9
Ukutambika muisi na ukutambika kulanga
Laghano lya mwanduso likala na malaghitso gha ukutamanila na hanu hakutamanila hatsengighwe ne iwanu. Tsahatsengighwa bumbulika lye Imulungu, chiheleto chake cha mwanduso tsachikemighwa Hanu Haenzeluke, amwo tsamkala na hanu ha kwikila pfitasa na imetsa ne pfighate ipfilapfighwe kwe Imulungu. Kuchughu mwa lipanziya lya keli tsakukala na chiheleto ichikemighwe Hanu Haenzeluke Ghendo. Hamo tsamkala na hanu ha kupfukitsa upfumba ha nzahabu, na sanduku lya laghano ilighubikwe hosehose na nzahabu, mghati mwake tsakukala na chiha che nzahabu ichikalile ne chijo ichikemighwe mana, ng'weku ya Aruni iisanule mitsani na pfibao ipfandikighwe ghamalaghitso. Mchanya mwe sanduku tsakukala na pfinyagho pfibili pfine ghamapamanilo ka chitango cha utunitso we Imulungu, ghamapamanilo ghawo tsaghaghubika hanu hatsileghusighwa nzambi. Lekeni sambi ng'atudaha bae kulonga chinaghanagha mbuli tse pfinu pfino.
Pfinu pfino hapfimalile kutendighwa, watambika tsawang'ali wakwingilagha mne chiheleto cha mwanduso na kulapfa nambiko chila litsuwa. Lekeni mtambika mkulu yaliheka iyang'ali yakwingila mne chiheleto cha kabili, naye tsakatenda apfo mala imwe iliyeka kwa ghumwaka, tsakengilagha na idamu ya kumlapfila Imulungu kwaajili yake imwenyegho na kwaajili ye nzambi tsawatendile iwanu bila kumanya. Ghumuhe Mwenzeluka kolangusa chinu chino, inzila ya ukwingila hanu Haenzeluke Ghendo ha kulanga tsang'ana ipfughulighwe bae, kwaapfila chiheleto cha kunze tsaching'ali baho. Chinu chino cheghala na ghamatsuwa ghano gha sambi, maghweko na nambiko tsolapfighwa lekeni ng'atsidaha bae kutenda imimoyo ye iwanu iwomtamanila Imulungu ileke kuwa na matotso, 10 kwaapfila ukuja na ukunwa na ukwopfugha lukuli, tsapfikala pfihendo pfe lukuli luliyeka, na ngupfu yake itsomala Imulungu hatsopfitenda pfinu pfose pfiwe pfa sambi.
11 Lekeni Kiristu katsa, ka mtambika mkulu wa ighanoghile ighapfikile sambi. Yeye tsakengila mne bumbulika kulu na ilinoghile ghendo, ing'alitsengighwe kwa ghamoko ghe iwanu bae, si bumbulika lya isi ino ilumbighwe. 12 Tsakengila hanu Haenzeluke Ghendo mala imwe hela, naye ng'engile na idamu ye mvulati au idamu ye ng'ombe, ila kwa idamu yake imwenyegho, na katughalila ughombotsi wa ghamatsuwa ghose. 13 Kwaapfila ka idamu ya mvulati na ng'ombe na lipfu lye ng'ombe iyali mbughuma pfawamitsilighwe iwanu wehile, pfiwatenda iwanu awo wele nguli tsawo, 14 lelo pfii idamu ya Yesu Kiristu, ambe unogha ghendo? Yeye kwa ingupfu ya Ghumuhe iyokala ghamatsuwa ghose, tsakelapfa imwenyegho yawe nambiko inoghile, iitsotutenda mimoyo yetu yele ghendo kulawa mne ghamatendo ghetu ghehile, ili tumsang'anile Imulungu iyali mghima!
15 Apfo Kiristu iyo mlamlitsi wa laghano lya sambi, ili awala iwakemighwe wabokele laghano lya ukuhala kwa ghamatsuwa ghose. Kwaapfila yeye tsakafa ili yawaghombole iwanu kulawa mne nzambi tsawatendile mne laghano lila lya ghumwande.
16 Kwaapfila usiya wotogholighwa, ka ayula yaulongile kafa, 17 kwaapfila usiya una ingupfu ka imunu yaulongile kafa, usiya wahela ingupfu ka munu yaulongile ka mghima. 18 Apfo hata laghano lila lya mwanduso ng'alyanduse bae bila idamu. 19 Tanu Musa kawalongela iwanu wose chila laghitso ilili mne Ghamalaghitso ghayeng'ighwe ne Imulungu, kuya kasola idamu ya ndama na mvulati na ghamatsi, na sufi na imitsani ya hisopo* hisopo, mmea wighalile na mpfumbasi, tsakachimitsila Chitabu che Ghamalaghitso na kawamitsila iwanu wose. 20 Tsakalonga, “Aino idamu ya laghano lyalaghitse Imulungu mlikinde.” 21 Pfipfila Musa tsakamitsila idamu mne bumbulika lila ne ipfinu pfose pfa ukutambikila. 22 Na mne Ghamalaghitso habehi ipfinu pfose pfotendighwa pfela kwa idamu, na nzambi yoleghusighwa ahala haliyeka haukwitika idamu.
23 Pfinu pfino ipfighalile ne ipfinu pfa kulanga tsapfibamighwa kutendighwa pfela kwa nzila ayo. Lekeni ipfinu pfa kulanga pfobama nambiko inoghile ghendo.
Idamu ya Yesu yoleghusa nzambi tse iwanu
24 Kwaapfila Kiristu ng'engile bae Hanu Haenzeluke hatsengighwe kwa ghamoko ghe iwanu bae, hanu heghalile na hanu henyegho hali kulanga. Tsakengila kulanga kwenyegho, sambi kakwima hambele he Imulungu kwaajili yetu, 25 wala Kiristu ng'engile kulanga kulapfa lukuli lwake chila ghumwaka ka Mtambika mkulu pfayengile Hanu Haenzeluke Ghendo na idamu yaili si yake bae, 26 mana ing'awile apfo, Kiristu ang'adununzighwe mala nyingi kulawa isi hailumbighwe. Lekeni sambi matsuwa agha ighali habehi kutsigha, yeye kalawila mala lumwe hela kuleghusa nzambi kwa nambiko ya lukuli lwake imwenyegho. 27 Ka imunu pfayakufa mala lumwe hela, kuya kohighighwa ne Imulungu, 28 pfipfo Kiristu naye tsakelapfa nambiko mala lumwe hela ili yawaleghusile nzambi iwanu wengi. Hayatsolawila lwakeli, ng'oitsila bae inzambi, ila kakutsa kuwakombola awala iwomlolela.

*9:19 hisopo, mmea wighalile na mpfumbasi