2
Nobama mpfimanye pfanisang'ana ng'ani kwaajili yenu, na kwaajili ye iwanu wa Laodikiya na kwaajili ye iwanu wangi ing'awatingane bae na nene. Notenda apfi ili waghumighwe ghumoyo na welunge mna unoghelo ili wamemesighwe ukumanya kweli, wadahe kumanya ghendo imbuli ye Imulungu, imbuli ayo iyo Kiristu imwenyegho. Mna yeye upfisighwa utajiri wose we inzewele no ukumanya.
Nowalongelani apfi ili imunu wowose aleke kuwaghutsukilani kwa mbuli tse ughutsu, hata ka tsakoneka tsinogha ng'ani. Mana hata ka nene nakutali namwe, ghumoyo ghwangu ghwa baho hamwe na mwemwe, na nodeng'elela kuwonani mwemwe pfamkwima mna ukumtoghola Kiristu.
Ughima mna kwilunga na Kiristu
Lelo ka pfamumtoghole Yesu Kiristu ka Imtwatsa, mghendelele kwilunga naye. Mwike imitsitsi mghati mwake, na ughima wenu utsengeke mchanya mwake na mkindise inoghola ka pfamlangulitsighwe, namwe mlonge mighede.
Mwalangitse imunu aleke kuwatenda watumwa kwa ghamalangulitso gha hela, gha ughutsu uliyeka, ighahuwila mabokelo ghe iwanu ne ipfinyamkela iwotawala, na wala si aghala igholawa kwa Kiristu imwenyegho bae! Kwaapfila mghati mwa Kiristu, mlukuli mwake kwokala ukutimila kwose kwe Imulungu, 10 namwe mwing'ighwa ughima iutimile kwa ukwilunga naye. Yeye ka mchanya mwa ipfinyamkela wose iwotawala na iwakulu wose.
11 Mne ukwilunga na Kiristu mwemwe mwingila ngoma kwa kuutsula unu wa nzambi, lekeni si ukwingila ngoma ikutendighwa ne iwanu, ila ikutendighwa ne Kiristu imwenyegho. 12 Kwaapfila hambatitsighwe, tsamtsikighwa hamwe na Kiristu, na mne ubatitso mwemwe pfipfila mtsilihulighwa kwa kutsitoghola ngupfu tse Imulungu, iyamtsilihule Yesu kulawa mne lifwa. 13 Namwe tsamkala mfa kwaajili ya nzambi tsenu, na kwaapfila unu wenu wa nzambi tsang'auleghusighwe bae. Lekeni sambi Imulungu kawatenda mwemwe muwe wa ghima hamwe na Kiristu. Imulungu katuleghusila nzambi tsetu tsose, 14 hayamalitse kuileghusa hati ila iyandikighwe na ghamalaghitso gha kutuhigha twetwe, kaileghusa ghendo, kaiwamba mna msalaba. 15 Mna ghumsalaba aghwo Kiristu tsakawaboka ngupfu awo ipfinyamkela iwotawala ne iwakulu, kawaghela chinyala hambele he iwanu kwa kuwakwegha ka iwaghoghighwe mng'ondo kulangusa kawahuma.
16 Lelo mleke kutoghola imunu wowose yawekele malaghitso mne ichijo au choukunwa, au mne ichihungo au kwa ukulawa kwa ghumwetsi, au kwa Litsuwa lya Sabato. 17 Ipfinu apfo pfa ichimbeho che ipfinu ipfikutsa, ukweli wenyegho iyo Kiristu. 18 Mleke kutoghola kuhighighwa ne imunu wowose iyebona kanogha kwa aghala ghaghonile ghaliheka na iyokomangitsa uenyepfale we ughutsu na kuwatamanila wamalaika, imunu ka ayo keghoda kwaajili ya pfinu pfayonile na kwaajili ya mbutsi tsake, 19 kaleka ukwikinda na Kiristu, iyali litwi lya lukuli, kubitila yeye lukuli lwose lwekinda na kulungighwa hamwe kwa pfilungo na nyughe yake, na lwokula ka Imulungu pfayobama.
Ukufa no kukala hamwe na Kiristu
20 Mwemwe mfa hamwe na Kiristu na mkombolighwa kulawa mne ngupfu tsa ipfinyamkela iwatawala mne isi. Ebali lelo mwemwe mwokala ka mwa iwanu we isi ino? Ebali mwokinda malaghitso ka ghano, 21 “Mleke kukinda achi, mleke kulanza achi, mleke kughusa achila”? 22 Pfinu pfose apfo pfohinyika baho hapfitumika, agho malaghitso na ghamalangulitso ghe iwanu ghaliyeka. 23 Kweli malaghitso agho ghakoneka gha inzewele mne ukutamanila kwawetungile iwenyegho, na mne uenyepfale, na mne kulutawala lukuli kwa ukali, lekeni ghahela ingupfu ye ukughoma dong'o tse lukuli.