Ibaluwa ya Keli ya
Petiri
Ichilongole
Ibaluwa ya keli ya Petiri yolongeka ka yandikighwa na Mtumighwa Petiri, ila iwasomi wengi leloli ng'awepfikitsa pfipfo bae. Yakoneka ka imunu yungi kamwapfila Petiri ukwandika. Imunu iyandike ibaluwa ino kolonga ka tsakamwona Yesu kwa nenge tsake mwenyegho na kona ahala Yesu haghaluke chihanga chake (2 Petiri 1:17-18). Ka Petiri iyo iyandike ibaluwa ino, yakoneka kayandika hayang'ali mne isi ya Roma mna miyaka ya sitini ahala ng'ana yafe bae. Mne isula ya 3:1 Petiri koikema ibaluwa ino, ibaluwa yake ya keli. Ibaluwa ino tsakawandikila Wakiristu wose.
Petiri kandika ibaluwa ino yawaghume ghumoyo Wakiristo wakale ghoya na kawaghoma waleke kuwategheletsa walangulitsi wa ughutsu (2 Petiri 2). Pfipfila kawalongela Wakiristu wawabetse iwanu iwolonga ka Yesu kokawa ukuya. Lekeni kawalongela ghendo Imulungu ng'okawa bae, ila kobama amkombole chila munu, (2 Petiri 8-9) apfi pfipfo pfayowabama iwanu wakale ghoya (2 Petiri 3:14).
Ghali mchitabu
Mne isula ya 1:1-2 Petiri kolonga yeye yali nani na kowandikila tsina nani.
Kuya mne isula ya 1:3-21 kowalongela iwanu wakale ghoya kwaapfila Imulungu kobama watende apfo.
Pfipfila mne isula ya 2:1-22 Petiri kowaghoma iwanu waleke kuwategheletsa walangulitsi wa ughutsu na kowalongela choni chitsowalawila.
Kuya mne isula ya 1-17 Petiri komalitsila kwa kuwaghuma ghumoyo Wakiristu wakale ghoya aku wobeta ukuya kwa Yesu.
1
Nene Simoni Petiri, imtumwa na imtumighwa wa Yesu Kiristu,
Nomwandikilani mwemwe yambokele ukutoghola kula kunoghile ghendo kwatubokele twetwe kwa ukunogha kwake Imulungu wetu na Mkombotsi wetu Yesu Kiristu.
Imulungu yamwikeni tseghamba na yawongetsele uluso wake mna ukummanya Yeye na Imtwatsa wetu Yesu.
Ukukemighwa na ukusaghulighwa ne Imulungu
Kwa uwetso wake we chimungu, Imulungu katwing'a twetwe ghose ghatubama ili tukale aku twomtoghola Imulungu kwa kummanya yeye iyatukemile tukale mne utunitso na wende wake imwenyegho. Kwa apfo katwing'a malaghano makulu na ighanoghile, ili kubitila agho tudahe kwihangila ngupfu tse chimungu na tukale kutali na ghehile ighali muisi ighoghalighwa na tsitamaa tsihile.
Apfo, mwiyunde ghendo ukwongetsa ighanoghile mne ukutoghola kwenu, na mne wende wenu mwongetse ukumanya, mne ukumanya kwenu, mwongetse ukwalangitsa, mne ukwalangitsa mwongetse ukududumila, mne ukududumila mwongetse gha chimungu, na mne gha chimungu mwongetse ukwinoghela chindughu, na mne ukwinoghela chindughu mwongetse uluso. Agho ghose ghang'ongetseka mna mwemwe, ng'amtsakuwa si chinu bae na mtsokula mna ukutenda ghanoghile kwa ukummanya kwenu Imtwatsa wetu Yesu Kiristu. Lekeni ka imunu kahela agho ghose, ayo ng'odaha kwona ghoya, kachifita ghendo, na kesemwa ka kadeghetesighwa nzambi tsake tsa ghumwande.
10 Apfo ndughu tsangu mwiyunde ghendo kuutenda ukukemighwa kwenu na ukusaghulighwa kwenu ne Imulungu, chiwe chinu ichikala ghamatsuwa ghose. Mng'akala apfo, ng'amtsakughwa mbe, 11 na mtsolekelighwa ghendo kwingila mne undewa wa ghamatsuwa ghose we Imtwatsa na Mkombotsi wetu Yesu Kiristu.
12 Apfo ghamatsuwa ghose sitsoleka bae kumkumbusani aghano, hata ka mwoghamanya na mwima pfinoghile mna ukweli wambokele. 13 Nakwona pfinogha kuwalamsa kwa kumkumbusani ghano haning'ali na muisi mno. 14 Kwaapfila nomanya nahabehi kuhupa, ka Imtwatsa wetu Yesu Kiristu pfanongele chinaghanagha. 15 Apfo nitsotenda chochose chila ili hanitsakufa mghakumbuke ghano ghamatsuwa ghose.
Wakalangama wa utunitso wa Kiristu
16 Hala hatuwalongele mbuli tse ngupfu tse Imtwatsa wetu Yesu Kiristu na ukutsa kwake, ng'atuwinzile simo itsandikighwe ne iwanu iwakengele bae, ila twetwe iwenyegho tsatuwona ukulu wake kwa nenge tsetu wenyegho. 17 Kwaapfila twetwe tsa twabaho ahala hatogholighwe ne kutunyighwa na Aba Imulungu, litsi halilawile kulawa kuna yeye iyali Utunitso Mkulu, tsakalonga, “Hayuno iyo Mwanangu iyoninoghela, noghelighwa naye.” 18 Twetwe iwenyegho tsatulihulika litsi ililawile kulanga hatukalile hamwe naye mna chidunda chenzeluke.
19 Kuya tuna chinu cha kutoghola ghendo mna imbuli ye manabii, namwe mtsotenda ghoya mng'aitegheletsa, kwaapfila ayo yeghala na ghumwanga pfaghumwemwesa mchisi, mbaka hakutsakucha, na nondo iikuchela haitsong'aika mne mimoyo yenu. 20 Kubita ghose tanu mmanye pfino, kuduhu imunu iyodaha kulonga unabii iuli mna Ghamaandiko Mahenzeluka ka pfoyobama mwenyegho. 21 Kwaapfila unabii ng'aulapfighwe bae ka pfobama imunu, ila iwanu tsawalonga aghala ighalawile kwe Imulungu ka pfawalongotsighwe ne Ghumuhe Mwenzeluka.