:15, Pauli kolapfa malaghitso gha ukuchanga tsisendi kwaajili ya wakiristu wa Yerusalemu,
Mne isula ya 10:1-13:10, Paulo komalitsila kwa kuwamila utumighwa wake na kuwalongela mbuli tsa ukuwangila keli Wakolinto.
1
Nene Pauli, mtumighwa wa Yesu Kiristu kwa unoghelo we Imulungu, hamwe na ndughu yetu Timoteo twomlamsani.
Twomwandikilani mwemwe kingili lye iwanu we Imulungu lyose ilili Kolinto, na iwanu wose we Imulungu iwali muisi yose ya Akaya.
Nomlomba Imulungu Aba wetu na Imtwatsa wetu Yesu Kiristu yawatendele uluso na yamwikeni tseghamba.
Pauli kolonga mighede kwe Imulungu
Yatunyighwe Imulungu, Aba wa Imtwatsa wetu Yesu Kiristu, Aba wa libatsi na Imulungu iyokanza ghendo. Imulungu kotukanza mna ghamaghayo ghose, ili tuwakanze awala iwali mne maghayo ghoghose ka Imulungu pfayotukanza twetwe. Ka ghamaghayo gha Yesu pfaghokongetseka mghati mwetu, pfipfo pfatughendelela kukanzighwa na Kiristu. Tung'aghanzika, twoghanzika ili mwemwe mwapfilighwe na mkombolighwe. Tung'akanzighwa, namwe pfipfila mwokanzighwa na mwakwing'ighwa ngupfu mdudumile maghayo ghaghano ghatududumila. Lolelo lyatuli nalyo kuna mwemwe kulu sideke, kwaapfila twomanya ghendo mwoghaya na pfipfila mwokanzighwa ka twetwe pfatukanzighwa. Ng'atubama bae mwemwe mleke kumanya maghayo ghatupatile muisi ya Asiya. Ghamaghayo agho tsaghabita ngupfu tsetu mbaka tsatupfikitsa ng'atuhona bae. Lekeni mne imimoyo yetu tsatupfikitsa ka tuighighwa kufa. Ilawila apfo ili tuleke kwihuhila wenyegho, ila tumuhuhile Imulungu iyowatsilihula iwanu iwafile. 10 Tsakatukombola mne ghamaghayo ing'aghadahile kutukoma, naye katsotukombola. Na twetwe twomlolela yeye ka katsoghendelela kutukombola. 11 Mwemwe mng'atwapfila kwa kutulombela. Ukutulombela kwenu ng'ani kutsakwidikighwa, na Imulungu katsotubaliki, kuya iwanu wengi watsolonga mighede kwe Imulungu kwaajili ya twetwe.
Paulo kolamla kukawa kwangila Korinto
12 Twetwe tweghodela chinu chimwe, mimoyo yetu yotulangusa ka kukala kwetu muisi amu, hasa na mwemwe, tukala kwa uhenzeluka na ghumoyo ghunoghile ghwatwing'ighwe ne Imulungu. Ng'atulongotsighwe ne tsimbutsi tse iwanu bae, ila twolongotsighwa ne uluso we Imulungu. 13 Mana ng'atukwandika bae chinu chochose mwemwe chang'amdaha bae kuchisoma au kuchimanya. Nololela mtsomanya pfinoghile ghendo, 14 hata ka mbaka sambi mwomanya chidogho, hambele mtsomanya ghendo na mtseghoda kwaajili ya twetwe, ka twetwe pfatwitseghoda kwaajili ya mwemwe mne litsuwa lya Imtwatsa wetu Yesu.
15 Aku ng'ala nololela agho. tsambama ghendo tanu kumwangilani mwemwe, ili mbwede lwakeli. 16 Tsambama kumwangilani hanibita kughenda Makedoniya na kuya kuna mwemwe hanilawa Makedoniya, ili mnyapfile mne ghumwanza wangu kughenda Yudeya. 17 Pfii hanibamile kutenda apfi, tsanikala chigeugeu? Ebu ghanitenda notenda kwa mbutsi tse chimunu, na hanilonga, “Ona, ona” na hanilonga, “Bae, bae”? 18 Lekeni ka Imulungu pfoyotogholighwa, usenga wetu kuna mwemwe si mbuli ya kulonga “Ona” na “Bae”, chipindi chicho. 19 Kwaapfila Kiristu Yesu, Imwana we Imulungu, yapetelighwe kuna mwemwe na Silivani na Timoteo na nene mwenyegho ng'awile “Ona” na “Bae.” Lekeni mna yeye kuna “Ona” iliyeka matsuwa ghose, 20 kwaapfila chila chinu Imulungu chayalaghane kubitila Yesu chakuwa “Ona,” mna Kiristu. Apfo “Amina” yetu yolongighwa kubitila yeye, kwa utunitso we Imulungu. 21 Lelo iyotutenda twetwe na mwemwe twime pfinoghile mna Kiristu, na iyatusaghule, iyo Imulungu mwenyegho, 22 naye katughela ichitango ichilangusa ka twetwe twawakwake, na katwing'a Muhe wake mna imimoyo yetu yaghwe tsamana kwa aghala ghose ighotutsila.
23 Imulungu iyo mkalangama wangu yeye kaghumanya ghumoyo wangu! Nene sitsile keli bae Kolinto kwa kuwonelani mwemwe libatsi. 24 Ng'atubama kuwananahitsa mne ukutoghola kwenu, twetwe twomanya mwemwe mwima pfinoghile mne ukutoghola, lekeni twosang'ana hamwe na mwemwe kwa ndeng'elelo yenu.