2
Iwahenza kulawa ubali wa kwalilawila litsua
Yesu tsakoneka mne ghumji ghwa Betilehemu mne isi ya Yudeya, ghamatsuwa ghala Herodi hakalile Imndewa. Iwanu iwomanya igholawila kwa kulola tsinondo iwalawile ubali wa kwalilawila litsua tsawatsa Yerusalemu, waghutsa, “Yalikwani imndewa wa Wayahudi yelekighwe? Tuyona inondo yake kulawa ubali wa kwalilawila litsua, kuya tutsa kumtamanila.”
Imndewa Herodi na iwanu wose iwali Yerusalemu hawahulike apfo, tsawaghanzika. Herodi kawakema hamwe iwatambika wakulu na iwolangulitsa Ghamalaghitso, kawaghutsa, “Kiristu Mkombotsi yatsakonekela kwani?”
Wamwidika, “Katsakonekela Betilehemu mne isi ya Yudeya, kwaapfila yandikighwa na nabii, ‘Naghwe Betilehemu yuli mne isi ya Yuda, ng'auli mdodo bae mne ipfilongotsi wa Yudeya, kwaapfila kuna ghweghwe katsolawila chilongotsi, naye katsokuwa imdimi we iwanu wangu we Isiraeli.’ ”
Kuya Herodi kawakema chinyelenyele awala iwanu iwomanya igholawila kwa kulola tsinondo ili wamlongele inondo tsailawile tsuwachi. Kuya kawatuma Betilehemu, kawalongela, “Mghende mkabame pfinoghile kwayali imwana. Baho hamtsomwona muye mnilongele ili na nene nighende nikamtamanile.”
Nawo hawamalitse kumhulikitsa imndewa tsawoka, na inondo iyawonile kulawa ubali wa kwalilawila litsuwa iwalongotsa na ukwima hanu kwayakalile imwana. 10 Hawayonile inondo ayo, wadeng'elela sideke. 11 Apfo wengila mng'anda, wamwona imwana hamwe na Mariya mai wake, nawo wenama hambele hake, wamtamanila. Kuya wapfughula imikoba yawo, wamwing'a nzawadi, nzahabu, upfumba na dawa inoghile iikemighwa manemane.
12 Kuya woya ukaye yawo kwa inzila ingi, kwaapfila Imulungu tsakawakanya mndoto waleke kumuyila Herodi.
Kutsumila Misiri
13 Iwanu awo hawokile, malaika kamlawila Yosefu mndoto kamlongela, “Winuke, umsole imwana na mai wake, mtsumile Misiri. Mkale ako mbaka hanitsokulongela, kwaapfila Herodi kobama yamkome imwana.” 14 Apfo Yosefu kalamka, kamsola imwana na mai wake ichilo chicho, waghenda Misiri. 15 Tsakakala ako mbaka Herodi hayafile. Chinu acho chitendeka ili imbuli yalongile Imtwatsa kubitila nabii itimile, “Tsanimkema mwanangu kulawa Misiri.”
Iwana wadowado wokomighwa
16 Herodi hayatangile ka iwanu iwomanya igholawila kwa kulola tsinondo wamghutsukila, tsakona maya ng'ani. Kalapfa laghitso iwana wose iwamale iwali Betilehemu na awala iwali habehi wakomighwe, iwana iwakalile na miyaka mili na awala ing'awapfikile miyaka mili kulawa litsuwa lila iwanu wala hawayonile inondo. 17 Kuya achila ichilongighwe na nabii Yeremiya chitimila,
18 “Listi lyohulikighwa ako Rama,
chililo cha usungu mkulu,
Raheli kowalilila iwanaghe
naye kolema kukanzighwa,
kwaapfila wose wafa.”
Ukuya kulawa Misiri
19 Herodi hayafile, malaika we Imtwatsa kamlawila Yosefu mndoto mne isi ya Misiri, 20 kamlongela, “Winuke, umsole imwana na mai wake muye Isiraeli, kwaapfila awala iwabamile kumkoma imwana, wose ma wafa.” 21 Apfo Yosefu kenuka, kamsola imwana na mai wake woya Isiraeli. 22 Lekeni Yosefu hayahulike Akelao kawa mndewa hanu ha Herodi, aba wake ako Yudeya, tsakapfuka kughenda ako, naye kwaapfila kakanyighwa mndoto, tsakaghenda Galilaya, 23 kuya kakala mne ghumji ghwa Natsareti. Apfo chitimila achila ichilongighwe na manabii,
“Katsokemighwa Mnasaleti.”